Mødedato: 13.06.2017, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Redegørelse for udvalgenes budgetbidrag til budgetforslag 2018 (juniindstillingen)

Se alle bilag

Indstillingen redegør for udvalgenes indsendte budgetbidrag for 2018, effektiviseringsforslag med videre og indarbejder politisk vedtagne korrektioner i udvalgenes budgetrammer. Indstillingen danner herudover grundlag for kommunens budgetforslag, der skal 1. behandles på Økonomiudvalgets møde den 23. august 2017 (augustindstillingen).

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

 1. at det godkendes, at udvalgenes korrigerede budgetrammer fastsættes på baggrund af demografireguleringer og øvrige politiske beslutninger som beskrevet i bilag 1,
 2.  at det godkendes, at de forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag i bilag 3 indgår i budgetforhandlingerne,
 3.  at status for investeringspuljerne tages til efterretning, jf. bilag 5,
 4.  at retningslinjerne for udarbejdelsen af budgetforslaget, herunder bemyndigelser til Økonomiforvaltningen til at indarbejde nye skøn for p/l og i samarbejde med forvaltningerne at afklare tekniske udeståender og revurdere udgifter til overførsler, jf. bilag 1, kapitel 7, godkendes,
 5. at det godkendes, at budgettet til Movia i 2018 sænkes med 40,5 mio. kr. som følge af en efterregulering af Movias regnskab for 2016, der afregnes i 2018,
 6. at det godkendes, at budgettet til barselsfonden hæves med 18,0 mio. kr. og finansieres af udvalgene som følge af forventede merudgifter i 2018,
 7. at det godkendes, at budgettet til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet sænkes med 183,0 mio. kr. i 2018 som følge af ændret afregningsmodel, hvilket medfører et tilsvarende fald i kommunens indtægter fra tilskud og udligning,
 8. at anbefalingerne i afsnittet "Løsning" vedrørende administration af lejeforhold med eksterne aktører godkendes.

 

Problemstilling


De økonomiske rammer i Københavns Kommune er i lighed med tidligere år præget af befolkningsvækst, som øger skatteindtægterne, men som også giver et demografisk udgiftspres. I 2021 medfører den demografiske udvikling stigende udgifter for 841 mio. kr. pr. år. i forhold til niveauet i budget 2017.

 

Samtidig medfører moderniserings- og effektiviseringsprogrammet et fald i finansiering og servicemåltal på 52,1 mio. kr. årligt, jf. aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2017. Kommunens økonomi påvirkes herudover af satspuljeforliget for 2017, som bl.a. medfører bortfald af Københavns Kommunes særtilskud på det sociale område. Der udestår en udfordring på 36,2 mio. kr. i varig reduktion af kommunens finansiering og servicemåltal fra 2018 og frem, jf. aftale om "Håndtering af økonomiske konsekvenser af Finansloven for 2017" (jf. Borgerrepræsentationens møde den 15. december 2016, dagsordenspunkt 38 om "Forligsparternes håndtering af bortfald af særtilskud").

 

Økonomi- og Indenrigsministeriets sociale indikatorer viser samtidig, at byens beregnede sociale udgiftspres gennem de senere år falder, hvilket alt andet lige medfører et årligt fald i indtægter fra tilskuds- og udligningssystemet. I 2017 udgjorde faldet 185 mio. kr. Faldet for 2018 kan opgøres, når ministeriet offentliggør tilskudsudmeldingen for 2018 primo juli 2017.

 

 

Løsning

Forvaltningerne har udarbejdet budgetbidrag for 2018 indenfor budgetrammerne og de udmeldte retningslinjer, herunder også de forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag.

Økonomiforvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget godkender de forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag i bilag 3, som herefter indgår i budgetforhandlingerne, samt at Økonomiudvalget tiltræder de i bilag 1 beskrevne budgetrammer.

 

Nedenfor orienteres om Københavns Kommunes økonomiske rammer, status for effektiviseringsstrategien, status for økonomien i budget 2018 samt de største bevægelser siden Indkaldelsescirkulære 2018 (IC2018). Bevægelserne beskrives i bilag 1. Samtlige korrektioner til udvalgenes budgetter fremgår af bilag 7.

 

 

Økonomi

Aftale om kommunernes økonomi for 2018

Regeringen og KL indgik den 1. juni 2017 Aftale om kommunernes økonomi for 2018. I lighed med de foregående år er der tale om en stram aftale. Hovedelementerne i aftalen omfatter bl.a.

 • Med moderniserings- og effektiviseringsprogrammet er parterne enige om, at der frigøres 1,0 mia. kr. i service i 2018,

 • Et løft på 0,3 mia. kr. til 246,0 mia. kr. i service ift. aftalen for 2017

 • Et løft af anlægsrammen på 0,7 mia. kr. til 17,0 mia. kr. ift. aftalen for 2017

 • En videreførsel af finansieringstilskud på 3,5 mia. kr., hvoraf 2,0 mia. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår.

Økonomiudvalget orienteres om aftalens nærmere indhold og betydning for Københavns Kommunes økonomi, på Økonomiudvalgets aflæggerbord den 13. juni 2017.

Økonomiaftalen omfatter en række tiltag til at frigøre midler i kommunerne i regi af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet på 1 mia. kr. i 2018 for kommunerne set under ét fordelt på tre overordnede initiativer:

 • Forenkling af kommunernes rammer og styrket styring (525 mio. kr.)
 • Effektiv drift gennem samarbejde og nye organiseringer (350 mio. kr.)
 • Bedre indkøb og øget digitalisering (125 mio. kr.)

Økonomiforvaltningen vil med inddragelse af forvaltningerne vurdere potentialet i programmet. Status herpå vil indgå i augustindstillingen.

 

Anlæg
Med Aftale om kommunernes økonomi for 2018 er der fastsat et anlægsniveau for kommunerne under ét på 17,0 mia. kr. Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning at rammen overholdes i både budgetterne og regnskaberne, og 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er betinget af, at kommunernes anlægsbudgetter overholder rammen. Det aftalte niveau skal ses i forhold til samlede kommunale anlægsinvesteringer på 18,7 mia. kr. i regnskab 2016. Økonomiforvaltningen vurderer, at det kan være en udfordring for København at videreføre et højt anlægsniveau i 2018 til at sikre fornøden kapacitet til nye borgere og løfte renoveringsbyrden. Med 2. sag om anlægsperiodisering indgår 7,6 mia. kr. i skattefinansieret bruttoanlæg i budgetrammerne for 2018 (jf. indstillingen Anlægsoversigt juni 2017 på Økonomiudvalgets dagsorden den 13. juni 2017).

 

Bruttoanlæg udgjorde 3,2 mia. kr. i budget 2017. Som fremlagt på Økonomiudvalgets budgetseminar i januar, kommer hertil behovet for midler til strategisk grundkøb. Der er med IC2018 afsat 100 mio. kr., men foreløbigt vurderes et behov på op mod yderligere 200 mio. kr. i 2018 og årene frem. På Økonomiudvalgets budgetseminar i august 2017  fremlægges et konsolideret bud på behovet. Det samlede anlægsbehov på 3,4 mia. kr. i 2018 er indberettet til KL.

 

Serviceudgifter
Med økonomiaftalen for 2018 er den stramme styring af kommunernes serviceudgifter videreført med et mindre løft på 0,3 mia. kr. eller godt 0,1 pct. til kommunerne set under ét.

 

De stramme rammer sætter samtidig fokus på, hvordan kommunen prioriterer midlerne, så københavnerne sikres mest mulig nytte indenfor de økonomiske rammer. Det er derfor nødvendigt fortsat at identificere strukturelle mindreforbrug. Aprilprognosen for regnskab 2017 (Økonomiudvalget den 22. maj 2012) udviser et samlet forventet mindreforbrug på 210,1 mio. kr. i 2017. Økonomiudvalgets principper for tværgående prioriteringer af mindreforbrug på service  medfører, at udvalgene kan omprioritere 50 pct. af indmeldte mindreforbrug til nye aktiviteter, mens de resterende 50 pct. kan indgå i budgetforhandlingerne. I forbindelse med halvårsregnskabet for 2017 (forventes forelagt for Økonomiudvalget i august 2017) vil Økonomiforvaltningen sammen med de øvrige forvaltninger i lighed med tidligere år vurdere, om eventuelle mindreforbrug kan indgå i budget 2018.

 

Effektiviseringsstrategi 2018

Udvalgene har fremsendt forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag svarende til 238,5 mio. kr. Sammen med de stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer, udgør de forvaltningsspecifikke effektiviseringer 406,0 mio. kr. Forvaltningerne lever dermed op til måltallet. De tværgående indkøbseffektiviseringer bidrager med 12,9 mio. kr. netto, hvilket svarer til det effektiviseringsbidrag, som fremgår af investeringsforslaget Indkøbsprogrammet vedtaget med budget 2017. Effektiviseringen er indarbejdet i de stigende profiler for de enkelte forvaltninger.

 

Koncernenhederne bistår forvaltningerne med at identificere tværgående potentialer som forvaltningerne kan anvende til at indfri effektiviseringsmåltallet. Der arbejdes videre med de tværgående effektiviseringsforslag frem mod Økonomiudvalgets 1. behandling af budgetforslag 2018 (augustindstillingen) den 23. august 2017.

 

Status på strategien for smarte investeringer i velfærden

I forbindelse med overførselssagen 2016/2017 blev der udmøntet midler til 30 nye forslag. Status på investeringspuljen efter overførselssagen er, at der samlet set er 132,0 mio. kr. (2018 p/l) tilbage i puljen. I forbindelse med budgetforhandlingerne vil midlerne blive udmøntet. For yderligere om status for investeringspuljerne henvises til bilag 5.

 

Teknik- og Miljøforvaltningen har fire ansøgninger til investeringspuljerne, og Socialforvaltningen har én ansøgning til investeringspuljen, som er en forudsætning for indfrielse af deres effektiviseringsmåltal i 2018. Disse fem investeringsforslag søger tilsammen 7,6 mio. kr. fra investeringspuljen, jf. bilag 5.

 

Derudover forventes det, at der kommer en række tværgående forslag, der kræver midler fra investeringspuljerne. Disse forslag vil indgå i forhandlingerne om udmøntning af investeringspuljerne i forbindelse med budgetforhandlingerne. Et samlet overblik vil foreligge i forbindelse med augustindstillingen.

  

Samlet økonomi

Med denne indstilling er der i budgetrammerne for 2018 indarbejdet nettoudgifter for i alt 41,9 mia. kr., jf. tabel.

 

Tabel 1. Københavns Kommunes samlede udgifter i 2018

Mio. kr., 2018 p/l

Service

Anlæg

Overførsler mv.

I alt

Nettoudgifter

24.931,9

6.414,6

10.513,9

41.860,5

Note: Beløbene er opdateret med alle beslutninger til og med Borgerrepræsentationen den 18. maj 2017, anlægsoversigten til Økonomiudvalget den 13. juni 2017 samt korrektioner foretaget i denne indstilling.

 

Større ændringer i serviceudgifterne

Demografiregulering: På baggrund af den nye befolkningsprognose er budgetrammerne blevet hævet med i alt 27,6 mio. kr. i 2018. Heraf udgør effekten af efterreguleringen i 2017 27,2 mio. kr., mens 0,5 mio. kr. skyldes et højere skøn for befolkningsudviklingen 2017-2018. De demografisk betingede merudgifter fra 2017 til 2018 udgør herefter 177,0 mio. kr.

 

Fællesordningerne: I forhold til IC2018 er udvalgenes rammer sænket med i alt 18,0 mio. kr.  Det skyldes et merforbrug i 2016 i barselsfonden som påvirker forventningerne til fondens udgifter i 2018. Forvaltningerne er tidligere på året blevet adviseret om ændringen, og korrektionen er indarbejdet i de budgetrammer, som udvalgenes budgetbidrag er udarbejdet efter. Herudover har Koncernservice på baggrund af opdaterede antal sager og brugere i mindre omfang justeret fordeling af indkrævningen i 2018 på lønanvisning og fællessystemer. For yderligere henvises til bilag 1.

 

Movia: Budgettet sænkes med 40,5 mio. kr. i 2018 som følge af en engangsindtægt vedrørende efterregulering af Movias regnskab for 2016, der afregnes i 2018, jf. bilag 1.

 

Større ændringer i anlægsudgifterne

Kommunens nettoanlægsbudget er med juniindstillingen i alt 6,4 mia. kr. i 2018, hvilket er 0,9 mia. kr. lavere end IC2018. Ændringen skyldes hovedsageligt reperiodiseringer.

 

Større ændringer udgifterne til overførsler mv.

De samlede udgifter til overførsler mv. i Københavns Kommune udgør 10,7 mia. kr., hvilket er 0,2 mia. kr. lavere end IC2018.

 

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet

Budgettet til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet (KMF) i 2018 sænkes med 183,0 mio. kr., hvilket bl.a. skal ses i sammenhæng med ændringer i kommunernes betalingsmodel til ordningen. Fremadrettet skal kommunerne medfinansiere en større procentdel af udgifterne i de aldersgrupper, hvor kommunerne har størst mulighed for at forebygge indlæggelser. Overgangen til den aldersdifferentierede model er udgiftsneutral for kommunerne under ét, men påvirker Københavns Kommunes udgifter til både kommunal medfinansiering og indtægter fra tilskud og udligning.

 

Et samlet skøn over omlægningen er behæftet med usikkerhed. På baggrund af beregninger fra ministeriet forventes den samlede økonomiske effekt af overgangen til den aldersdifferentierede model foreløbigt at betyde et mindre tab for Københavns Kommune. Herudover skal kommunerne ikke længere medfinansiere genoptræning under indlæggelse eller overflytninger mellem sygehuse, hvilket medfører faldende udgifter til KMF, som modsvares af faldende indtægter fra tilskud og udligning, jf. bilag 1.

 

Områder der kan påvirke budget 2018

Økonomiforvaltningen er herudover bekendt med en række områder, hvor de økonomiske effekter endnu ikke er opgjort, men vil indgå i budget 2018. De væsentligste er oplistet nedenfor og uddybes i bilag 1:

 • Aftale om kommunernes økonomi for 2018.
 • DUT.
 • Tilskud og udligning samt ejendomsskatter.
 • Opdaterede skøn for overførselsudgifter som følge af Økonomisk Redegørelse.
 • Opdaterede skøn for kommunal medfinansiering af sundhedsområdet.
 • Vedtagelse af budget 2018 for Movia.
 • Vedtagelse af budget 2018 for Udbetaling Danmark.

Reel kasse

Den reelle kasse opdateres i august i forbindelse med halvårsregnskabet for 2017. Såfremt der ved halvårsregnskabet konstateres, at kassebeholdningen ligger under det anbefalede niveau på 700 mio. kr., bør der ske kasseopbygning. Hvis den reelle kasse ligger over det anbefalede niveau kan de overskydende midler eventuelt indgå som finansiering i budgettet for 2018.

 

Retningslinjer for udarbejdelse af budgetforslag

Der anbefales en række tekniske bemyndigelser til Økonomiforvaltningen til at foretage tilrettelser på baggrund af nye skøn for p/l og i samarbejde med forvaltningerne at afklare tekniske udeståender og revurdere udgifter til overførsler, jf. de opstillede retningslinjer i bilag 1, kapitel 7.

 

Lejeforhold med eksterne aktører

Med aftale om budget 2017 blev der igangsat en analyse af om lejeforhold med eksterne aktører som ikke administreres af Københavns Ejendomme og Indkøb administreres entydigt. Analysen er udarbejdet af Økonomiforvaltningen i samarbejde med forvaltningerne og Intern Revision. Analysen viser at Kultur- og Fritidsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen administrerer henholdsvis 240 og 50 lejeforhold med eksterne aktører, mens de øvrige forvaltninger ikke, eller i meget begrænset omfang har, lejeforhold med eksterne aktører.

 

På baggrund af analysen indstilles en række anbefalinger for at sikre, at kommunen lever op til det nyligt opdaterede Forretningscirkulære for indtægter (Økonomiudvalget den 21. marts 2017) og der skabes entydighed og større gennemsigtighed i administration af lejeforhold med eksterne aktører:

 

Tabel 2: Anbefalinger

Implementering af Forretningscirkulære indtægter

TMF / KFF

Udarbejdelse af forretningsgang for lejeforhold med eksterne aktører

TMF / KFF

Paradigmer for lejekontrakter vedr. udlejning til eksterne aktører

KEID / Forvaltninger

Inddragelse af KEID’s kompetencer i lejeforhold med eksterne aktører

Forvaltninger / KEID

Større gennemsigtighed om bemyndigelser /bevillinger for indtægter

TMF / KFF

Større gennemsigtighed om økonomi i aktiviteter ved adskillelse af indtægts- og støttevirksomhed

KFF

Note: ØKF angiver Økonomiforvaltningen, TMF angiver Teknik- og Miljøforvaltningen, KFF angiver Kultur- og Fritidsforvaltningen, IR angiver Intern Revision, KEID angiver Københavns Ejendomme og Indkøb.

 

Rapporten har været i høring i Kultur- og Fritidsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen. For yderligere om rapporten og anbefalinger henvises der til bilag 9.

 

Videre proces

I forlængelse af denne indstilling skal forvaltningerne i samarbejde med Økonomiforvaltningen tilrette budgetbidragene, så de kan indgå i 1. behandlingen af budgetforslaget for 2018, som behandles af Økonomiudvalget den 23. august 2017 og Borgerrepræsentationen den 31. august 2017.

 

Med IC2018 blev det besluttet, at der skal udarbejdes budgetnotater på need to emner, på rettidig omhu samt eventuelt 1-3 enkeltstående budgetnotater på specifikke udfordringer inden for de enkelte fagforvaltningers områder. Arbejdet koordineres i kredsen af administrerende direktører med henblik på, at fokusere udarbejdelse af budgetnotater. For at præcisere need to-prioriteringen er antallet af kategorier ændret fra fire til tre. Præciseringen skyldes, at fjerde kategori ”need to på sager som følge af beslutninger i Folketinget eller i KL-regi” reelt er dækket af første kategori ”need to på risikolisten”. Derfor ændres de to kategorier til en ny første kategori ”need to på risikosager”. Kredsen af administrerende direktører er blevet orienteret om præciseringen og har drøftet den. I budget 2018 skal eventuelle need to-budgetnotater således inddeles i følgende tre kategorier:

 

1. need to på risikosager

2. need to på kapacitet

3. need to på renovering (bygninger og veje m.v.)

 

En nærmere uddybning af need to-begreberne samt rettidig omhu er præciseret i bilag 1. Fristen for indlevering af need to-budgetnotater, rettidig omhu samt budgetnotater på specifikke udfordringer er 11. august 2017, jf. IC2018.

 

Økonomiforvaltningen står til rådighed for Borgerrepræsentationens medlemmer, såfremt der er spørgsmål til kommunens budget, herunder proces og udarbejdede produkter. Medlemmerne kan henvende sig til Økonomiforvaltningens direktion herom.  

 

 

Peter Stensgaard Mørch                           /Mads Grønvall

Beslutning

Dagsordenspunkt 4: Redegørelse for udvalgenes budgetbidrag til budgetforslag 2018 (juniindstillingen) (2017-0218871)

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. juni 2017

Indstillingens 1- og 2. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

Indstillingens 3. at-punkt blev taget til efterretning.

Indstillingens 4. – 8. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

Til top