Mødedato: 13.06.2017, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Forslag til tillæg nr. 9 til lokalplan nr. 310 "Teglværkshavnen", Kgs. Enghave

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til at sende forslag til tillæg nr. 9 til lokalplan Teglværkshavnen” i høring. Forslaget vil muliggøre etablering af en kirke samt en daginstitution og idrætshal.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

  1. at godkende forslag til tillæg nr. 9 til lokalplan Teglværkshavnen (bilag 1) med henblik på offentliggørelse på Københavns Kommunes hjemmeside ”Bliv Hørt” og udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til det planmæssige aspekt af sagen, eller at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

Problemstilling

Lokalplanen omfatter to ejendomme på Teglholmen i Kongens Enghave. På den ene ejendom ønsker bygherre at opføre en kirke. Københavns Kommune har købt den anden ejendom med henblik på at opføre en daginstitution på 10 grupper. Den nuværende lokalplan, tillæg nr. 3 til lokalplan Teglværkshavnen, udlægger de pågældende ejendomme til henholdsvis serviceerhverv og serviceerhverv og/eller p-hus. Realisering af de ønskede projekter kræver et lokalplantillæg, som ændrer anvendelsen og byggemuligheder for ejendommene.

Løsning

Lokalplantillægget omfatter to byggefelter i det område, der i lokalplantillæg nr. 3 til lokalplan Teglværkshavnen er benævnt Teglholmen Øst. De to ejendomme er beliggende umiddelbart øst for Topstykket og umiddelbart syd for Frederiksholmsløbet. Området er i dag ubebygget og uden træer. Anvendelsen for det nordligste byggefelt ændres til kulturelle formål med henblik på at muliggøre opførelse af en kirke. Anvendelsen for det sydligste byggefelt ændres til skole/børneinstitutioner/idræt med henblik på at muliggøre opførelse af en daginstitution og en idrætshal. Den overordnede bebyggelsesstruktur i den nuværende lokalplan fastholdes. De nuværende byggelinjer for ejendommene ændres lidt for at muliggøre de ønskede projekter, og der fastlægges bebyggelsesregulerende bestemmelser for de to bygninger.

Kirken har et etageareal på ca. 3.100 m2. Med lokalplantillægget muliggøres i overensstemmelse med Kommuneplan 2015 en maksimal højde for kirken på 27 m. Herudover gives mulighed for at overskride denne højde med et klokketårn på maksimalt 8 m. Dette er ca. 3 m højere end den af kirken foreslåede bygning og giver derfor en vis fleksibilitet til den endelige bygningsudformning. I den gældende lokalplan var den maksimale højde for de pågældende ejendomme fastlagt til 22 m svarende til fem etager med penthouse. Den øgede højde vurderes ikke at medføre væsentlige skyggevirkninger for nabobygninger, jf. skyggediagrammer på s. 13 i lokalplanforslaget (bilag 1). Kirken etableres som en spiralformet pyramide med en offentligt tilgængelig tagpromenade, som løber fra terræn til kirkens top med en gennemgående rende med vand, begrønning og opholdsmuligheder.

Daginstitutionen har et etageareal på ca. 1.800 m2, og idrætshallens etageareal er ca. 2.200 m2. Daginstitutionen foreslås opført med idrætshallen i stueetagen. Der skal etableres 100 % friareal til institutionen, heraf skal minimum 30 % etableres på terræn. Friareal til daginstitutionen etableres delvist på terræn mod promenaden ved den planlagte kanal øst for bygningen og delvist på tagarealer. Lokalplantillægget muliggør, at daginstitution/idrætshal kan opføres med en maksimal højde på 19 meter, svarende til 5 etager i det omgivende område. Dette svarer til bygningens maksimale højde i den gældende lokalplan. Herudover kan etableres transparente værn til legearealer på tagfladen.

Lokalplantillægsområdet omfatter samlet set ca. 8.800 m2. Den planlagte bebyggelse svarer samlet set således til en bebyggelsesprocent på ca. 85. Kommuneplanen muliggør en maksimal bebyggelsesprocent på 150.

Der henvises i øvrigt til bilag 2 faktaark.

Byliv

Stueetagerne etableres med en åbenhed, der sikrer kontakt mellem mennesker udenfor og indenfor i stueetagen og øger derved bylivet og trygheden i byrummene. Kirken vil med den offentligt tilgængelige tagpromenade give særlige muligheder for ophold og udsigt. Herudover etableres en træbrygge mod Frederiksholmsløbet og en promenade mod den planlagte kanal øst for ejendommene. Der skabes dermed både mulighed for at finde ro, fordybelse og mulighed for anden aktivitet i byrummene, hvorved visionerne i Københavns Kommunes strategi ”Fællesskab København” om en levende by og en bedre hverdag i byrummet understøttes.  

Miljø og Bynatur

Kirkens tagpromenade anlægges med en varieret begrønning og et gennemgående vandforløb. Der plantes træer langs promenaden øst for kirken og på en plads ved kirken, der fungerer som fælles ankomstareal for kirken, daginstitutionen og idrætshallen. Det samlede antal træer i området øges dermed med ca. 20 træer. Herigennem understøtter lokalplantillægget visionen i Københavns Kommunes strategi ”Fællesskab København” om mere bynatur.

De vejledende støjgrænser kan overholdes for de primære opholdsarealer og for bebyggelse i lokalområdet. Dette gælder både trafikstøj fra Topstykket og fra virksomhedsstøj fra MAN Diesel & Turbo. Det påhviler bygherrerne at sikre, at støjgrænserne kan overholdes, før bebyggelse kan ibrugtages.  

For daginstitutionen og idrætshallen, hvor Københavns Kommune er bygherre, gælder miljøkrav fastlagt i Københavns Kommunes ”Miljø i Byggeri og Anlæg”. Herved sikres en høj miljøstandard.

Parkering

Parkeringsdækningen for både biler og cykler skal ved byggeri til kulturelle og offentlige formål ifølge Kommuneplan 2015 fastsættes efter en konkret vurdering på baggrund af blandt andet områdets beliggenhed, infrastruktur, antal ansatte og besøgende. Forvaltningen har vurderet følgende parkeringsbehov: For kirken: I størrelsesordenen 8 bilparkeringspladser (svarende til ca. 1: 380) og mindst 40 cykelparkeringspladser (svarende til ca. 1,3 pladser pr. 100 m2). For daginstitution og idrætshal: I størrelsesordenen 20 bilparkeringspladser (svarende til 1:200) og 80 cykelparkeringspladser, hvoraf 10 skal være til pladskrævende cykler (svarende til ca. 0,4 pladser pr. barn og ansat). Mindst 25 % af cykelparkeringen skal etableres i konstruktion. Bilparkering etableres i parkeringshus syd for lokalplanområdet. Der henvises i øvrigt til bilag 3, hvor begrundelsen er uddybet.

Miljøvurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke medfører miljømæssige konsekvenser, der betyder, at der skal udarbejdes en miljørapport i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt lokalplanforslaget, sender Teknik- og Miljøforvaltningen planforslaget i høring i 8 uger. Efter offentlighedsfasen vil forvaltningen gennemgå de modtagne henvendelser og på baggrund heraf udarbejde indstilling om endelig vedtagelse af planforslaget. Denne forventes forelagt Borgerrepræsentationen ultimo 2017.

 

Pernille Andersen          /Jakob Møller Nielsen

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at godkende forslag til tillæg nr. 9 til lokalplan Teglværkshavnen (bilag 1) med henblik på offentliggørelse på Københavns Kommunes hjemmeside ”Bliv Hørt” og udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 29. maj 2017

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Dagsordenspunkt 51: Forslag til tillæg nr. 9 til lokalplan nr. 310 "Teglværkshavnen", Kgs. Enghave (2017-0179919)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. juni 2017

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.
Til top