Mødedato: 13.06.2023, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Valg af kapitalforvaltere og administrator i Københavns Kommunes investeringsforening

Københavns Kommune har efter tilbudsindhentning modtaget 7 tilbud på kapitalforvaltning og 1 tilbud på administration af kommunens investeringsforening. Alle tilbuddene overholder udbudsbetingelser og -krav. Tilbuddene på kapitalforvaltning fra Nordea, Nykredit, Danske Bank og SEB er de mest fordelagtige for kommunen. Danske Invest Management var eneste tilbudsgiver vedrørende administration.

Det forventes, at nye aftaler vil være gældende fra omkring den 1. september 2023 og 4-5 år frem.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

  1. at Københavns Kommunes investeringsforening indgår aftaler med Nordea, Nykredit, Danske Bank og SEB om kapitalforvaltning, og med Danske Invest Management om administration af investeringsforeningen.

Problemstilling

Kommunal kapitalforvaltning er ikke en udbudspligtig ydelse, men det vurderes hensigtsmæssigt med 4-5 års mellemrum at foretage en tilbudsindhentning vedrørende kapitalforvaltning og administration i kommunens investeringsforening for at få de mest attraktive tilbud.

Sidste tilbudsindhentning blev fortaget i 2018, og nye aftaler trådte i kraft den 1. juli 2018. Aftalerne er løbende blevet tilpasset ændringer i Københavns Kommunes finansielle risikopoliti og politik for ansvarlige investeringer, ligesom de nye aftaler vil blive det.

Formålet med tilbudsindhentningen er fremadrettet at sikre det bedst mulige afkast i investeringsforeningen indenfor de af Økonomiudvalget fastsatte risikorammer og kommunens politik for ansvarlige investeringer, samt leve op til målsætning om grønne investeringer m.v. Samt at dette sker til den relativt bedste pris og laveste omkostninger. Tilbudsindhentningen er omfattet af Københavns Kommunes indkøbspolitik og af kommunens CSR-bilag. Økonomiudvalget godkendte indstilling om tilbudsindhentningen på møde den 6. december 2022, som er gennemført med bistand fra Deloitte.

Løsning

Der blev modtaget tilbud på kapitalforvaltning og administration januar 2023. I forbindelse med tilbudsevalueringen blev det konstateret, at de anførte priser i tilbuddene vedrørende kapitalforvaltning, ikke var sammenlignelige, hvorfor det var nødvendigt at annullere tilbudsindhentningen og foretage en ny tilbudsindhentning, hvor muligheden for forskellig fortolkning blev fjernet.

Der er modtaget 1 tilbud på administration og 7 tilbud på kapitalforvaltning. Alle tilbuddene overholder udbudsbetingelser og -krav, herunder i forhold til kommunens politik for ansvarlige investeringer og for grønne investeringer.

Administration

Det indstilles at vælge Danske Invest Management (DIMA) som administrator af investeringsforeningen, da DIMA er den eneste, der har afgivet tilbud på administration. DIMA er også investeringsforeningens nuværende administrator.  

Kapitalforvaltning

De 7 modtagne tilbud på kapitalforvaltning er blevet evalueret ud fra en række parametre, der samles i henholdsvis ”kvalitet og service”, der vægtes med 70 %, og ”pris”, der vægtes med 30 %. Bilag 1 indeholder en detaljeret gennemgang af tilbudsevalueringen.

I ”kvalitet og service” indgår blandt andet også en score ift. afkast for de sidste 5 år, og hvor godt det har været sammenlignet med markedet.

Tilbuddene tildeles point på de forskellige parametre fra 1-7, hvor 7 er ”særdeles tilfredsstillende” og 1 er ”ikke tilfredsstillende”. Tabel 1 viser resultatet af evalueringen. Nordea, Nykredit, Danske Bank og SEB scorer højest og er mest fordelagtige for Københavns Kommune, hvorfor det indstilles at vælge dem som kapitalforvaltere for en ny periode.

 

Tabel 1. Evaluering af tilbud på kapitalforvaltning.

Tilbudsgiver

Kvalitet og service

Pris

Total

 

Vægt 70 %

Vægt 30 %

 

Nordea

6,8

3,9

5,9

Nykredit

5,2

7,0

5,8

Danske Bank

5,1

4,4

4,9

SEB

5,3

3,7

4,8

Lån og Spar Bank

5,3

2,3

4,4

MP Investment Mgmt.

3,2

6,0

4,0

Jyske Bank

3,2

5,3

3,8

 

 

 

 

 

 

 

Det betyder, at den nuværende forvalter Jyske Bank erstattes af SEB. De nuværende forvaltere Nordea, Nykredit og Danske Bank fortsætter.

De fire kapitalforvaltere skal hver forvalte cirka ¼ af formuen, svarende til cirka 3,5 mia. kr.

De nye aftaler indgås mellem tilbudsgiverne og kommunens investeringsforening – ikke direkte med Københavns Kommune. Ligeledes afholdes omkostninger og honorarer i investeringsforeningen.

Med den nuværende formue i investeringsforeningen, vil de årlige faste honorarer for administration og kapitalforvaltning udgøre ca. 11,4 mio. kr. svarende til 0,08 % af formuen. Eventuel performance honorar - der gives, som en procent af merafkastet, hvis kapitalforvalteren leverer et afkast, der er bedre end markedet (benchmark) – kan udgøre op til 11-12 mio. kr. om året, svarende til 0,08 % af formuen.

Dermed kan det samlede årlige honorar opgøres til 11-23 mio. kr. afhængig af performance. Eventuel negativt afkast i et år, skal indhentes efterfølgende, før der kan betales performance honorar. Der betales ikke performance honorar, selvom forvalteren leverer et afkast, der er bedre end markedet, hvis afkastet er negativt.

 

Vurdering af Danske Banks integritet i relation til hvidvasksagen i Estland.

Der har i udbudsprocessen været en vurdering af eventuel udelukkelse af Danske Bank fra udbuddet som kapitalforvalter grundet bankens hvidvasksag i Estland, der har sået tvivl om bankens integritet, da kapitalforvaltning er en del af selve Danske Bank, der har haft hvidvasksagen i Estland. Dette svarer til vurderingen foretaget i udbuddet af kommunens kassekredit jf. særskilt sag.

Hidtil har det været ordregiver, der alene har skullet vurdere om tilbudsgiveren er ”pålidelig”, men som følge af en ændring af udbudsloven, skal ordregiver som noget nyt indhente en ”pålidelighedsvurdering” i form af vejledende udtalelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST). Det er dog ordregiver selv, der skal træffe den endelige vurdering af pålideligheden. Økonomiforvaltningen har derfor indhentet en sådan udtalelse fra KFST. Den juridiske vurdering er, at Danske Bank har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at banken i det konkrete udbud er pålidelig. Københavns Kommune er enig i denne juridiske vurdering. Dermed kan bankens tilbud på kapitalforvaltning ikke udelukkes.

Administrator af investeringsforeningen, DIMA, ejes af Danske Bank, men er et selvstændigt selskab, hvorfor en eventuel udelukkelse ikke er relevant for DIMA.

Det var oprindeligt planlagt, at nye aftaler skulle gælde fra den 1. juli 2023, men da processen er blevet lidt forsinket, grundet annullering og afklaring af Danske Banks integritet i relation til hvidvasksagen i Estland, forventes det, at aftalerne i stedet træder i kraft omkring den 1. september 2023. Aftalerne løber indtil videre, og der er således ikke en slutdato, men der foretages en ny tilbudsindhentning om 4-5 år.

Økonomi

Omkostninger og honorarer afholdes indenfor kommunens investeringsforening. Årlige honorarer udgør 0,08 – 0,16 % af værdien i investeringsforeningen, hvilket pt. svarer til 11-23 mio. kr. I juniindstillingen vedrørende forventet regnskab 2023 er der indarbejdet forventet afkast i investeringsforeningen på 2,5 pct. årligt, svarende til ca. 350 mio. kr.

Videre proces

Når Økonomiudvalget har godkendt indstillingen, vil Økonomiforvaltningen i samarbejde med kommunens investeringsforening få implementeret de nye aftaler gældende fra omkring den 1. september 2023 og indtil videre, forventet 4-5 år.

 

Søren Hartmann Hede

Beslutning

Dagsordenpunkt 13: Valg af kapitalforvaltere og administrator i Københavns Kommunes investeringsforening (2023-0243020)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. juni 2023

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top