Festivalpuljen

Festivalpuljen yder tilskud til kultur- og idrætsbegivenheder i Københavns Kommune.

Festivaler og events er en vigtig del af Københavns kultur- og fritidsliv, og er med til at gøre København til en attraktiv storby for både borgere og besøgende. 
Både større og mindre festivaler og events giver unikke oplevelser og skaber platforme, hvor kunsten, kulturen og idrætten kan opleves.

Med Festivalpuljen giver Københavns Kommune tilskud til kultur- og idrætsbegivenheder i byen. Alle ansøgninger behandles af Kultur- og Fritidsudvalget.

Der kan både søges et- og treårige tilskud til festivaler og idrætsbegivenheder

Der kan søges om 1-årige tilskud for 2025. I 2024 åbnes der igen for ansøgninger om 3-årige tilskud for perioden 2025-2027.

Ansøgningsvejledning

OBS. Da ansøgningerne offentliggøres på kommunens hjemmeside - Kultur- og Fritidsudvalgets mødemateriale – skal I undgå personlige oplysninger som cpr-nummer og bankkonto i jeres ansøgning.

Frister

Ansøgningsfristen er den 1. april hvert år, for festivaler og idrætsbegivenheder, der afvikles det efterfølgende år. 

Med Festivalpuljen behandler Kultur- og fritidsudvalget kun ansøgninger om tilskud til events - og festivaler, der finder sted det følgende år. Midler til events og festivaler i 2024 blev uddelt i 2023.

Ansøgninger der modtages efter fristen vil modtage administrativt afslag.

Om ansøgning til Festivalpuljen

Vis alle

Hvem kan søge

Alle arrangører af festivaler og events i København.

Der kan ikke gives støtte til rent kommercielle aktiviteter.

Sådan vurderes din ansøgning

Kultur- og Fritidsudvalget vægter ansøgninger ud fra følgende kriterier (i ikke-prioriteret rækkefølge):

 • Kvalitet og originalitet – indholdsmæssigt og udtryksmæssigt.
 •  
 • Relevans for København, byens borgere og besøgende – at indhold, form og formidling afspejler byens profil og særkende.
 •  
 • Samarbejde med andre aktører/institutioner, gerne i form af konsortier eller samproduktion, med henblik på at styrke begivenhedernes profil og udnytte de kunstneriske og økonomiske ressourcer bedst muligt. 
 • Eksperimenterende indhold, form eller formidling. 
 • Aktivering. Store kultur- og idrætsevents skal inddrage foreningslivet i planlægning og afvikling af events og sideevents. 
 • Mangfoldighed i bred forstand i forhold til at tiltrække, engagere og aktivere forskellige og nye målgrupper. 
 • Tidsmæssig og geografisk spredning af events og festivaler over hele kalenderåret og hele byen, herunder fokus på nye byrum samt bydele under udvikling eller bydele, hvor kulturbegivenheder kan løfte øvrige politiske dagsordener i forhold til eksempelvis børn og unge eller international branding af København. 
 • Udvikling og fornyelse. Tilbagevendende festivaler og events skal dokumentere evne og vilje til fornyelse samt faglig, publikumsmæssig og økonomisk udvikling. 
 • Bæredygtighed. Festivaler der tematiserer bæredygtighed og/eller arbejder bæredygtigt i produktion og afvikling af festivalen fx med udgangspunkt i FNs verdensmål. De københavnske festivaler bør afspejle byens ønsker om bæredygtig produktion af kulturbegivenheder, have konkrete målsætninger om bæredygtighed og gerne medvirke i den fælles debat om et bæredygtigt samfund 
 • Ligestilling – Festivaler og events skal reflektere over ligestillingsforhold i egen organisation samt i aktiviteter, der søges om støtte til.

Under behandling af ansøgningerne kategoriserer Kultur- og Fritidsudvalget ansøgningerne i følgende grupper: Musik, Billedkunst, Scenekunst, Litteratur, Film, Øvrige kulturelle, Idræt – tilbagevendende samt Idræt – enkeltstående.

Hvad skal ansøgningen indeholde

 • Kontaktoplysninger

  - ​Navn, adresse, e-mail og telefonnummer 
 • CVR-nr. og oplysning om du/I som arrangører er momsregistreret eller ej 
 • ​Titel på projektet, der søges om tilskud til 
 • Projektbeskrivelse

  - Hvor og hvornår finder projektet sted

  - Formål, omfang og forventede resultater/succeskriterier 
 • Forventet antal deltagere samt forventet antal publikum 
 • Beskrivelse af projektets relevans for København

  - I hvilket omfang og hvordan skaber projektet værdi for København? (eksempler: nye samarbejder, opkvalificering af foreningslivet, side-events, nye målgrupper, publikum mv.) 
 • Samarbejdspartnere og typer af samarbejde

  - Beskrivelse af hvilke institutioner, organisationer, foreninger, frivillige m.fl., som sammen med dig står bag projektet og deltager forpligtende i gennemførelsen 
 • Udvikling og fornyelse

  - Tilbagevendende festivaler og events skal dokumentere evne og vilje til fornyelse samt faglig, publikumsmæssig og økonomisk udvikling 
 • Information om i hvilket omfang du/I som arrangør har erfaring med planlægning og afvikling af lignede projekter

Obligatorisk bilag til ansøgning

Ansøgningen skal indeholde et specificeret budget udfyldt i budgetskabelonen. Alle forventede indtægter og udgifter skal fremgå. Budgettet skal derudover indeholde:

 • Beløbet, der ansøges
 • Finansieringsplan med oplysning om, hvorvidt der er søgt og/eller bevilget støtte fra anden side
 • Hvis projektet tidligere har modtaget tilskud fra Københavns Kommune, skal du/I oplyse til hvilket formål samt beløbets størrelse

Indsendelse af ansøgningen

Ansøgningen skal indsendes som én samlet PDF-fil inkl. budget og eventuelle bilag.

Den samlede ansøgning inkl. samtlige bilag må maksimalt fylde 10 sider og 10 MB.

Om dine fortrolige og følsomme personoplysninger

Din ansøgning må ikke indeholde fortrolige og personfølsomme oplysninger, så som personnummer, helbredsoplysninger, politisk/religiøst tilhørsforhold eller lignende.

Hvis det er vigtigt for forståelsen af din ansøgning, at du medtager fortrolige eller følsomme personoplysninger, er det vigtigt du gør opmærksom på det i forbindelse med indsendelsen af ansøgningen, så din ansøgning kan blive håndteret korrekt. I dette tilfælde opfordres du til at ansøge gennem funktionen ”Skriv sikkert til os” nederst på denne side.

Om ophavsret i ansøgninger

Din ansøgning bliver offentliggjort på Københavns Kommunes hjemmeside kk.dk sammen med dagsordenen.  Derfor skal du sikre, at eventuelle ophavsretlige spørgsmål og lignende er afklarede, når ansøgningen bliver offentlig tilgængelig. Det kan f.eks. være brug af billeder, tegninger og fotos i ansøgningen, som du ikke har rettigheder til at vise eller ikke har betalt for. 

Du vil blive afkrævet erstatningsbeløbet, hvis kommunen bliver erstatningsansvarlig for en ophavsretskrænkelse, når din ansøgning offentliggøres på vores hjemmeside.

Såfremt der senere bliver gjort krav om betaling for brug af materialer omfattet af ophavsret, vil betalingen blive opkrævet hos dig.

Databeskyttelse

Når forvaltningen behandler dine personoplysninger, har du en række rettigheder. Det drejer sig blandt andet om retten til indsigt, retten til berigtigelse og retten til sletning.

Kontakt

Tilskud

Indsend ansøgning og budget via linket Kontakt.