Mødedato: 04.11.2014, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Frigivelse af anlægsmidler til etablering og markedsføring af Havneringen

Se alle bilag
Borgerrepræsentationen skal godkende, at der frigives anlægsmidler til etablering og markedsføring af Havneringen.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

  1. at der frigives en anlægsbevilling på 7,130 mio. kr. til etablering af midlertidig bro over Belvederekanalen, mindre anlægsforbedringer samt markedsføring af Havneringen. Anlægsbevillingen frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg fordelt med 1,766 mio. kr. i 2014 og 5,364 mio. kr. i 2015 jf. Økonomiafsnittet.

Indstilling og beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

Problemstilling

I budget 2014, Æ183, Cykelpakke VIII (Borgerrepræsentationen (BR) 3. oktober 2013) (Socialdemokraterne (A), Radikale Venstre (B), Socialistisk Folkeparti (F), Dansk Folkeparti (O) og Enhedslisten (Ø)) blev det besluttet at etablere en cykel- og gangrute rundt om havnen til 17,82 mio. kr., forudsat en medfinansiering fra den statslige Cykelpulje på 40 %.

Københavns Kommune blev af Cykelpuljen tildelt 7,13 mio. kr. (40 %) i støtte til projektet. På mødet i Borgerrepræsentationen d. 23. januar 2014 blev indtægtsbevillingen og egenfinansieringen til gennemførelse af projekt Havneringen godkendt.

Den statslige finansiering fra Cykelpuljen dækker udgifter til en midlertidig bro over Belvederekanalen, mindre anlægsforbedringer såsom skiltning, samt markedsføring af den samlede rute. For at være klar til Havneringens lancering medio 2015, foreslår forvaltningen, at udmøntningen af den statslige finansiering frigives nu og at den resterende kommunale egenfinansiering, der omfatter en forbedret cykel- og gangforbindelse under Knippelsbro, frigives senere.

Løsning

Formålet med Havneringen er at skabe en 13 km. sammenhængende cykel-, gang- og løberute langs Inderhavnen.

Med indstillingen ønskes midler frigivet til bl.a. en midlertidig bro, mindre anlægsforbedringer samt markedsføring af ruten, når broen over Inderhavnen og Cirkelbroen åbner. Se bilag 1 for beskrivelse af projektet. Havneringen understøtter samtidigt det udviklingsarbejde, som forvaltningen har igangsat på baggrund af beslutningen om havnevisionen ”En havn af muligheder” (BR 8. maj 2014).

Målsætningen for Havneringen er, at der skal være 10 % flere nye brugere på strækningen, når ruten er færdig.

Nedenfor beskrives elementerne i ”Etablering og markedsføring af Havneringen”.

En midlertidig cykel- og gangbro over Belvederekanalen
Imellem Teglholmen og Enghave Brygge forbedres forholdene for cyklister og gående ved opførsel af en midlertidig cykel- og gangbro over Belvederekanalen (se bilag 1). Den midlertidige bro, der vil blive erstattet af en permanent bro, når området byudvikles, vil forbinde Sluseholmen tættere med resten af byen, og dermed øge fremkommeligheden for borgere i bydelen. Der lægges op til, at entreprenøren samt lokale parter, såsom lokaludvalg og borgere, kan komme med input til udsmykning eller anderledes udformning til den midlertidige bro.

Arbejdet med at etablere broen koordineres i et samarbejde mellem Nordea Ejendomme og Københavns Kommune. Broen vil koble sig til de veje, som Nordea Ejendomme bygger på Frederiks Brygge og Elværksvej. I forslaget til lokalplanen for Enghave Brygge indgår en permanent bro på samme placering for fodgængere, cyklister og køretøjer. Det forventes, at den midlertidige bro vil kunne benyttes indtil den permanente bro anlægges.

Anlægsforbedringer på ruten samt skiltning
Der vil blive udført mindre anlægsforbedringer, såsom ny afstribning for cyklister, nye asfaltramper, herunder eventuelt opstribede cykelbaner på en del af Teglværksgade (øst for Vestre Teglgade), indtil der i henhold til lokalplan for området anlægges cykelstier på denne strækning. Ruten vil desuden blive skiltet og få opstillet informationsstandere på udvalgte placeringer. (Se bilag 1).

Markedsføring af ruten
Havneringen indgår i den internationale markedsføring af København som storbyferie-destination fra og med år 2015. Teknik- og Miljøforvaltningen har indledt et samarbejde med blandt andet VisitDenmark og en række andre aktører for at promovere ruten overfor nationale og internationale turister. For at udbrede kendskabet til ruten forventes op til lanceringen presseomtaler i danske og udenlandske medier. Derudover vil der være events, online markedsføring, trykt oversigtskort, mv. (Se bilag 1).

Økonomi

Af den statslige finansiering på 7,13 mio. kr. går ca. 5,0 mio. kr. til etablering af en midlertidig bro over Belvederekanalen og mindre anlægsprojekter såsom skiltning af ruten. De resterende ca. 2,1 mio. kr. går til markedsføring samt overordnet projektledelse i forbindelse med etablering af ruten, herunder dialog med eksterne aktører i 2014 og 2015.

Med denne indstilling ønskes de 7,13 mio. kr. frigivet. Se også Tabel 1 nedenfor:

Tabel 1. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler
 

Udvalg

Aktivitet/projekt

Bevilling

(nr. og navn)

Funktion

Beløb 1.000 kr. (2014 p/l)

År 2014

År 2015

I alt

TMU

Etablering og markedsføring af Havneringen

3400 Ordinær anlæg

2.28.23.3

1.766

5.364

7.130

I alt

-

-

-

1.766

5.364

7.130


TMU = Teknik- og Miljøudvalget 

De forventede udgifter til ekstern rådgivning, interne udgifter og anlæg af de 7,13 mio. kr. fremgår af Tabel 2.1 (etablering af ruten) og Tabel 2.2 (markedsføring og samlet evaluering af projektet):

Tabel 2.1. Kategorisering af anlægsmidler til etablering af ruten
 

1.000 kr. (2014 p/l)

År 2014

År 2015

I alt

Ekstern rådgivning

200

300

500

Interne udgifter

400

800

1.200

Anlæg af projektet

266

3.000

3.266

I alt

866

4.100

4.966

 

Tabel 2.2 Kategorisering af anlægsmidler til markedsføring, overordnet projektledelse og samlet evaluering af projektet

1.000 kr. (2014 p/l)

År 2014

År 2015

I alt

Ekstern rådgivning

500

864

1.364

Interne udgifter

400

400

800

Anlæg af projektet

0

0

0

I alt

900

1.264

2.164

 

De afledte driftsudgifter er marginale.

Videre proces

Af Københavns Kommunes egenfinansiering på 10,69 mio. kr. til Havneringen vil udgifter på 6,0 mio. kr. til en forbedret cykel- og gangforbindelse på Christians Brygge under Knippelsbro jf. budget 2014, Æ183 (BR 3. oktober 2013, Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten) blive behandlet i en særskilt indstilling af Teknik- og Miljøudvalget ultimo 2014 eller primo 2015. Den resterende egenfinansiering dækkes af eksisterende projekter på ruten.

Havneringen forventes lanceret medio 2015. Herefter gennemføres effektmålinger og en samlet evaluering for projektet i 2015 og 2016. Teknik- og Miljøudvalget vil blive informeret, når deltaljerede planer for broen over Belvederekanalen, skiltning og markedsføring ligger klar i begyndelsen af 2015.Pernille Andersen                               / Simon Kjær Hansen

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at der frigives en anlægsbevilling på 7,130 mio. kr. til etablering af midlertidig bro over Belvederekanalen, mindre anlægsforbedringer samt markedsføring af Havneringen. Anlægsbevillingen frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg fordelt med 1,766 mio. kr. i 2014 og 5,364 mio. kr. i 2015 jf. Økonomiafsnittet.

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet 6. oktober 2014

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Dagsordenspunkt 21: Frigivelse af anlægsmidler til etablering og markedsføring af Havneringen

Økonomiudvalgets beslutning den 4. november 2014

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Til top