Behandling af personoplysninger på kultur- og fritidsområdet

Information om Københavns Kommunes behandling af dine persondata og dine rettigheder ved ansøgninger på kultur- og fritidsområdet.

Identitet og kontaktoplysninger

Københavns Kommune

Borups Allé 177

2400 København NV

CVR-nr.: 64942212

Københavns Kommune er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Kontaktoplysninger for Københavns Kommunes Databeskyttelsesrådgiver

Københavns Kommunes Databeskyttelsesrådgiver

Intern Revision

Københavns Rådhus

Rådhuspladsen 1

1550 København K

Telefonnummer: 71 74 54 54

(Telefontider: tirsdag og torsdag fra kl. 9-12)

Skriftlige henvendelser:

Kontakt databeskyttelsesrådgiveren via web-formular på Københavns Kommunes hjemmeside om Databeskyttelsesrådgiveren.

Formålene med den behandling, som personoplysningerne skal bruges til, og retsgrundlaget for behandlingen

Københavns Kommune behandler dine oplysninger i den politiske beslutningsproces.

Københavns Kommune behandler dine oplysninger på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

Læs mere om dette i databeskyttelsesforordningen.

Kategorierne af de indsamlede oplysninger

For at opfylde ovenstående formål behandler Københavns Kommune alene almindelige personoplysninger såsom navn, adresse, postnummer, by, samt eventuelle oplysninger du måtte afgive i din ansøgning og tilhørende bilag.

Modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysningerne

Din ansøgning vil blive offentliggjort på Københavns Kommunes hjemmeside under Kultur- og Fritidsudvalgets mødemateriale i forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalgets politiske behandling. I den forbindelse vil dine oplysninger blive udbredt til en ukendt kreds af personer. Herudover vil Københavns Kommune i visse tilfælde selvstændigt videregive dine oplysninger til myndigheder, organisationer, virksomheder og personer, som vi skal kontakte i forbindelse med høring efter forvaltningsretlige krav.

Det tidsrum, hvor dine personoplysninger vil blive opbevaret

Din ansøgning og hermed eventuelle personoplysninger, der indgår heri, vil som udgangspunkt være tilgængelige på Kultur- og Fritidsudvalgets mødemateriale i en ubegrænset periode. Det skyldes, at referater fra Kultur- og Fritidsudvalget er tilgængelige for offentligheden.

Desuden vil dine oplysninger blive opbevaret og journaliseret internt i Københavns Kommune, hvorefter de vil blive arkiveret efter arkivlovens bestemmelser.

Retten til at anmode Københavns Kommune om indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling vedrørende den registrerede eller til at gøre indsigelse mod behandling samt retten til dataportabilitet

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som Københavns Kommune behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Du har ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller bede Københavns Kommune om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Du kan også bede Københavns Kommune om at slette oplysninger om dig. I så fald vil dine oplysninger blive slettet i det omfang, som lovgivningen tillader. Københavns Kommune behandler som udgangspunkt kun oplysninger på baggrund af lovkrav, hvorfor kommunen kun i meget begrænset omfang kan imødekomme anmodninger om sletning.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte Københavns Kommune (se kontaktoplysninger ovenfor).

I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, kan du blive bedt om at give tilstrækkelige oplysninger til, at din anmodning kan besvares. Din henvendelse vil blive besvaret hurtigst muligt og senest inden for en måned.

Retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed

Hvis du er uenig i den måde, som Københavns Kommune behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som kommunen behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte Københavns Kommune (se kontaktoplysninger ovenfor).

Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5. Sal

eller på mail til:

Dt@datatilsynet.dk

Kontakt

Tilskud