Mødedato: 13.06.2017, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Endelig vedtagelse af lokalplan ”Tycho Brahes Allé", Amager Øst

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til endelig vedtagelse af lokalplan ”Tycho Brahes Allé”. Forslaget vil muliggøre opførelse af 4.800 m2 boliger ved Sundby Kirkegård, Amager Øst.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

 1. at lokalplan ”Tycho Brahes Allé” godkendes.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til det planmæssige aspekt af sagen, eller at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

Problemstilling

Bygherre ønsker at opføre 47 nye boliger på Tycho Brahes Allé ved Sundby Kirkegårds vestlige afsnit. Kirkegården omlægges fra 2020 til offentlig park. Beliggenheden op ad Sundby Kirkegård kræver en særlig bebyggelsesplan, så udsynet til kirkegårdens træer fortsat kan komme kvarteret til gode. Projektets omfang og indvirkning på lokalmiljøet kræver, at der udarbejdes en lokalplan.

Lokalplanforslaget blev godkendt i Teknik- og Miljøudvalget den 23. januar 2017 og har været i høring fra den 27. januar 2017 til 29. marts 2017. Forvaltningen har modtaget 16 henvendelser. Høringen har ikke givet anledning til ændringsforslag. Planforslaget er i overensstemmelse med kommuneplan 2015.

Løsning

Lokalplanforslaget skal muliggøre, at der kan opføres et etageareal på 4.800 m2 til boliger på ejendommen. Lokalplanforslaget skal desuden sikre, at den visuelle forbindelse fra kvarteret omkring Tycho Brahes Allé til træerne på Sundby Kirkegård bevares og styrkes, så den grønne karakter sikres i området.

Ny bebyggelse foreslås derfor opdelt i to separate bygninger omkring et fælles, grønt friareal. Friarealet placeres i forlængelse af den overfor liggende Sofie Brahes Allé, så der skabes visuel forbindelse fra gaderummet til Sundby Kirkegård. Lokalplanforslaget fastsætter, at det fælles friareal ikke må indhegnes eller ved skiltning forbeholdes bestemte brugere. Den østlige bygning foreslås opført med aftrappende højde mod det centrale friareal, således at åbenhed mod kirkegården sikres. Den vestlige bygning foreslås opført, så den i volumen og facadeudtryk spiller sammen med den bevaringsværdige nabobebyggelse.

Ejendommen fremstår i dag øde, tillukket og nedslidt. For at bidrage med liv og tryghed til kvarteret, og til Sundby Kirkegård, opføres ny bebyggelse med vinduer og altaner mod ejendommens friarealer, mod kirkegården og mod gaden. Der indrettes mindre, private haver til stueetagens boliger og større fælles friarealer.


Der opføres i alt et etageareal på 4.800 m2, svarende til 47 helårsboliger, primært familieboliger. Bebyggelsesprocenten for ejendommen er 110 med en bygningshøjde på maks. 20 m. Friarealprocenten er 50. Den østlige bygning opføres i en aftrappende højde fra 6 til 1 etage. Bygningens tagterrasser indrettes som private friarealer og indgår ikke i beregning af friarealprocenten. Der henvises i øvrigt til bilag 2 faktaark.

Høring

De 16 modtagne henvendelser i høringsperioden vedlægges som bilag 3. I bilag 4 er henvendelserne refereret med forvaltningens bemærkninger. Borgernes hovedsynspunkter i henvendelserne er anført nedenfor.

Bemærkninger fra Amager Øst Lokaludvalg – bilag, henvendelse nr. 12

 1. Amager Øst Lokaludvalg ytrer utilfredshed med, at der ikke stilles krav om almene boliger.
 2. Lokaludvalget er kritisk over for, at forvaltningen ikke har afholdt borgermøde i denne sag. Lokaludvalget har sammen med bygherre afholdt et borgermøde. Lokaludvalget refererer herfra, at de fremmødte borgere bekymrer sig om områdets parkeringsforhold samt om skyggepåvirkninger fra det foreslåede byggeri. Byggeriet på ejendommen er i dag maksimalt 2 etager, hvorfor det foreslåede byggeri vil medføre tab af udsigt og sol for genboen.

Forvaltningens bemærkninger

 1. Der stilles ikke krav om almene boliger i lokalplanforslaget, idet der maksimalt kan stilles krav om 25 % almene boliger, svarende her til 1.200 m2, hvilket er under den anbefalede grænse på 2000 m2 etageareal, som skal til for, at der kan etableres en rentabel almen boligafdeling.
 2. Forvaltningen har taget lokaludvalgets synspunkt til efterretning, men har i denne sag vurderet, at den offentlige høring har været en tilstrækkelig ramme for at komme med synspunkter til projektet, idet projektet har en relativ lille påvirkning af området, og da projektet ligger indenfor rammerne af kommuneplanen. Synspunkterne fremkommet på lokaludvalgets borgermøde kommenteres af forvaltningen nedenfor.

Bemærkninger fra Københavns Museum – bilag, henvendelse nr. 6
Københavns Museum er af den holdning, at ejendommens eksisterende byggeri har en højere bevaringsværdi end den i SAVE-registeret angivne værdi på hhv. 5 og 6 (middel bevaringsværdi), da den er udtryk for Amagers industrihistorie.

Forvaltningens bemærkninger
Forvaltningen er enige med Københavns Museum i, at der overordnet bør tages hensyn til industrihistorien på Østamager gennem bevaring af kulturhistorisk vigtige bygninger. Forvaltningen vurderer dog, at den gældende SAVE-værdi på hhv. 5 og 6 på ejendommens eksisterende bebyggelse i dette tilfælde er retvisende. Forvaltningen har i forbindelse med sagen vurderet de eksisterende ejendomme og finder ikke, at deres kulturhistoriske værdi som udtryk for Amagers industrihistorie er så betydelig, at bygningerne bør bevares. Det bemærkes, at bygningerne på de øvrige parametre, som SAVE-vurderingen baseres på – arkitektonisk værdi, miljømæssig værdi, originalitet og tilstand – vurderes at have lavere værdi.

Hovedsynspunkter i borgernes henvendelser

 1. Genboer til lokalplanområdet ytrer bekymring for, at skyggepåvirkninger fra det foreslåede byggeri vil være uacceptable.
 2. Genboer er utilfredse med, at de mister udsigt til kirkegården.
 3. Vedrørende bilparkering udtrykkes bekymring for parkeringssituationen i området, og der ytres ønske om, at der etableres flere parkeringspladser, blandt andet til udlejning til kvarterets øvrige beboere.

Forvaltningens bemærkninger

 1. Forvaltningen har som følge af genboens høringssvar udbedt sig yderligere materiale fra grundejers rådgiver. Materialet viser, at der i aftentimerne kl. 18 til kl. 20 den 21. juni vil vandre skygger fra det foreslåede byggeri hen over dele af genboens nordfacade, som dog i dag også er påvirket af skygger fra ejendommens mange høje træer. Med det foreslåede byggeri vurderes skyggepåvirkningerne samlet set at blive øget i forhold til i dag, idet bebyggelsesgraden på ejendommen i dag er lav. Dog vil den øgede skyggepåvirkning på de i høringssvarene omtalte altaner være begrænset, da det foreslåede byggeri har en aftrappede form. På baggrund af det fremsendte materiale vurderer forvaltningen fortsat, at lokalplanforslagets skyggediagrammer er retvisende, og at skyggepåvirkningerne er acceptable.
 2. Bebyggelsen opføres i overensstemmelse med højderne i det omgivende kvarter. Den konkrete udformning af den østlige bygning er bl.a. sket for at minimere tabet af udsigt til parken for genboen. Selvom det foreslåede byggeri vil medføre et delvist tab af udsigt til kirkegården og en begrænsning af solforholdene for genboen, er det forvaltningens vurdering, at forandringerne er acceptable, idet de overordnet svarer til forholdene i kvarteret, dvs. samme vejbredde, samme eller øget afstand til modstående ejendomme og med omtrent de samme skyggepåvirkninger som i det øvrige karréområde.
 3. Lokalplanforslagets krav om bilparkering i området, 1 plads per 150 m2, er fastsat på baggrund af ejendommens parkeringsbehov, der er vurderet efter parametrene; beliggenhed i forhold til kollektiv trafik, boligstørrelser, bebyggelsesplan og boligtype samt efter erfaring med parkeringsbehovet i sammenlignelige områder. Forvaltningen har ikke mulighed for at stille krav til grundejer om at oprette parkeringspladser, der skal servicere det øvrige kvarter. Det kan oplyses, at kommuneplanens spænd er, at der afhængig af parkeringsbehovet skal etableres mindst 1 p-plads pr. 200 m2 og højst 1 p-plads pr. 100 m2.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har vedtaget lokalplanen, bekendtgør Teknik- og Miljøforvaltningen denne i henhold til reglerne i planloven.

 

                                  Pernille Andersen

                                                                        /Jakob Møller Nielsen

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 1. at lokalplan ”Tycho Brahes Allé” godkendes.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 29. maj 2017

Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag:
”At der tillades skråparkering på det areal, hvor der i dag er et bredt asfaltbælte mellem fortov og kantsten.”

Ændringsforslaget blev ikke vedtaget med tre stemmer mod seks. Ingen undlod at stemme.

For stemte: C, I og V.

Imod stemte: A, B, F og Ø.

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med fem stemmer mod tre. Et medlem undlod at stemme.

For stemte: A, F og Ø.

Imod stemte: C, I og V.

Undlod at stemme: B.

Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Venstre afgav følgende protokolbemærkning:
”Parkeringsnormen for biler bør fastsættes til 1 pr. 100 m2 bolig.”

Radikale Venstre afgav følgende protokolbemærkning:
”Det er beklageligt, at der ikke i udarbejdelsen af lokalplanen er arbejdet for et projekt, der sikrer bevaringen af Københavns træer.”

Beslutning

Dagsordenspunkt 37: Endelig vedtagelse af lokalplan ”Tycho Brahes Allé", Amager Øst (2017-0182462)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. juni 2017

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 8 stemmer mod 2. 1 medlem undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, B, F og O.

Imod stemte: C og I.

Undlod at stemme: V.

 

Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance videreførte deres protokolbemærkning fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 29. maj 2017:

”Parkeringsnormen for biler bør fastsættes til 1 pr. 100 m2 bolig. ”

Dansk Folkeparti tilsluttede sig protokolbemærkningen på mødet.

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”Vi mener, at der tillades skråparkering på det areal, hvor der i dag er et bredt asfaltbælte mellem fortov og kantsten.”

 

Radikale Venstre videreførte deres protokolbemærkning fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 29. maj 2017:

”Det er beklageligt, at der ikke i udarbejdelsen af lokalplanen er arbejdet for et projekt, der sikrer bevaringen af Københavns træer. ”

Til top