Søg støtte til koncerter

Her på siden kan du søge om støtte til dine musikprojekter. Ansøgningen til Københavns Musikudvalg foregår digitalt.

Musikudvalgets budget for resten af 2024 er 820.149 kr.

Inden du søger, er det en god ide at læse mere om ansøgningsfrister, hvad der lægges vægt på i en ansøgning, og hvad ansøgningen som minimum skal indeholde. Det er også muligt at orientere sig i et preview af den digitale ansøgningsblanket inden du starter ansøgningen. Preview ligger nederst på siden. 

Budgetskabelonen som findes nederst på siden, er obligatorisk og skal vedlægges ansøgningen.

Nederst på siden, kan du også se en pdf af den digitale ansøgningsblanket.

Om ophavsret i ansøgninger

Din ansøgning bliver offentliggjort på Københavns Kommunes hjemmeside kk.dk sammen med dagsordenen.  Derfor skal du sikre, at eventuelle ophavsretlige spørgsmål og lignende er afklarede, når ansøgningen bliver offentlig tilgængelig. Det kan f.eks. være brug af billeder, tegninger og fotos i ansøgningen, som du ikke har rettigheder til at vise eller ikke har betalt for.
Du vil blive afkrævet erstatningsbeløbet, hvis kommunen bliver erstatningsansvarlig for en ophavsretskrænkelse, når din ansøgning offentliggøres på vores hjemmeside.

Om dine fortrolige og følsomme personoplysninger

Din ansøgning må ikke indeholde fortrolige og personfølsomme oplysninger, så som personnummer, helbredsoplysninger, politisk/religiøst tilhørsforhold eller lignende.

Hvis det er vigtigt for forståelsen af din ansøgning, at du medtager fortrolige eller følsomme personoplysninger, er det vigtigt du gør opmærksom på det i forbindelse med indsendelsen af ansøgningen, så din ansøgning kan blive håndteret korrekt.

Når forvaltningen behandler dine personoplysninger, har du en række rettigheder. Det drejer sig blandt andet om retten til indsigt, retten til berigtigelse og retten til sletning. Lige herunder kan du læse mere om, hvordan Københavns Kommune behandler dine persondata og dine rettigheder i den forbindelse.

Hvordan behandler Københavns Kommune dine persondata og hvad er dine rettigheder?

Vis alle

Her har vi samlet informationer om Københavns Kommunes behandling af dine persondata og dine rettigheder

Din ansøgning offentliggøres

Kort tid efter du har indsendt din ansøgning elektronisk vil du modtage en e-mail med kvittering for, at vi har modtaget din ansøgning. Hvis du ikke modtager kvitteringsmailen, skal du kontakte sekretæren for det respektive udvalg, for at få bekræftet din ansøgning er modtaget. Når ansøgningen skal behandles i fagudvalget, vil din ansøgning og eventuelle bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside www.kk.dk/musik

Rettelser til din ansøgning

Hvis der er fejl eller du skal have rettet noget i din ansøgning, kan du kontakte den ansvarlige sekretær for fagudvalget (fremgår af hjemmesiden, hvor du har ansøgt fra).

 

Fortrolige og følsomme personoplysninger

Din ansøgning må ikke indeholde fortrolige og personfølsomme oplysninger, så som personnummer, helbredsoplysninger, politisk/religiøst tilhørsforhold eller lignende. Hvis det er vigtigt for forståelsen af din ansøgning, at du medtager fortrolige eller følsomme personoplysninger, er det vigtigt du kontakter den relevante sekretær forud for indsendelsen, så din ansøgning kan blive håndteret korrekt. Kontaktoplysninger fremgår nederst på hjemmesiden på selve udvalgets side.

 

Sådan behandler Københavns Kommune dine oplysninger

Identitet og kontaktoplysninger

Københavns Kommune

Borups Allé 177

2400 København NV

mod CVR-nr.: 64942212

Københavns Kommune er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Generelle spørgsmål om blanketten kan rettes til den respektive sekretær for fagudvalget du søger støtte fra. 

Kontaktoplysninger for Københavns Kommunes Databeskyttelsesrådgiver

Københavns Kommunes Databeskyttelsesrådgiver

Intern Revision

Københavns Rådhus

Rådhuspladsen 1

1550 København K

Telefonnummer: 71745454

(Telefontider: tirsdag og torsdag fra kl.9-12)

Skriftlige henvendelser:

 

Kontakt databeskyttelsesrådgiveren via web formular på Københavns Kommunes hjemmeside www.kk.dk ("Om kommunen - Databeskyttelsesrådgiveren)

Formålene med den behandling, som personoplysningerne skal bruges til, og retsgrundlaget for behandlingen

Københavns Kommune behandler dine oplysninger i den politiske beslutningsproces.

Københavns Kommune behandler dine oplysninger på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

 

Kategorierne af de indsamlede oplysninger

For at opfylde ovenstående formål behandler Københavns Kommune alene almindelige personoplysninger såsom navn, adresse, postnummer, by, samt eventuelle oplysninger du måtte afgive i din ansøgning og tilhørende bilag.

Modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysningerne

Da din ansøgning vil blive offentliggjort på fagudvalgets hjemmeside www.kk.dk/musik og i forbindelse med den politiske beslutningsproces, vil dine oplysninger blive udbredt til en ukendt kreds af personer. Herudover vil Københavns Kommune i visse tilfælde selvstændigt videregive dine oplysninger til myndigheder, organisationer, virksomheder og personer, som vi skal kontakte i forbindelse med høring efter forvaltningsretlige krav.

 

Det tidsrum, hvor dine personoplysninger vil blive opbevaret

Dine oplysninger og tilhørende ansøgning med bilag vil være tilgængelig på www.kk.dk/politik i forbindelse med den politiske beslutningsproces i 2 år. Desuden vil dine oplysninger blive opbevaret og journaliseret internt i Københavns Kommune, hvorefter de vil blive arkiveret efter arkivlovens bestemmelser.

 

Retten til at anmode Københavns Kommune om indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling vedrørende den registrerede eller til at gøre indsigelse mod behandling samt retten til datapotabilitet

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som Københavns Kommune behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen. Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller bede Københavns Kommune om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Du kan også bede Københavns Kommune om at slette oplysninger om dig. I så fald vil dine oplysninger blive slettet i det omfang, som lovgivningen tillader. Københavns Kommune behandler som udgangspunkt kun oplysninger på baggrund af lovkrav, hvorfor kommunen kun i meget begrænset omfang kan imødekomme anmodninger om sletning.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte Københavns Kommune (se kontaktoplysninger ovenfor).

I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, kan du blive bedt om at give tilstrækkelige oplysninger til, at din anmodning kan besvares. Din henvendelse vil blive besvaret hurtigst muligt og senest inden for en måned.

 

Retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed

Hvis du er uenig i den måde, som Københavns Kommune behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som kommunen behandler oplysningerne, er du velkommen til at kontakte Københavns Kommune (se kontaktoplysninger ovenfor).

 

Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5. sal

Dt@datatilsynet.dk

 

Ansøgningsvejledning 

Betingelser for at opnå støtte:

 • Projektet skal foregå i Københavns Kommune
 • Der skal være offentlig adgang
 • Der skal ansøges senest 60 dage før projektets start
 • Der kan søges støtte op til 50.000 kr.

Musikudvalget støtter ikke 

Nedenfor er oplistet, hvilke projekter Musikudvalget ikke støtter via de frie midler. Hvis forvaltningen modtager ansøgninger om støtte til nedenstående, vil forvaltningen meddele administrativt afslag.

 • Musikarrangementer, der i forvejen modtager tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalget
 • Egen promovering (ex. releasekoncert eller promovering af egne produkter)
 • Workshops og seminarier
 • Uddannelsesformål, studieophold og udlandsrejser
 • Musikindspilninger og musikvideoer
 • Koncerter med partipolitisk indhold, eller koncerter knyttet til religiøse handlinger
 • Awardshows og prisuddelinger
 • Velgørenhedskoncerter

Udvalgets prioriteringer 

Musikudvalget vurderer ansøgningerne ud fra en række prioriteringer, der er oplistet nedenfor. Det afhænger af projektet, hvilke prioriteringer der vægtes højest, og Musikudvalget har altid mulighed for at afvige fra prioriteringerne.

 • Musik af høj kvalitet
 • Projekter hvor der er reflekteret over aktualitet, diversitet og udvikling. Det gælder hele projektet, dvs. på scenen, bag scenen, komponister m.v.
 • Projekter, hvor ansøger har reflekteret over ligestilling i forhold til at tiltrække, engagere og aktivere borgere uanset køn, etnicitet og alder
 • At der ved honorarbetaling betales minimumstarif
 • At der tages entré, eller der som minimum forklares, hvorfor der eventuelt ikke kan tages entré
 • At projektet bidrager til at sikre og øge den musikalske bredde og aktivitet i byens rum
 • At projektet er professionelt planlagt, samt har en klar beskrevet PR-strategi.
 • Projekter henvendt til børn og familier
 • Projekter, der bidrager til at fremme vækstlaget
 • Projekter, hvor målgruppen er tydeligt beskrevet og målrettet nye publikummer

Ansøgningen skal indeholde

 • Uddybende projektbeskrivelse
 • Realistisk budget udfyldt i Københavns Musikudvalgs budgetskabelon (skabelonen skal anvendes for at ansøgningen kan komme i betragtning) 
 • Hvis der tidligere er givet støtte til lignende projekt, ex. årlig festival, skal der vedlægges evaluering
 • CV´er på medvirkende
 • Evt. anmeldelser af tidligere musikarrangementer

Inden du søger

 • Du skal søge digitalt via linket her på siden. Hvis du er fritaget fra Digital Post og ikke har MitID, kan du kontakte udvalgets sekretær og få et ansøgningsskema på papir
 • Du skal som minimum vedhæfte uddybende projektbeskrivelse, realistisk budget og CV´er på medvirkende. Hav derfor alle bilag klar, inden ansøgningen udfyldes digitalt
 • Du skal bruge MitID for at kunne søge

Ansøgningsfristen

Ansøgningerne skal indsendes senest 3 uger før udvalgets møde og 2 måneder før projektets start (60 dage).

Der vil blive givet administrativt afslag, hvis ansøgningsfristen ikke overholdes.

Bemærk, at ansøgningen skal være modtaget senest tre uger før kommende udvalgsmøde, hvis den skal medtages på det møde. Hvis denne frist ikke overholdes, medtages ansøgningen på det næstkommende møde. Derudover vil Musikudvalget gerne opfordre ansøgere til at søge i god tid, så det er muligt at behandle ansøgningen inden projektet starter.

Ansøgningsfrister for de kommende udvalgsmøder kan I læse på Musikudvalgets mødeplan.

Sådan bevilges og udbetales støtten

Udvalget foretager en vurdering af projektet i forhold til de indkomne ansøgninger og ud fra udvalgets økonomiske råderum.

Hvis udvalget vælger at støtte projektet, gives støtten som udgangspunkt via underskudsgarantier. 

Underskudsgarantien udbetales helt eller delvist, når regnskab for projektet er modtaget og godkendt af udvalgets sekretariat.

Udvalget kan i særlige tilfælde vælge at yde et tilskud, i stedet for underskudsgaranti.

Hvis I får momsudgifter dækket, må momsbeløbet ikke medtages i regnskabet. Det er tilskudsansøgers/-modtagers ansvar at overholde gældende regler fra SKAT eller anden ordning om momsrefusion.

Her kan I finde den obligatoriske budgetskabelon

Her kan I se den digitale ansøgningsblanket inden I ansøger

Digital ansøgningsblanket

Søg et legat til skandinavisk samarbejde om kultur- og samfundsprojekter

Hvis dit projekt er en del af et samarbejde mellem Norge, Danmark og Sverige har du mulighed for at søge et legat.

Projektet skal leve op til et af de følgende kriterier:

 • Fremme af formidling og kultursamarbejde mellem de skandinaviske nationer, eksempelvis via scenekunst, musik, visuel kunst, design, mad eller tværgående kunstneriske projekter  
 • Samfunds- og kulturprojekter, hvis formål er at formidle og udvikle de skandinaviske landes kulturliv og øge kendskabet til landenes fælles historie – både i de skandinaviske lande og i resten af verden.

Via linket kan du læse mere om betingelser og frist for ansøgning.

Kontakt

Bettina Skaaning

Bettina Skaaning

Stormgade 20

1555 København V

Fagudvalg og Legater

Sekretariat for Kunst og Historie