Tilskud til pasning af eget barn

Du kan søge om tilskud til pasning af eget barn i alderen fra 1 år til 3 år.

Hvem kan få tilskud?

Du kan få tilskud, hvis du;

 • ikke har nogen anden indkomst, mens du får tilskud
 • har boet i Danmark de sidste 7 ud af 8 år. Du er undtaget fra dette opholdskrav, hvis du som dansk statsborger har boet i EU eller EØS indenfor de sidste 7 ud af 8 år eller hvis du er EU/EØS borger fra et andet land end Danmark. 
 • kan dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer. Dette gælder for danske statsborgere og borgere med statsborgerskab uden for EU/EØS og Schweiz
 • har forældremyndighed over dit barn og opholder dig sammen med dit barn i Københavns Kommune
 • har et barn, der er mellem 1 -3 år
 • passer dit barn i minimum 8 uger og maksimum 1 år
   

Ansøg om tilskud

Her kan du indsende ansøgning om tilskud
Åbner en dialog.

Har du husket ?

At have;

 • relevant eksamensbevis vedrørende dine danskkundskaber klar
 • dokumentation om stop af indtægt eller overførselsindkomst fra Udbetaling Danmark eller arbejdsgiver klar

Spørgsmål og svar om tilskud til pasning af eget barn

Vis alle

Hvor meget kan jeg få i tilskud?

Du kan få 7.431 kroner før skat om måneden per barn. Der kan højst udbetales 3 tilskud til samme husstand.

Tilskuddet beskattes som A-indkomst, men da det ikke er en lønindkomst, skal du ikke betale ATP eller arbejdsmarkedsbidrag af tilskuddet.

Tilskuddet er bagudbetalt.

Er der en ansøgningsfrist?

Ja. Afhængig af din situation er der forskellige ansøgningsfrister.

Hvis du i forvejen passer dit barn hjemme:
Du kan tidligst få tilskuddet bevilliget fra den dag, vi modtager din ansøgning, forudsat du opfylder betingelserne for at modtage tilskuddet. Du kan forvente en sagsbehandlingstid på op til 2 uger. Du kan tidligst ansøge 3 måneder før, du ønsker at starte.

Hvis dit barn står på venteliste til en vuggestue eller dagpleje, og har en aktuel behovsdato, vil pladsanvisningen rykke dit barns behovsdato 8 uger frem fra den dato, du starter med tilskud til pasning af eget barn. Vi foretager dette ryk af behovsdatoen samtidig med, at vi godkender din ansøgning og bevilliger dit tilskud. 

Hvis dit barn allerede er indmeldt i vuggestue eller dagpleje:
Du skal sende din ansøgning minimum 1 måned før, du ønsker at starte. Vær opmærksom på, at pladsanvisningen automatisk udmelder dit barn af nuværende dagtilbud, når vi registrerer godkendelsen af tilskud til pasning af eget barn. 

Hvis dit barn har en fremtidig indmeldelse i vuggestue eller dagpleje:
Du skal søge om tilskuddet minimum 8 uger før dit barn er indmeldt i dagtilbuddet. Pladsanvisningen vil i denne situation automatisk stoppe tilskuddet dagen før indmeldelsesdatoen i dagtilbuddet.

Hvor længe kan jeg få tilskud?

Du kan få tilskud i en periode på minimum 8 uger og maksimalt 1 år. Der er mulighed for at dele tilskudsperioden op i to perioder. 

Den samlede tilskudsperiode kan deles mellem jer forældre, hvis I begge har ret til ydelsen. I kan enten lægge hver jeres periode i forlængelse af hinanden eller med en pause imellem eller den ene forælder kan have to perioder med en pause imellem. Hver periode skal være på minimum 8 uger. Hele perioden må samlet set ikke overstige den fastsatte maksimumsperiode.

Der kan højst udbetales 3 tilskud til samme husstand. Det samlede tilskud per måned kan ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge.

 

Hvem kan ikke få tilskud?

 • Du kan ikke få tilskud, hvis;
 • dit barn har orlov fra et dagtilbud
 • der er iværksat hjælpeforanstaltninger efter §52 i Lov om Social Service
 • dit barn er under 1 år eller over 3 år. I nogle særlige tilfælde kan du søge dispensation til at modtage tilskuddet før dit barn er fyldt 1 år. Det er ved fx flerlingefødsler eller særlige behov hos dit barn, der betyder, at fagligt sundhedspersonale har anbefalet, at I afholder barsel samtidig, og barslen dermed er blevet forkortet.

Hvordan kan jeg dokumentere, at jeg ikke har nogen anden indkomst?

Du kan fx sende en kopi af din aftale med din arbejdsgiver om, at du har orlov uden løn eller du har sagt dit job op. En anden type dokumentation kan være fra SU styrelsen om, at du har sat din SU på pause eller fra din a-kasse om, at du har frameldt dine dagpenge.

Hvis du ikke kan fremskaffe nogen dokumentation, skal du udfylde denne blanket, som er en tro-og loveerklæring på, at du ikke har en anden indtægt i perioden, hvor du modtager tilskud.

Vær opmærksom på at indtægter fra fx bestyrelsesarbejde, domsmandsdeltagelse og valgtilforordnet også er indkomster. Det er derfor ikke tilladt at modtage disse samtidig med, at du modtager tilskud til pasning af eget barn. Hvis du er i tvivl, anbefaler vi, at du kontakter os for at få det afklaret.

 

Hvor god skal jeg være til at tale dansk?

Du skal have bestået 9. klasses afgangsprøve, Prøve i dansk 2/3 eller tilsvarende. Du skal vedhæfte dokumentation på dine danskkundskaber, når du sender din ansøgning. Det er Det Pædagogiske Tilsyn, der vurderer dine danskkundskaber ved deres tilsynsbesøg og det beror på en konkret individuel vurdering.

Er du dansk statsborger eller statsborger i et land udenfor EU/EØS, så SKAL du sende dokumentation for danskkundskaber med din ansøgning, 

EU/EØS borgere er fritaget for kravet om danskkundskaber, alle andre skal sende dokumentation.

Kan jeg holde ferie, samtidig med at jeg får tilskud?

Ja, du må gerne afholde almindelig ferie i op til fem uger i både Danmark og i udlandet, forudsat at du selv passer dit barn i ferieperioden. Du skal være opmærksom på, at du ikke må modtage nogen form for indkomst, mens du modtager tilskud til pasning af eget barn.

Du må dog godt modtage feriegodtgørelse. Hvis du får udbetalt feriegodtgørelse skal du sende dokumentation på dette til os for at sikre, at der ikke er tale om en arbejdsindtægt. 

 

Hvad betyder det, at der er pædagogisk tilsyn?

Du vil få tilbudt et tilsynsbesøg senest 8 uger efter ordningens start. Tilsynsbesøget har en varighed på ca.1 time. Du vil yderligere få tilbudt et frivilligt tilsynsbesøg 6 måneder efter ordningens start.

Københavns Kommune kan derudover vælge at føre flere tilsyn i de tilfælde, hvor tilsynet konkret vurderer, at der er behov for det af hensyn til til dit barn

Formål med tilsynsbesøg:

 • gode råd om sikkerheden i hjemmet
 • undersøge om hensynet til dit barns udvikling taler for, at det hellere skal optages i en vuggestue eller dagpleje

Hvornår stopper tilskuddet?

Tilskuddet stopper hvis:

 • du eller barnet flytter til en anden kommune. 
 • du bevidst unddrager dig strafforfølgning eller straffuldbyrdelse i Danmark
 • du/I har modtaget tilskuddet i et år
 • dit barn fylder 3 år
 • du takker ja til en plads i vuggestue, dagpleje eller børnehave.

Du skal sende en mail til "Pasning af eget barn", hvis du ikke længere ønsker at modtage tilskuddet, fx på grund af arbejde eller start på studie, hvor du kan modtage SU. Du finder kontaktoplysningerne nedenfor på denne side.

Tilskuddet kan tidligst stoppes fra den dag vi har modtaget din mail og tidligst efter du som minimum har modtaget tilskuddet i 8 uger.

Kan jeg modtage tilskud, hvis jeg er selvstændig?

Ja, og du må gerne beholde dit CVR-nummer, mens du modtager tilskud til pasning af eget barn, men du må ikke have en indkomst samtidig.  

Du skal udfylde en tro-og loveerklæring som dokumentation på, at du ikke har en anden indtægt i perioden, hvor du modtager tilskud.

Kontaktmuligheder

Ønsker du generel information om pasning af eget barn, skal du kontakte Pladsanvisningens INFO-team.

Modtager du allerede tilskud til pasning af eget barn, skal du kontakte Pasning af eget barns sagsbehandler. 

Kontakt

Pladsanvisningens INFO-team

Pladsanvisningens INFO-team

Nyropsgade 7, 1

1602 København V

Telefontider

Mandag

09:00 - 13:00

Tirsdag

09:00 - 13:00

Torsdag

13:00 - 18:00

Fredag

09:00 - 13:00

-

Pasning af eget barn

Pasning af eget barn

Nyropsgade 7, 1. sal

1602 København V

Telefontider

Tirsdag 10:00 - 13.00

Torsdag 13:00 - 15:00