Søg udviklingspuljen for børn og unge

Folkeoplysende foreninger kan søge udviklingspuljen for børn og unge om støtte til aktiviteter for børn og unge under 25 år.

Søg udviklingspuljen for børn og unge

Puljen kan søges løbende (ingen tidsfrist)

Når du søger udviklingspuljen for børn og unge, skal du bruge den digitale selvbetjeningsløsning på denne side. Det er en elektronisk blanket.

Inden du søger, skal du læse kriterierne/retningslinjerne for udviklingspuljen for børn og unge. Her kan du også læse, hvilke typer initiativer og events, som udviklingspuljen støtter.

 

Hvem kan søge udviklingspuljen for børn og unge

Godkendte folkeoplysende foreninger i København kan søge udviklingspuljen for børn og unge om penge (tilskud).

Det er også muligt at søge udviklingspuljen som forening, der i løbet af projektets periode bliver til en frivillig folkeoplysende forening.

 

Få feedback på jeres udviklingsidé

Ønsker I at få feedback på jeres idé, inden I udfylder selve ansøgningen, kan I klikke på nedenstående link og kort beskrive jeres idé. Så vil vi skrive eller ringe tilbage og give jer en hurtigt tilbagemelding på, om udviklingsidéen umiddelbart er inden for skiven, om det måske bedre kan svare sig at rette lidt eller om det overhovedet er den rette pulje at søge.

På den måde kan I trykprøve jeres udviklingsidé, allerede i startfasen inden I fx. finder potentielle samarbejdspartnere, faciliteter og øvrige sponsorer.

Få feedback på jeres udviklingsidé her

 

Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge

Vis alle

1. Udviklingspuljens formål

Udviklingspuljen støtter folkeoplysende foreningers udviklingsarbejde for børn og unge under 25 år.

Puljens overordnede formål er at støtte initiativer, der kan:

 • Understøtte etablering af nye folkeoplysende foreninger
 • Øge medlemstallet i foreningerne
 • Udvikle foreningernes aktiviteter/aktivitetsudbud
 • Styrke mangfoldigheden og rummeligheden i foreningen
 • Udvikle foreningsaktiviteter i udsatte og/eller foreningsfattige byområder
 • Bidrage til indsatsområderne i den gældende Kultur- og fritidspolitik, som fremgår på Københavns Kommunes hjemmeside.

2. Forankring: Det langsigtede perspektiv

Initiativerne, som støttes i Udviklingspuljen, skal kunne bidrage til de københavnske foreninger på langt sigt. I vurderingen af projekterne lægges der derfor vægt på, at indsatsen kan forankres i foreningen efter projektperioden. Det vil sige, at der skal være en holdbar plan for, hvordan de initiativer, der sættes i værk i projektperioden, kan videreføres uden midler fra Udviklingspuljen.

3. Hvem kan søge?

Udviklingspuljen kan søges af godkendte folkeoplysende foreninger i København samt initiativer, der i løbet af projektperioden omdannes til en frivillig folkeoplysende forening.

4. Hvilke krav er der til ansøgningen?

Ansøgere, der ønsker at søge støtte til et initiativ i Udviklingspuljen, skal udfylde et ansøgningsskema, som indeholder:

 • Formålet med projektet
 • Projektets forventede resultater
 • Projektets indhold og aktiviteter
 • Forankringsplan: Hvordan videreføres projektets aktiviteter efter projektperioden?
 • Evalueringsplan: Hvordan måles projektets resultater?
 • Budget med specificering af egen- og medfinansiering
 • Beskrivelse af foreningen/ansøger
 • Beskrivelse af eventuelle samarbejdspartnere

Udviklingspuljen kan støtte med op til 50.000 kr. uden krav om medfinansiering. Projekter med et samlet budget over 50.000 kr. kan højst modtage støtte svarende til 75 % af det samlede budget for projektet. Egen- og medfinansiering kan udgøres af ansøgerens egne bidrag, midler til projektet fra andre puljer/fonde og frivilliges arbejdsindsats. Frivilligt arbejde kan medregnes som medfinansiering til en takst på 125 kr. pr. time.

5. Hvad støtter puljen?

Udviklingspuljen kan søges til rekrutteringsaktiviteter, events, udstyr, PR- og informationsmateriale, tilskud til løn og honorarer samt administrative udgifter.

Puljen giver maksimalt et tilskud til løn på 125 kr. pr. time i 15 timer pr. uge. Det samlede tilskud til løn kan højest udgøre 80.000 kr. om året. De administrative udgifter må ikke overstige 10 % af det samlede budget for projektet.

Projekter, der har karakter af almindelig drift – herunder videreførelse af allerede støttede projekter i Udviklingspuljen – støttes ikke.

Puljen støtter ikke anlægsbyggeri – herunder renoveringsudgifter.

6. Hvornår er der ansøgningsfrist?

Puljen kan søges løbende.

7. Hvem tager stilling til ansøgningen?

Folkeoplysningsudvalget har delegeret afgørelser af tilskudsbeløb for ansøgninger op til 100.000 kr. til Kultur- og Fritidsforvaltningen. Folkeoplysningsudvalget træffer afgørelse for ansøgninger over 100.000 kr.

Administration og fordeling af puljemidlerne sker efter folkeoplysningslovens bestemmelser og de regler, som gælder for den kommunale forvaltning. Dette skal sikre en lige forvaltning af midlerne og en lige behandling af foreningerne og ansøgningerne.

8. Hvad skal man huske, når man har fået en bevilling?

Hvis man har fået tildelt støtte, sender Kultur- og Fritidsforvaltningen et tilsagnsbrev og udbetaler puljemidlerne.

Ansøger skal orientere Kultur- og Fritidsforvaltningen om større ændringer, der måtte indtræffe, efter bevillingen er givet. Ændringer i det budget, tilskuddet er bevilliget på baggrund af, skal på forhånd godkendes af Kultur og Fritidsforvaltningen.

Der skal aflægges evaluering af projektet, samt regnskab for udbetalte tilskud, senest otte uger efter projektets afslutning. Tilskud, der ikke er anvendt i overensstemmelse med bevillingen, kan kræves tilbagebetalt.

9. Særlige vilkår

Folkeoplysningsudvalget kan på eget initiativ igangsætte projekter, der understøtter det folkeoplysende foreningsliv i København. Projekterne finansieres helt eller delvist af Udviklingspuljen og tilskudsbetingelserne kan fravige puljens generelle retningslinjer

Godt at vide om udviklingspuljen for børn og unge

Vis alle

Det kan I få tilskud til – og det kan I ikke få tilskud til

Det kan I søge tilskud til hos Udviklingspuljen for børn og unge

 • Løn til fx projektleder og koordinatorer
 • Materialer i et mindre omfang
 • Foldere, avisannoncer og lignende, der synliggør projektet
 • Andre udgifter der vurderes afgørende for projektets succes.

 

Det kan I ikke søge tilskud til hos Udviklingspuljen for børn og unge: 

 • Anlægsbyggeri – herunder renovering
 • Aktiviteter, der hører under anden lovgivning, som ansvarsmæssigt er placeret uden for folkeoplysningsloven
 • Forplejning
 • Indkøb af større materiel af varig værdi, som for eksempel biler, fjernsyn, av-udstyr, kontorudstyr mv.
 • Undervisning eller lokaler, der støttes via Folkeoplysningsloven.

Sådan bliver udviklingspuljen fordelt

Kultur- og Fritidsforvaltningen træffer beslutning om tilskud op til 100.000 kroner.

Folkeoplysningsudvalget træffer beslutninger for ansøgninger over 100.000 kroner.

Administration og fordeling af tilskuddene sker efter folkeoplysningslovens bestemmelser og de regler, som gælder for den kommunale forvaltning.

Dette skal sikre lige behandling af foreningerne og ansøgningerne.

Kontakt

Folkeoplysning

Nyropsgade 1

København V

Kontaktpersoner

Lars Eisenhardt

Kasper Saaby