Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Tilskud til klubber for seniorer for 2022

Puljen til seniorklubber fordeles efter årlig ansøgning (september). Hvert andet år kan der ansøges om en to-årig bevilling.

Ansøgningsfristen til §79-puljen for 2022 er udløbet

I 2021 kan der ansøges for 2022.

Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune afsætter årligt midler til forebyggende og aktiverende tilbud i seniorklubber, der giver medlemmerne rammer og muligheder for at skabe netværk og styrke deres sundhed generelt. Formålet er at fastholde og udvikle seniorers sociale, fysiske og psykiske funktionsevne længst muligt. 

Krav til ansøgere

I København er det politisk vedtaget, at der kan gives tilskud, når en seniorklub:

 • Er åben for alle ældre københavnere, der modtager pension.
   
 • Tilbyder aktiviteter, der fremmer fysisk og psykisk sundhed. F.eks.:
  • Motion og træning, som forebygger tab af og fremmer mulighed for at genvinde (rehabilitere) funktionsevner og kognitive færdigheder
  • Spisning og madlavning
  • Socialt samvær omkring interessefællesskaber
  • Åbne sociale fællesskaber, som kan udgøre en støtte for den enkelte ift. f.eks. overgangen fra arbejdslivet, ensomhed og livskriser.
    
 • Er udviklende og opsøgende i forhold til at rekruttere nye medlemmer, med særligt fokus på yngre seniorer, mænd og etniske minoriteter.
   
 • Er udviklende og opsøgende i forhold til at øge samarbejdet med andre tilbud, som også er relevante for seniorklubbernes målgruppe, eksempelvis:
  • Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune. Herunder: Hjemmepleje, kommunale aktivitetstilbud, udrednings- og rehabiliteringsenheder, sundhedshuse og rehabiliteringscentre.
  • Øvrige seniorklubber og aktivitetstilbud i civilsamfundet.
    
 • Er udviklende og opsøgende i forhold til at etablere samarbejde med plejehjem om besøg og aktiviteter. Det kunne f.eks. være foredrag eller samvær med plejehjemmets beboere.
   
 • Giver mulighed for at ældre kan være frivillige.
   
 • Seniorklubben skal have minimum 50 medlemmer. Det kan fraviges i forbindelse med opstart af nye klubber.
   
 • Alle, der modtager økonomisk støtte og tilskud fra kommunen, skal tilbyde deres medarbejdere overenskomstmæssige løn og arbejdsvilkår. Derfor skal foreningen leve op til kommunens arbejdsklausul og sociale klausuler. Find arbejdsklausulen under Dokumenter.

Krav til ansøgning

Baggrund for tilskud

Baggrund for tilskud efter servicelovens § 79.

Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune afsætter årligt midler til forebyggende og aktiverende tilbud i seniorklubber, der giver medlemmerne rammer og muligheder for at skabe netværk og styrke deres sundhed generelt. Formålet er at fastholde og udvikle ældres sociale, fysiske og psykiske funktionsevne længst muligt.

Principper for bevilling

Principperne skal ikke forstås som en facitliste, der automatisk udløser tilskud, men de vil ligge til grund for en individuel vurdering.

I ansøgningsprocessen vil der blive taget hensyn til befolknings-sammensætning, målgrupper, levealder og ældres sundhedstilstand i hvert lokalområde, og at der sikres klubtilbud til ældre i alle bydele. Der vil også være fokus på at skabe plads til udvikling af nye tilbud og organiseringer.

Den økonomiske støtte tildeles ud fra en vurdering af seniorklubbernes størrelse, ressourcer og mulighed for at opfylde de politisk vedtagne krav.

Desuden vurderes, hvad klubben gør for at tiltrække nye medlemmer, og hvordan man integrerer og fastholder dem i et netværk. Fremmøde, åbningstider, aktivitetsfrekvens og fysiske rammer samt adgangsforhold vurderes også.

Der er fokus på, at bevillinger ikke overstiger 1.500-2.000 kr. pr. medlem.

Kriteriet kan fraviges, hvis der foreligger særlige hensyn, f.eks. når seniorklubber varetager en samlende funktion i lokalområdet. Det gælder også, når det drejer sig om kommunalt indgåede lejeaftaler og/eller aftaler med Københavns Ejendomme.

Udgifter til husleje søges reduceret via frivillige ordninger om lokaler ved kommunale institutioner og selvejende institutioner. For at modtage tilskud skal Sundheds- og Omsorgsforvaltningen godkende foreningens lejekontrakter.

Formelle krav

De formelle krav til organisering og administration er:

 • Seniorklubben skal have mindst 50 medlemmer. Det kan fraviges for nye klubber.
   
 • En opdateret medlemsliste skal forefindes hos klubben. Listen skal indsendes, hvis Sundheds- og Omsorgsforvaltningen efterspørger dette i løbet af bevillingsåret.
   
 • Ved bevilling af tilskud medsendes et skema, der hver måned skal sendes til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen som dokumentation for fremmøde og medlemstal.
   
 • Modtagere af § 79 tilskud skal have vedtægter, der er i overensstemmelse med formålet om Servicelovens § 79 og de overordnede principper for tildeling af § 79 tilskud. Vedtægterne skal godkendes af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Dette kan fraviges i forbindelse med afprøvning af nye tiltag.
   
 • Modtagerne skal have en funktion for regnskab for bevillingen, hvor mindst to personer er ansvarlige for at foretage økonomiske transaktioner. Dette indebærer, at to personer tegner foreningen i forhold til den bank, tilskuddene modtages til.
   
 • Modtagerne skal aflægge regnskab for bevillingen senest den 1. april på følgende år jf. Regnskabsinstruks vedrørende projekttilskud, hvor Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning er tilskudsgiver. For bevillinger over 500.000 kr. skal regnskabet være godkendt af en registreret eller statsautoriseret revisor jf. Revisionsinstruks Vedrørende projekttilskud kr. 500.000,00 eller derover, hvor Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning er tilskudsgiver. Revisors navn, adresse og status skal oplyses før udbetaling af tilskud.
   
 • Seniorklubber, der søger tilskud, skal have adresse i Københavns Kommune. Kriteriet kan fraviges, hvor et større antal ældre borgere med bopæl i Københavns Kommune benytter et klubtilbud udenfor København.
   
 • Seniorklubber skal være brugerstyrede. Dvs. at ledelsen skal forestås af en bestyrelse, der vælges af medlemmerne på en årlig generalforsamling, og at mere end halvdelen af bestyrelsen skal bestå af brugere af den pågældende forening. Der kan dog dispenseres fra dette krav, såfremt Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vurderer, at brugernes medbestemmelse er sikret på anden vis.
   
 • Seniorklubben skal sende en repræsentant til det lokale samarbejdsforum. Samarbejdsforum indkaldes af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens områdekontorer 3-4 gange årligt og har til formål at skabe sammenhæng og samspil mellem tilbud i nærområdet. Så vidt muligt skal klubben bidrage til at styrke lokale netværk og samarbejde med øvrige klubber og kommunale deltagere.
   
 • Alle, der modtager økonomisk støtte og tilskud fra kommunen, skal tilbyde deres medarbejdere overenskomstmæssige løn og arbejdsvilkår. Derfor skal foreningen leve op til kommunens arbejdsklausul og sociale klausuler.

Ansøgsningsproces

 1. Læs venligst Krav til ansøgning
 2. Udfyld ansøgningsskema 
 3. Send dernæst ansøgningsskemaet til: seniorklub@kk.dk eller med posten til:

Københavns Kommune
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Staben
Krumtappen 2, Plan 4
2500 Valby
Markeret: Ansøgning § 79

Ansøgningen skal være forvaltningen i hænde onsdag den 15. september 2021. Svar på ansøgninger kan forventes i løbet af december 2021.

OBS: Der kan kun ansøges én gang årligt (i september). Ansøgningsmaterialet er tilgængeligt, når der er mulighed for ansøgning. 

Regnskab

Hvis en seniorklub får tildelt en bevilling, skal klubben aflægge regnskab senest den 1. april det følgende år. Nærmere krav til regnskab vil fremgå af bevillingsbrevet, der vil indeholde en regnskabsinstruks og regnskabsskabelon.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål er du velkommen til at sende en mail til seniorklub@kk.dk og du vil få svar hurtigst muligt.

Kontakt

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Borups Allé 41

2200 København N

Telefontider

Mandag

08:30 - 15:00

Tirsdag

08:30 - 15:00

Onsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 15:00

Fredag

08:30 - 14:00