Mødedato: 13.06.2023, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Valg af tilbud på kassekredit på 4 mia. kr.

Se alle bilag

Københavns Kommune har efter udbud af kassekredit på 4 mia. kr. modtaget fire tilbud. Alle tilbud opfylder de opstillede krav. Danske Banks tilbud er billigst, hvorfor Danske Banks tilbud skal vælges. Der indgås vedståelsesaftaler med Nordea og Jyske Bank.

Der har i udbudsprocessen været en vurdering af eventuel udelukkelse af Danske Bank fra udbuddet grundet bankens hvidvasksag i Estland.

Økonomiforvaltningen har anmodet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om at vurdere spørgsmålet om Danske Banks pålidelighed. Styrelsens juridiske vurdering er, at Danske Bank har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at banken i det konkrete udbud er pålidelig. Københavns Kommune er enig i denne juridiske vurdering. Dermed kan banken ikke udelukkes fra udbuddet.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at det godkendes, at Danske Bank vælges som leverandør af Københavns Kommunes kassekredit på 4 mia. kr. frem til den 1. april 2027, og at der indgås vedståelsesaftaler med Nordea og Jyske Bank.

Problemstilling

Det fremgår af Københavns Kommunes finansielle risikopolitik, at kommunen skal tilstræbe at have et stærkt finansielt beredskab, som bl.a. sikres ved at have tilstrækkelige store kreditfaciliteter.

Kommunens betalingsstrømme er karakteriseret ved at have store udsving omkring månedsskifte. Der er store udbetalinger i slutningen af måneden i form af løn, A-skat m.v., mens der i begyndelsen af den efterfølgende måned modtages indtægter i form af 12-dele (skatteindtægter, tilskud m.v.). Forskellen mellem likviditeten i slutningen af en måned, hvor den er lav, og begyndelsen af næste måned, hvor den er høj, er de fleste måneder på 2-3 mia. kr., men kan i enkelte måneder være op til 4-5 mia. kr.

For at kunne håndtere disse store udsving i likviditeten er det hensigtsmæssigt at have en kassekredit. Alternativt vil det kræve et generelt højt bankindestående for at klare udsvingene, hvilket sædvanligvis vil medføre en dårligere forrentning af midlerne, end der ellers ville kunne opnås i kommunens investeringsforening. Forskellen er anslået 40-60 mio. kr. om året.

Sædvanligvis vil kassekredit være tilknyttet betalingsformidling og være hos samme bank. Københavns Kommune har dog koblet sig på statens aftale om betalingsformidling for derved bl.a. at opnå lavere priser på gebyrer. Københavns Kommune har ikke mulighed for at få en kassekredit under statens aftale. Derfor skal kommunen foretage udbud og indgå separat aftale om kassekredit med en bank. Kommunen har efter udbud i 2019 haft en fireårig aftale med Danske Bank om kassekreditten for perioden den 1. april 2019 til den 1. april 2023.

Da der har været forsinkelse i processen grundet vurdering af Danske Banks hvidvasksag i Estland, blev der aftalt en midlertidig forlængelse af kassekreditten i op til 6 måneder fra den 1. april 2023 og indtil en ny aftale kan indgås. Forlængelsen blev godkendt af Økonomiudvalget den 14. marts 2023 og af Borgerrepræsentationen den 23. marts 2023.

Udbuddet følger udbudslovens bestemmelser og kommunens indkøbspolitik. Der er endvidere ved udbuddet stillet krav om, at tilbudsgiver skal være udpeget som ”systemisk vigtig” (SIFI), og at tilbudsgiver skal have en høj kreditværdighed, samt diverse krav til clearing m.v.

Ovenstående krav indgår i udbuddet som ”egnetheds-kriterier”: tilbudsgiver skal kunne imødekomme alle de stillede krav for at kunne komme i betragtning. Herefter vil valg af tilbud alene ske ud fra pris. Forudsat tilbudsgiver er egnet, vil det tilbud, der kan tilbyde den laveste pris for kommunen, blive valgt.

Ifølge kommunestyrelseslovens § 41 skal beslutning om optagelse af lån træffes af kommunalbestyrelsen. En optagelse af kassekredit kan sidestilles med optagelse af lån, hvorfor Borgerrepræsentationen skal træffe beslutning herom.

Løsning

Københavns Kommune har modtaget fire tilbud fra henholdsvis Danske Bank, Nordea, SEB og Jyske Bank.  De modtagne tilbud er blevet evalueret. Danske Banks tilbud er billigst og opfylder øvrige krav i udbuddet, hvorfor Danske Banks tilbud skal vælges. Sammenligning af priser fremgår af bilag 1, der er fortroligt af hensyn til tilbudsgivernes konkurrencesituation.

I udbuddet er det valgt også at kunne indgå vedståelsesaftaler. I tilfælde af, at aftalen med den vindende tilbudsgiver af en eller anden grund i aftaleperioden ophører f.eks. ved ophævelse, kan kommunen uden videre i stedet benytte sig af en af vedståelsesaftalerne og få en kassekredit hos en af de tilbudsgivere, der er indgået vedståelsesaftale med.  Fordelen er, at kommunen dermed hurtigt kan skifte til kassekredit hos en anden bank, og undgår en længere proces med et nyt udbud.

Næstbilligste tilbud er Nordea fulgt af SEB og Jyske Bank. SEB ønsker dog ikke at indgå en vedståelsesaftale. Vedståelsesaftaler skal derfor indgås med Nordea og Jyske Bank. Aftalerne betyder, at såfremt aftalen med Danske Bank af en eller anden grund utidigt skulle ophøre, kan Københavns Kommune benytte sig af Nordeas eller Jyske Banks tilbud i stedet.

Vurdering af Danske Banks integritet i relation til hvidvasksagen i Estland.

I udbudsprocessen har der været en vurdering af Danske Banks integritet i relation til bankens hvidvasksag i Estland. Den 9. marts 2023 begrundede og underrettede Økonomiforvaltningen Danske Bank om, at banken efter kommunens opfattelse var omfattet af den obligatoriske udelukkelsesgrund i udbudslovens § 136, stk. 1 nr. 4. pga. alvorlige forsømmelser, der har sået tvivl om bankens integritet. Det er på baggrund af Danske Banks overtrædelser af lovgivningen og bødeforlæggene/forligene med danske og amerikanske myndigheder (fra den 9. og 12. december 2022) i Estland sagen.

Efter udbudslovens regler skal en tilbudsgiver, der er omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde udelukkes fra udbud, medmindre tilbudsgiveren kan dokumentere at have foretaget fornøden self cleaning (fremlæggelse af tilstrækkelig dokumentation for sin pålidelighed). Økonomiforvaltningen anmodede derfor Danske Bank om at fremlægge dokumentation for sin pålidelighed i henhold til reglerne i udbudsloven.

Banken har fremsendt en sådan dokumentation til Økonomiforvaltningen. Udbudslovens § 138, stk. 3, fastsætter tre krav, som skal være opfyldt, førend dokumentation for self cleaning er tilstrækkelig. Tilbudsgiveren skal:

  1. I fornødent omfang have dokumenteret, at tilbudsgiveren har ydet erstatning, denne er blevet pålagt, eller har påtaget sig at yde erstatning for eventuelle tab som følge af sine handlinger omfattet af udelukkelsesgrundene.
  2. I fornødent omfang have gjort rede for forholdene og omstændighederne gennem et aktivt samarbejde med undersøgelsesmyndighederne og
  3. Have truffet passende konkrete tekniske, organisatoriske og personalemæssige foranstaltninger for at forebygge yderligere overtrædelser af straffeloven eller øvrige forsømmelser omfattet af udelukkelsesgrundende.

Hidtil har det været ordregiver, der alene har skullet vurdere om der er udført tilstrækkelig self cleaning, men som følge af, at udbuddet er efter den 1. januar 2023, hvor der er sket en ændring af udbudsloven, skal ordregiver som noget nyt indhente en ”pålidelighedsvurdering” i form af vejledende udtalelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Det er dog ordregiver selv, der skal træffe den endelige vurdering af pålideligheden.

Den 4. april 2023 fremsendte Økonomiforvaltningen kommunens begrundelse for udelukkelse og Danske Banks dokumentation for self cleaning til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og bad styrelsen om at vurdere Danske Banks pålidelighed.

Den 25. april 2022 modtog Økonomiforvaltningen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledende udtalelse og vurdering af Danske Banks pålidelighed, hvor det blandt andet fremgår, at ”Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens samlede vurdering, at Danske Bank har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at banken i det konkrete udbud er pålidelig.”

Økonomiforvaltningen har samme juridiske vurdering som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og er enig med styrelsen i, at Danske Bank har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for bankens pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138 (stk.1-3) på baggrund af hvidvasksagen i Estland.

Økonomiforvaltningen lægger derfor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledende udtalelse til grund for kommunens egen vurdering, der således er, at Danske Bank er pålidelig, og derfor skal tildeles kontrakten på kommunens kassekredit på 4 mia. kr.

Økonomi

Priser i form af renter m.v. fremgår af bilag 1.

Videre proces

Såfremt indstillingen godkendes, vil der blive indgået aftale om kassekredit på 4 mia. kr. med Danske Bank frem til den 1. april 2027 og vedståelsesaftaler med Nordea og Jyske Bank.

 

Søren Hartmann Hede

Beslutning

Dagsordenpunkt 12: Valg af tilbud på kassekredit på 4 mia. kr. (2023-0224291)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. juni 2023

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Til top