Guide: Introduktion til nye aftenskoler i Københavns Kommune

Overvejer I at stifte en aftenskole i København? Læs mere om tilskudsmuligheder, krav og rammer for nye aftenskoler i Københavns Kommune.

Ny aftenskole - og hvad så?

Enhver aftenskole, der modtager tilskud fra Københavns Kommune skal være bygget op omkring en folkeoplysende forening med en bestyrelse.

Bestyrelsen bliver valgt på foreningens generalforsamling og skal bestå af mindst 5 personer. Det er foreningen, der står for planlægning af udbuddet af kurser, foredrag, debatarrangementer og studiekredse.

Når I etablerer jer som ny forening, tilbyder kommunen jer en rådgivende samtale omkring jeres initiativ.

Vælger I efter samtalen at fortsætte dannelsen af jeres forening, er næste trin at søge om at blive godkendt. Det gør I ved at indsende:

• Foreningens vedtægter

• Referat fra den seneste generalforsamling

• Et udfyldt ansøgningsskema (skemaet kan rekvireres hos aftenskolekonsulenten)

• En plan over de aktiviteter, I ønsker at gennemføre i den periode, I søger tilskud til

• Et budget for tilskudsperioden

• Et udkast til annonceringsmateriale.

Det er folkeoplysningsudvalget, der tager stilling til jeres ansøgning. Bliver den godkendt, får I en bevilling og kan starte jeres aktiviteter

Rammer for aftenskoler i Københavns Kommune

Vis alle

Hvad kan vi søge tilskud til?

Den økonomiske støtte fra Københavns Kommune kan primært bruges til løn- og lokaleudgifter. Der kan ikke søges penge til annoncering, administration og lignende. Bevillingen fra kommunen dækker sædvanligvis en tredjedel af udgiften til lærer- og lederløn. Den resterende del skal finansieres gennem deltagerbetalingen.

Ved undervisning for handicappede og instrumentalundervisning er det offentlige tilskud højere.

Som udgangspunkt benytter jeres forening de lokaler, som kommunen stiller gratis til rådighed. I kontakter forvaltningen for at reservere lokaler. I særlige tilfælde er der også mulighed for at søge tilskud til delvis dækning af lokaleudgifter ved private lokaler.

Derudover giver Københavns Kommune et særligt tilskud til pensionister, arbejdsledige, studerende, lærlinge og kontanthjælps- og efterlønsmodtagere. Tilskuddet betyder, at I kan udbyde kurserne til en lavere deltagerpris for de nævnte grupper, som til gengæld skal vise jer dokumentation for at de modtager en af ydelserne.

Hvornår kan vi søge kommunen om bevilling?

Foreningen vælger selv, hvornår den vil søge godkendelse. I ansøgningen skal I angive, hvilken dato foreningen ønskes godkendelse fra. Der kan ikke søges godkendelse bagudrettet. Tilskud udbetales fra den dato foreningen er godkendt til.

Hvad er kravene til en aftenskole?

For at blive godkendt skal foreningen:

• Tilbyde folkeoplysende kurser, foredrag, debatarrangementer og/eller studiekredse

• Have en bestyrelse på mindst 5 personer, der er valgt eller udpeget blandt foreningens medlemmer eller medlemsorganisationer

• Give deltagerne mulighed for en plads i bestyrelsen

• Sikre, at undervisning er åben for alle

• Være hjemmehørende i Københavns Kommune

• Drive undervisningen på en ikke-kommerciel måde. Et eventuelt overskud skal bruges i foreningen

• Hvis den opløses, sikre at formuen tilfalder almene formål.

Hvad er kravene til foreningens vedtægter?

Foreningens vedtægter skal indeholde oplysninger om:

• Foreningens formål

• Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer, herunder at deltagerne tilbydes en plads i bestyrelsen

• Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor

• Foreningens hjemsted

• Betingelser for medlemskab

• Tegningsret for foreningen

• Procedure for vedtægtsændringer

• Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør

Hvilke opgaver og ansvar har foreningen?

Foreningen skal vælge en kontaktperson, der har kontakten til Folkeoplysning.

Det er bestyrelsens ansvar, at sørge for at tilskuddet bliver brugt som aftalt.

Derudover skal bestyrelsen sørge for at følgende ting bliver sendt til kommunen:

• Tilskudsregnskab for det forgangne kalenderår

• Ansøgning om tilskud for det kommende år

• Indberetning omkring udenbys deltagere

• Indberetning omkring løn, med mindre aftenskolen er medlem af et landsdækkende oplysningsforbund.

Hvilken støtte får nye foreninger fra kommunen?

Københavns Kommune udbetaler løn for alle nye foreninger de første 2 år, med mindre foreningen er medlem af et landsdækkende oplysningsforbund. Foreningen beslutter derefter selv, om den ønsker at fortsætte ordningen.

Folkeoplysning afholder gratis kurser for nye foreninger, og formidler løbende omkring lovgivning og andre regler og retningslinjer.

Derudover tilbydes I løbende rådgivning omkring den daglige administration.

Er der andre vigtige informationer?

Ja, det er der helt sikkert, men på denne side  har I fået de vigtigste. Der er dog en lille håndfuld ting I også skal vide:

Undervisning for børn

Som udgangspunkt henvender undervisningen sig til voksne. Men man kan få tilskud til undervisning af børn og voksne sammen, når hovedvægten bliver lagt på at udvikle et fællesskab, hvor social samhørighed og gensidig respekt mellem generationer står i centrum.

Undervisningen skal være åben for alle

Aftenskoler adskiller sig markant fra de fleste andre foreninger, fordi aktiviteterne ikke alene er rettet mod foreningens medlemmer. Tværtimod. Det bliver betonet i folkeoplysningsloven, hvor der står, at undervisningen skal stå åben for alle. Man kan altså, med andre ord, ikke udvælge sig en bestemt afgrænset gruppe af mennesker til sin undervisning. Indtil kurset er fuldtegnet, skal alle kunne melde sig. Vi kalder det i daglig tale ’åbenhedskriteriet’, og som figuren viser, er det foreningen, der udvikler en kursusplan, som bliver budt åbent ud til alle, hvorefter deltagerne melder sig.

Fag der ikke ydes tilskud til

Folkeoplysningsudvalget i Københavns Kommune har besluttet, at der er en række fag, der ikke kan søges tilskud til – dem kan I finde i kommunens ’Retningslinjer for tilskud til folkeoplysning’. Derudover kan der ikke søges tilskud til undervisning, hvor formålet er agitation, behandling, underholdning, forkyndelse eller udbredelse af overtro.

Der er ikke tilskud til aktiviteter, der hører under et andet lovgivningsområde

Folkeoplysningsloven slår fast, at der ikke kan gives tilskud til undervisning, der ligger inden for et andet lovgivningsområde. Med andre ord: hvis man laver aktiviteter, der ligger inden for et andet område, skal man altså søge tilskud inden for det område.

Samarbejde med institutioner

Jeres forening må gerne udbyde undervisning i samarbejde med andre institutioner. Der er dog nogle begrænsninger:

• Bestemmelsen ovenfor gælder også her. Der gives altså ikke tilskud, hvis det hører under et andet lovgivningsområde.

• Undervisningen må ikke erstatte eller være en integreret del af den samarbejdende institutions aktiviteter.

• Den enkelte deltager skal selv aktivt tage beslutningen om at ville tilmelde sig undervisningen.

• Undervisningen skal fortsat være åben for alle (med mindre folkeoplysningsudvalget før kursusstart har godkendt en ansøgning om dispensation).

• Hvis undervisningen foregår i offentlige lokaler, skal de være henvist gennem Folkeoplysning.

Landsdækkende oplysningsforbund

Der findes 5 landsdækkende oplysningsforbund. Aftenskoler kan melde sig ind i et af de landsdækkende forbund og derigennem få administrativ støtte og bistand. De fem oplysningsforbund er AOF, DOF, FOF, LOF og FORA.

Kontakt

Folkeoplysning