Tilskud til seniorklubber for 2024

Du kan nu søge om tilskud til seniorklubber for 2024 efter Servicelovens § 79.

Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune afsætter årligt midler til forebyggende og aktiverende tilbud i seniorklubber, der giver medlemmerne rammer og muligheder for at skabe netværk og styrke deres sundhed generelt.

Formålet er at fastholde og udvikle seniorers sociale, fysiske og psykiske funktionsevne længst muligt.

Puljen til seniorklubber fordeles efter årlig ansøgning (september). Hvert andet år kan der ansøges om en toårig bevilling.

Proces for bevilling og regnskabsinstruks

Du kan forvente svar på din ansøgning medio december 2023.

Får din seniorklub bevilliget tilskud, vil du sammen med bevillingsbrevet få tilsendt en regnskabsinstruks og en regnskabsskabelon, som din klub skal anvende, når I senest den 1. april 2025 aflægger regnskab for bevillingen for 2024.

Krav og principper for bevilling

Vis alle

Krav til ansøgere

I København er det politisk vedtaget, at der kan gives tilskud, når en seniorklub:

 • Er åben for alle ældre københavnere, der modtager pension. 
 • Tilbyder aktiviteter, der fremmer fysisk og psykisk sundhed, fx:
  • Motion og træning, som forebygger tab af og fremmer mulighed for at genvinde (rehabilitere) funktionsevner og kognitive færdigheder
  • Spisning og madlavning
  • Socialt samvær omkring interesse-fællesskaber
  • Åbne sociale fællesskaber, som kan udgøre en støtte for den enkelte ift. fx overgangen fra arbejdslivet, ensomhed og livskriser. 
 • Er udviklende og opsøgende i forhold til at rekruttere nye medlemmer, med særligt fokus på yngre seniorer, mænd og etniske minoriteter.
 • Er udviklende og opsøgende i forhold til at øge samarbejdet med andre tilbud, som også er relevante for seniorklubbernes målgruppe, eksempelvis:
  • Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune. Herunder hjemmepleje, kommunale aktivitetstilbud, udrednings- og rehabiliteringsenheder, sundhedshuse og rehabiliteringscentre.
 • Øvrige seniorklubber og aktivitetstilbud i civilsamfundet.
 • Giver mulighed for, at seniorer kan være frivillige. 
 • Har minimum 50 medlemmer. Dette kan fraviges i forbindelse med opstart af nye klubber.

   

Principper for bevilling

Principperne skal ikke forstås som en facitliste, der automatisk udløser tilskud, men de vil ligge til grund for en individuel vurdering.

I ansøgningsprocessen vil der blive taget hensyn til befolkningssammensætning, målgrupper, levealder og ældres sundhedstilstand i hvert lokalområde, og at der sikres klubtilbud til seniorer i alle bydele. Der vil også være fokus på at skabe plads til udvikling af nye tilbud og organiseringer.

Den økonomiske støtte tildeles ud fra en vurdering af seniorklubbernes størrelse, ressourcer og mulighed for at opfylde de politisk vedtagne krav.

Desuden vurderes, hvad klubben gør for at tiltrække nye medlemmer, og hvordan man integrerer og fastholder dem i et netværk. Fremmøde, åbningstider, aktivitetsfrekvens og fysiske rammer samt adgangsforhold vurderes også.

Der er fokus på, at bevillinger ikke overstiger 1.500-2.000 kr. pr. medlem. Kriteriet kan fraviges, hvis der foreligger særlige hensyn, fx når seniorklubber varetager en samlende funktion i lokalområdet. Det gælder også, når det drejer sig om kommunalt indgåede lejeaftaler og/eller aftaler med Københavns Ejendomme.

Udgifter til husleje søges reduceret via frivillige ordninger om lokaler ved kommunale institutioner og selvejende institutioner. For at modtage tilskud skal Sundheds- og Omsorgsforvaltningen godkende foreningens lejekontrakter.

Formelle krav

 • En opdateret medlemsliste skal forefindes hos klubben. Listen skal indsendes, hvis Sundheds- og Omsorgsforvaltningen efterspørger dette i løbet af bevillingsåret.

   
 • Ved bevilling af tilskud medsendes et skema, der hver måned skal sendes til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen som dokumentation for fremmøde og medlemstal.

   
 • Modtagere af § 79 tilskud skal have vedtægter, der er i overensstemmelse med formålet om Servicelovens § 79 og de overordnede principper for tildeling af § 79 tilskud. Vedtægterne skal godkendes af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Dette kan fraviges i forbindelse med afprøvning af nye tiltag.

   
 • Modtagerne skal have en funktion for regnskab for bevillingen, hvor mindst to personer er ansvarlige for at foretage økonomiske transaktioner. Dette indebærer, at to personer tegner foreningen i forhold til den bank, tilskuddene modtages til.

   
 • Modtagerne skal aflægge regnskab for bevillingen senest den 1. april det følgende år jf. Regnskabsinstruks vedrørende projekttilskud, hvor Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning er tilskudsgiver. For bevillinger på 500.000 kr. og derover skal regnskabet være godkendt af en registreret eller statsautoriseret revisor jf. Revisionsinstruks Vedrørende projekttilskud kr. 500.000,00 eller derover, hvor Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning er tilskudsgiver. Revisors navn, adresse og status skal oplyses før udbetaling af tilskud.

   
 • Seniorklubber, der søger tilskud, skal have adresse i Københavns Kommune. Kriteriet kan fraviges, hvor et større antal seniorer borgere med bopæl i Københavns Kommune benytter et klubtilbud udenfor København.

   
 • Seniorklubber skal være brugerstyrede. Dvs. at ledelsen skal forestås af en bestyrelse, der vælges af medlemmerne på en årlig generalforsamling, og at mere end halvdelen af bestyrelsen skal bestå af brugere af den pågældende forening. Der kan dog dispenseres fra dette krav, såfremt Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vurderer, at brugernes medbestemmelse er sikret på anden vis.

   
 • Seniorklubben skal sende en repræsentant til det lokale samarbejdsforum. Samarbejdsforum indkaldes af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens områdekontorer 3-4 gange årligt og har til formål at skabe sammenhæng og samspil mellem tilbud i nærområdet. Så vidt muligt skal klubben bidrage til at styrke lokale netværk og samarbejde med øvrige klubber og kommunale deltagere.

   
 • Alle, der modtager økonomisk støtte og tilskud fra kommunen, skal tilbyde deres medarbejdere overenskomstmæssige løn og arbejdsvilkår. Derfor skal foreningen leve op til kommunens arbejdsklausul og sociale klausuler.

Københavns Kommunes arbejdsklausul ved tilskud

Vis alle

1. Forpligtelsen

Tilskudsmodtager skal sikre, at ansatte hos tilskudsmodtager er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

1.1 Krav til ansattes ansættelsesforhold og identifikation  

Alle ansatte skal inden 4 uger efter arbejdets påbegyndelse have modtaget et ansættelsesbevis samt modtaget orientering af tilskudsmodtager om gældende løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår. Tilskudsmodtager er endvidere ansvarlig for at sikre, at der kun anvendes ansatte med gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Ansatte skal på forlangende kunne dokumentere deres identitet ved fremvisning af billedlegitimation.

1.2 Krav om registrering af udenlandske tjenesteydere  

Såfremt tilskudsmodtager har anmeldelsespligt til RUT-registret, er tilskudsmodtager forpligtet til at sikre, at denne forpligtigelse overholdes. Tilskudsmodtager skal på eget initiativ sende en kvittering for anmeldelser vedrørende tilskudsmodtager til Københavns Kommune straks efter anmeldelsen.

2. Dokumentation for overholdelse af forpligtelsen

Der skelnes i nærværende arbejdsklausul mellem krav til dokumentation og krav til redegørelse.

2.1 Dokumentation  

Tilskudsmodtager har bevisbyrden for at forpligtelsen, jf. klausulens afsnit. 1, er overholdt, og Københavns Kommune kan på forlangende kræve at se dokumentation for tilskudsmodtagers overholdelse heraf.

Københavns Kommune kan kræve dokumentation direkte fra tilskudsmodtagers ansatte.

Relevant dokumentation skal som minimum omfatte lønsedler, E-indkomstkvittering, lønregnskaber, opholds- og arbejdstilladelser og ansættelsesbeviser samt den referenceramme, som tilskudsmodtager har anvendt i forbindelse med fastsættelsen af løn- og arbejdsvilkår for de ansatte.

Herudover kan Københavns Kommune i den konkrete sag anmode tilskudsmodtager om at fremsende andre relevante dokumenter.

2.2 Redegørelse 

Såfremt Københavns Kommune har en mistanke om overtrædelse af forpligtelsen, skal tilskudsmodtager efter påkrav fremsende en fyldestgørende redegørelse om det pågældende forhold til Københavns Kommune.

Parterne har endvidere pligt til egenhændigt at orientere hinanden ved mistanke om manglende overholdelse af arbejdsklausulen.

2.3 Frister  

Dokumentationen skal være Københavns Kommune i hænde senest 5 arbejdsdage efter Københavns Kommunes påkrav er afsendt.

Redegørelsen skal være Københavns Kommune i hænde senest 10 arbejdsdage efter Københavns Kommunes påkrav er afsendt, medmindre andet konkret aftales.

Fristerne kan dog maksimalt forlænges til 10 arbejdsdage for dokumentation og 20 arbejdsdage for redegørelsen.

2.4 Videregivelse af dokumentation  

Kommunen kan efter en konkret vurdering videregive informationer, som tjener som dokumentation for overholdelse af kravene i arbejdsklausulen, jf. afsnit 2.1, til SKAT eller Arbejdstilsynet, såfremt videregivelsen vurderes at være af væsentlig betydning for myndighedernes virksomhed.

Kommunen kan efter en konkret vurdering videregive informationer, som tjener som dokumentation for overholdelse af kravene i arbejdsklausulen, jf. afsnit 2.1, til politiet, såfremt der er mistanke om et begået strafbart forhold.

3. Sanktion for manglende overholdelse af forpligtelsen

Tilskudsmodtagers væsentlige overtrædelser af arbejdsklausulen skal altid berettige Københavns Kommune til at ophæve samarbejdet helt eller delvist.

Ifalder tilskudsmodtager nedenstående sanktioner eller andre misligholdelsesbeføjelser, fritages denne ikke for pligten til at opfylde de vilkår, som tilskuddet i øvrigt er betinget af. 

3.1 Sanktioner ved tilskudsmodtagers overtrædelse til klausulens afsnit 1  

Københavns Kommune er berettiget til at tilbageholde tilskud med henblik på at tilgodese berettigede krav fra tilskudsmodtagers ansatte. Med berettiget krav menes lønmodtagerkrav op til niveauet i arbejdsklausulen.

Såfremt betingelsen for at tilbageholde tilskud er opfyldt, og det tilbageholdte tilskud som følge af manglende dokumentation ikke kan udbetales til de pågældende ansatte, bortfalder tilskudsmodtagers ret til at få den pågældende andel af tilskuddet udbetalt.

Tilskudsmodtager ifalder bod ved overtrædelse af klausulens afsnit 1. Boden pr. påbegyndt arbejdsdag udgør en promille af det samlede tilskud, indtil overtrædelsen er bragt til ophør. Beløbet kan modregnes i eventuelt ikke-udbetalt tilskud for perioden.

3.2 Sanktioner ved tilskudsmodtagers overtrædelse af klausulens afsnit 2  

Tilskudsmodtager ifalder bod ved overtrædelse af klausulens afsnit 2. Boden pr. påbegyndt arbejdsdag svarer til en promille af det samlede tilskud, indtil tilskudsmodtager har imødekommet Københavns Kommunes påkrav. Beløbet kan modregnes i eventuelt ikke-udbetalt tilskud for perioden.

4. Kontrolbesøg

Københavns Kommune eller en tredjepart vil i tilskudsperioden løbende kunne foretage uanmeldte besøg på de lokationer, hvor tilskudsmodtager udøver sin virksomhed.

5. Københavns Kommunes aftalestyringssystem

Leverandøren skal ved tilskudsbevillingen indberette basisoplysninger på sig selv og sine underleverandører i Københavns Kommune til en hver tid anvendte aftalestyringssystem, hvor relevante oplysninger om Københavns Kommunes kontrakter forefindes. Københavns Kommune anvender sit aftalestyringssystem til administration af arbejdsklausuler tiltrådt som led i opnåelse af tilskudsbevilling.

Kontakt

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Borups Allé 41

2200 København N

Telefontider

Mandag

08:30 - 15:00

Tirsdag

08:30 - 15:00

Onsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 15:00

Fredag

08:30 - 14:00