Mødedato: 13.06.2023, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Afrapportering af Personalepolitisk Redegørelse 2023

Se alle bilag

Økonomiforvaltningen har udarbejdet Personalepolitisk Redegørelse 2023. Redegørelsen giver et opdateret datagrundlag om fastholdelses- og rekrutteringssituationen i Københavns Kommune, og supplerer med relevante analyser og opgørelser af udvalgte interesseområder forud for forhandlingerne om Budget 2024. Personalepolitisk Redegørelse 2023 foreligger til Økonomiudvalgets efterretning. 

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

  1. at Personalepolitisk Redegørelse 2023, jf. bilag 1, tages til efterretning.

Problemstilling

Mangel på arbejdskraft kan gøre det vanskeligt for Københavns Kommune (KK) at levere velfærd af høj kvalitet til kommunens borgere. Økonomiforvaltningen (ØKF) udarbejdede derfor i 2022 for første gang Personalepolitisk Redegørelse med henblik på at kortlægge fastholdelses- og rekrutteringsudfordringer i KK forud for forhandlingerne om Budget 2023.

Personalepolitisk Redegørelse 2023 har i forlængelse heraf til formål at give et opdateret datagrundlag om fastholdelses- og rekrutteringssituationen i KK, samt supplere med relevante analyser og opgørelser af udvalgte interesseområder, forud for forhandlingerne om Budget 2024.

Rammerne for Personalepolitisk Redegørelse 2023 er fastlagt i samarbejde mellem ØKF og de øvrige forvaltninger og følger overordnet samme opbygning som sidste års redegørelse. Økonomiudvalget (ØU) blev den 25. januar 2023 orienteret herom. Med afsæt i disse rammer foreligger Personalepolitisk Redegørelse 2023 nu.

Løsning

Resultaterne af Personalepolitisk Redegørelse 2023 understøtter overordnet konklusionerne og anbefalingerne i sidste års redegørelse. Der tegnes således et billede af, at KK fortsat er udfordret ift. at fastholde og rekruttere tilstrækkeligt personale, og at der derfor fortsat for KK som arbejdsgiver kan være grundlag for at sætte ind på disse områder.

Anbefalinger til arbejdet med fastholdelse og rekruttering

Personalepolitisk Redegørelse 2022 præsenterede en række anbefalinger til arbejdet med fastholdelse og rekruttering fordelt på rapportens tematiserede afsnit om hhv. arbejdstid, arbejdsmiljø og trivsel, lønforhold, pendlerforhold og boligsituation, nye ansatte og seniorer. Dette års redegørelse følger samme opdeling, på nær pendlerforhold og boligsituation, som ikke i år indgår som selvstændigt afsnit.

For årets fem temaer peger redegørelsens konklusioner overordnet i samme retning som i sidste års redegørelse, og anbefalingerne lægger sig derfor op ad sidste års anbefalinger. Arbejdsmiljø og trivsel, seniorer og til dels onboarding af nye ansatte kan igen fremhæves som potentielle indsatsområder for kommunen.

Udvalgte konklusioner

Personalepolitisk Redegørelse 2023 viser, at hvert fjerde stillingsopslag i KK i 2022 ikke har ført til en ansættelse, og at der blandt 11 ud af 14 udvalgte faggrupper har været et fald i antal ansøgere per stillingsopslag fra 2021 til 2022. Blandt de personalegrupper, som der opgøres tal for, havde pædagoger, faglært SOSU-personale og syge-/sundhedsplejersker færrest ansøgere per stillingsopslag. Redegørelsen viser endvidere, at der i KK fortsat fra 2021 til 2022 er en stigende ekstern personaleomsætning, og herunder at afgangen af ansatte er størst i de første to år efter tiltrædelse.

En supplerende analyse om årsager til fastholdelse viser, at særligt trivsel blandt kollegaer og generel tilknytning til arbejdspladsen styrker fastholdelsen af medarbejdere i de fleste personalegrupper.

I forhold til løn viser redegørelsen bl.a., at KK fortsat aflønner de store faggrupper indenfor velfærdsområderne på niveau med eller højere end omegnskommunerne, og gennemsnitslønnen i disse faggrupper er højere i KK end i hhv. hele landet og 6-byerne.

I forbindelse med Personalepolitisk Redegørelse 2023 er der udarbejdet en oversigt over udmøntningen af puljemidler afsat til fastholdelse og rekruttering i Budget 2022 og Budget 2023. De grupper, som er blevet tildelt tillæg fra puljemidlerne i Budget 2022, har haft en forholdsvis høj stigning i gennemsnitslønnen fra 2021 til 2022.

Ligesom sidste år fremgår det, at en fortsat større andel af de ansatte ved KK er seniorer og således forventes at forlade arbejdsmarkedet inden for 10-15 år, samt at seniorer har en lavere gennemsnitlig ugentlig arbejdstid. Der er i år gennemført en supplerende analyse om nedsat arbejdstid hos seniorer, som viser, at seniorer på nedsat tid til gengæld gennemsnitligt arbejder flere år i KK end seniorer på fuldtid.

Opbygning af Personalepolitisk Redegørelse 2023

Årets redegørelse følger samme opbygning som sidste års redegørelse, og består af en hovedrapport (bilag 1) som samler hovedkonklusioner og anbefalinger i tematiserede afsnit på tværs af en række tilhørende delrapporter. Redegørelsens fem delrapporter er:

  • Nøgletalsrapport for ansatte i Københavns Kommune (bilag 2), som indeholder relevante nøgletal inden for de 15 største overenskomstområder i KK, og i år suppleres med tal om ledere.
  • Supplerende analyse: Årsager til fastholdelse (bilag 3), som afdækker årsager til medarbejderomsætningen i KK.
  • Supplerende analyse: Effekten af nedsat tid til seniorer (bilag 4), som belyser udbredelsen og effekten af nedsat tid blandt seniorer i KK.
  • Udmøntning af midler til fastholdelse og rekruttering (bilag 5), som redegør for udmøntningen af puljemidler afsat til fastholdelse og rekruttering i Budget 2022 og 2023.
  • Udvalgte nationale initiativer og indsatser (bilag 6), som redegør for større initiativer, indsatser og redskaber til fastholdelse og rekruttering på nationalt plan siden sidste års redegørelse.

Økonomi

Der er ikke afsat finansiering af evt. initiativer i forlængelse af Personalepolitisk Redegørelse 2023.

Videre proces

I efteråret 2023 fastlægges rammerne for næste udgave af Personalepolitisk Redegørelse mellem ØKF og de øvrige forvaltninger.

 

Søren Hartmann Hede

Beslutning

Dagsordenpunkt 14: Afrapportering af Personalepolitisk Redegørelse 2023 (2023-0170421)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. juni 2023

Indstillingen blev taget til efterretning uden afstemning.

Til top