Bliv privat passer

Du kan blive privat passer og passe børn i dit eget hjem eller i forældrenes hjem eller i eksterne lokaler.

Forældre, der bor i Københavns Kommune, kan få tilskud til at købe pasning hos en selvstændig privat passer. Det kan enten være hos en enkeltperson eller i en privat storordning.

Tilskudsreglerne er de samme for begge typer pasning. Københavns Kommune giver et tilskud, der dækker en andel af forældrenes udgifter i forbindelse med pasning af deres børn. Tilskuddet udbetales direkte til forældrene og skal anvendes til at nedbringe deres udgift til pasningen.

På denne side kan du læse om kravene til at blive godkendt som privat passer, hvis du ønsker at passe børn alene eller sammen med andre i en storordning.

Opret en profil i blanketsystemet

For at kunne udfylde blanketter til Privat Pasning, skal du have en profil i blanketsystemet.

Privat passer

Vis alle

Krav til privat passer

Følgende krav skal være opfyldt, før kommunen kan godkende pasningsordningen og dermed yde økonomisk tilskud til forældrene og føre pædagogisk tilsyn med børnene. Du skal:

 • have fysik til at løfte og bære små børn på en forsvarlig måde
 • have psykisk overskud til at rumme børns forskellige udtryksformer, fx vrede, jubel, skuffelse, tristhed og nysgerrighed
 • have tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle børnenes sproglige kompetencer. Der kan kræves dokumentation i form af 9. klasses afgangsbevis eller en prøve i Dansk 2 med karakteren minimum 2
 • kunne give barnet omsorg, så barnet oplever tryghed i relation til dig
 • være nærværende og kommunikerende i kontakten med barnet med særlig fokus på barnets sproglige udvikling
 • kunne tilrettelægge et stimulerende læringsmiljø
 • kunne formidle iagttagelser om barnets udviklingstrin i dialogen med den tilsynsførende pædagog og forældre
 • være åben overfor vejledning og instruktion om pasning af barnet og kunne omsætte det til gavn for barnets trivsel
 • have en straffeattest uden forhold, der hindrer pasning af barnet på forsvarlig vis. Du skal skrive under på en rekvisitionsblanket om, at Privat Pasning må indhente dansk straffeattest og børneattest på dig. Hvis du passer i dit eget hjem vil øvrige personer over 15 år i hjemmet få rekvisitionsblanketter via deres Digital Post, som de skal acceptere. Privat Pasning modtager derefter straffe- og børneattesterne fra politiet.
 • selv levere en original straffeattest fra dit hjemland, hvis du oprindeligt ikke er fra Danmark,  og du har været i Danmark i mindre end ti år. Straffeattesten skal oversættes og godkendes på den private passers hjemlands ambassade i Danmark.
 • have arbejdstilladelse, hvis du kommer fra et land uden for EU og EØS.  Kontakt evt. Udlændingeservice for yderligere information.

 

Dispensation for dansk som hovedsprog

Hvis du ikke taler dansk, så har forældrene mulighed for at søge om dispensation fra dansk som hovedsprog, hvis det ikke medfører integrationsmæssige problemer for barnet. Derfor kræver vi, at forældrene sammen med kontrakten indsender en dispensationsansøgning for dansk som hovedsprog.

Dispensationsansøgningen skal indeholde dokumentation på familiens opholdsgrundlag, såsom en midlertidig ansættelseskontrakt eller studieaftale.

Dispensation kan gives til:

 • børn af udenlandske forældre, som er her midlertidigt og forventes at forlade Danmark inden for en kortere årrække
 • børn til forældre, som har været eller forventer at blive udstationeret i udlandet.

Antal børn der kan gives tilladelse til at passe

Kommunen skal ifølge dagtilbudsloven give tilladelse til pasning af børn. Vi har mulighed for enten at godkende hvert enkelt barn ud fra en konkret og individuel vurdering eller at give en privat passer tilladelse til at passe et bestemt antal skiftende børn (en slags forhåndsgodkendelse).

Det er mest almindeligt at blive godkendt til at passe 2 børn af det pædagogiske tilsyn, men det er også tilladt kun at passe 1 barn. Hvis du ønsker at at passe 3 eller 4 børn, skal du som hovedregel have passet to børn i en periode på minimum tre måneder, før det pædagogiske tilsyn kan give tilladelse til, at du må passe flere end to børn.

I Københavns Kommune giver vi typisk tilladelse til at passe 3 skiftende børn. Det vil sige, du kan modtage 3 børn og skifte ud blandt børnene uden at skulle orientere det pædagogiske tilsyn eller have opstartsbesøg i forbindelse med at nye børn starter. Dog må der højst være 2 børn under 1 år i en privat pasningsordning.

Der kan i visse tilfælde gives tilladelse til at passe 4 skiftende børn og i helt særlige tilfælde 5 skiftende børn. Tilladelsen til 4. og 5. barn sker med en konkret godkendelse af hvert enkelt barn, da de enkelte børn og deres behov og alder vil have større betydning.

Hvis du selv har et barn, må du gerne passe dit eget barn sammen med de andre børn. Dit eget barn tæller med i det samlede antal børn, du kan få tilladelse til at passe og du kan ikke modtage nogen betaling for at passe dit eget barn.

Vurdering af antal børn en privat passer må passe

Når vi giver tilladelse til pasning og vurderer, hvor mange børn en privat passer kan have, ser vi blandt andet på:

 • Pasningsstedets fysiske rammer; Er det egnet til 3, 4 eller 5 børn?
 • Børnenes alder og børnegruppens sammensætning; Kan alle børnenes behov for søvn, måltider, leg og ture ud af huset mm. tilgodeses?
 • Børnenes individuelle eller særlige behov; Er der mange nye børn under indkøring? Er der for tidligt fødte børn eller børn med andre særlige behov?
 • Den private passers personlige kompetencer/ressourcer; Kan den private passer drage omsorg for børnene? Kan den private passer se de enkelte børn og relatere sig til dem? Har den private passer overblik og evne til at planlægge? Er den private passer god til at samarbejde med tilsynet og reflektere?

I forbindelse med det løbende tilsyn med den private pasningsordning vil det blive evalueret, om antallet af børn i ordningen er passende. Retningslinjerne er tilsvarende for den kommunale dagpleje i Københavns Kommune.

Pasning af børn fra andre kommuner

Hvis du ønsker at passe børn fra andre kommuner skal disse forældre ikke søge tilskud i Københavns Kommune. Men du skal orientere tilsynet i Københavns Kommune om børn fra andre kommuner, for at tilsynet;

 • kan aftale med barnets bopælskommune, om Københavns Kommune fører tilsyn
 • er bekendt med det samlede antal børn, der passes i din Private Pasningsordning.

Tilsynsbesøg

Københavns Kommune skal ifølge dagtilbudsloven føre løbende tilsyn med de private pasningsordninger. Vi kommer jævnligt på både anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg. Tilsynsbesøg indeholder vejledning og sparring med en erfaren pædagog. Tilsynsbesøget skal sikre, at alle de forhold, som godkendelsen omfatter, fortsat er opfyldt.

Vi skal blandt andet se på:

 • den private passers kompetencer
 • børnenes sikkerhed
 • børnenes trivsel og udvikling
 • børnenes medbestemmelse og demokratiforståelse
 • sprogstimulering af børnene
 • opfølgning på tidligere aftaler
 • at sikre pasningsordningen har et læringsmiljø

Indholdet af tilsynsbesøgene er i tråd med tilsynet med den kommunale dagpleje i Københavns Kommune.

Pris og tilskud

Du fastsætter selv den månedlige pris for pasning af et barn i forhandling med forældrene. Københavns Kommunes tilskud til forældrene udgør op til 75 % af den pris, du tager. Dog er der nogle maksimale satser for tilskuddet, som er styret af barnets alder og antallet af pasningstimer. Det er en god idé at have disse satser for øje, når du fastlægger din pris.

Tilskuddet kan gives fra barnet er 24 uger og indtil den 1. i den måned, hvor der kan tilbydes plads i børnehaveklasse.
 
Fra den første i den måned, hvor barnet fylder tre år ændres tilskuddet. Forældre skal indsende en ny ansøgning til Privat Pasning, da tilskuddet ellers stopper automatisk.

Både du og forældrene har pligt til skriftligt at informere Privat Pasning, hvis der sker ændringer af betydning for tilskuddet. Kommunen kan stoppe udbetalingen af tilskud, hvis den godkendte aftale ikke afholdes.

Du skal være opmærksom på, at der ikke bliver indbetalt pension, når du er selvstændig, så det kan være en god idé at lave en frivillig pensionsopsparing.

Indbetaling af skat

Forældrene er ikke din arbejdsgiver, men du er en selvstændig privat passer uden cvr.nr. Du er derfor B-skattepligtig og er selv ansvarlig for at indbetale skat af din indtægt samt indbetale arbejdsmarkedsbidrag. Du skal få SKAT til at ændre din forskudsregistrering, og du kan samtidig bede dem om at udstede giroindbetalingskort, så du kan betale forskudsskat. 

Hvis du passer børn i dit eget hjem, er du berettiget til et skattemæssigt standardfradrag på 60 % af den månedlige betaling. Standardfradraget skal dække udokumenterede udgifter til børnenes kost og slitage på dit hjem. Udover standardfradraget har du også dit eget personfradrag.

Privat pasningskontoret indberetter din indtægt til SKAT hver måned på baggrund af de digitale underskrevne og indsendte kvitteringer.

Arbejdsmarkedsbidraget (8%) opkræves normalt én gang årligt i forbindelse med selvangivelsen/årsopgørelsen - dvs. året efter indtjeningen. Du kan eventuelt bede SKAT om, at du også kan betale dette beløb løbende.

Du har mulighed for at betale til din Arbejdsmarkedets Tillægs Pension (ATP). (Kontakt ATP-huset)

Forsikringer

Der er ikke krav om, at du tegner forsikringer, men det kan være en god idé at tegne en sygedagpenge-forsikring, hvis du skal være privat passer igennem længere tid. Du kan tegne en sygedagpenge-forsikring, der kan sikre dig mod økonomisk tab i forbindelse med egen sygdom, ved graviditet og barsel.

Du kan sikres sygedagpenge fra 3. fraværsdag (type 1-forsikring) eller fra 1. fraværsdag (type 2-forsikring). Derudover kan du tegne forsikring til fuld sats eller 2/3 af fuld sats.  Læs mere om regler og priser på Udbetaling Danmarks hjemmeside under  “Sygedagpengeforsikring for selvstændige”

Som privat passer kan du også vælge at tegne en frivillig ansvars- og ulykkesforsikring i et privat forsikringsselskab, der dækker ved materielle skader forvoldt på pasningsstedet.

Det er heller ikke et krav, at du skal være medlem af en A-kasse eller fagforening.  Vi anbefaler dog, at du undersøger, hvordan du er stillet økonomisk, hvis du på et tidspunkt stopper med at være privat passer. Du kan søge om optagelse i en A-kasse for selvstændige. Du kan høre nærmere om reglerne for at blive dagpengeberettiget ved selv at kontakte en A-kasse.

Kontrakt med forældre

Når du er blevet enig med nogle forældre om pasning, skal du bede forældrene om digitalt at starte med at udfylde en kontrakt til Privat Pasning. Du vil derefter modtage en besked i Digital Post med et link til den udfyldte blanket, som du skal godkende digitalt ved at klikke på linket og logge ind med dit MitID. Først efter du har godkendt den digitale kontrakt modtager Privat Pasning blanketten. Der er cirka 3 ugers sagsbehandlingstid og forældrene modtager en besked via deres Digital Post, når blanketten er godkendt af Privat Pasning.

Inden forældrene skal udfylde kontrakten, skal I være enige om størrelsen på den månedlige betaling og om du får betaling under sygdom og ferie.

I den kontrakt du indgår digitalt med forældrene og som Københavns Kommune behandler og godkender, er der et gensidigt opsigelsesvarsel på 14 dage for både privat passer og forældre.

Vigtigt: En skriftlig opsigelse skal sendes til Privat Pasning.

Aftalen kan ophæves med øjeblikkelig virkning, hvis:

 • den private passer er langtidssygemeldt en måned eller mere
 • kontrakten er misligholdt (ved udeblivelse eller lignende)
 • kommunen har mistanke om, at der er tale om en proforma-aftale.

Hver måned skal du godkende en digital kvittering som forældrene udfylder, når de har betalt dig for pasningen. Privat Pasning indberetter hver måned din indtægt til SKAT på baggrund af beløbet i kvitteringerne. Vær opmærksom på at du skal gemme en kopi af kontrakten og kvitteringerne for den månedlige betaling i minimum 5 år.

Legestuer

Det pædagogiske tilsyn i Privat Pasning tilrettelægger en ugentlig gymnastiklegestue i Multicenter Grøndal i København NV med fokus på leg & bevægelse. Legestuen er for børn til og med 4 år. Her kan børnene udvikle sine sociale og motoriske færdigheder og møde andre børn.

I Prismen på Amager er der en ugentlig legestue for private passere, men uden deltagelse af det pædagogiske tilsyn.

I begge legestuer kan den private passer udveksle erfaringer med andre private passere og børnene være en del af en større legegruppe.

Multicenter Grøndal, Hvidkildevej 164, 2400 København NV. 

Start: Mandag den 4. september 2023 kl. 9.00-10.30. Vi mødes hver mandag frem til den 11. december 2023. Kom så ofte du kan.

Underviser Lisbet Sørup Heinsen.

Prismen, Holmbladsgade 71, 2300 København.

 

Stor Privat Pasningsordning

Vis alle

Hvad er en stor Privat Pasningsordning?

Det er en Privat Pasningsordning med minimum 10 børn, der passes i eksterne lokaler, hvor der er en pædagogisk leder. Den store Private Pasningsordning skal tilrettelægges, så den fremmer børns læring gennem trygge pædagogiske læringsmiljøer. Forældrene indgår en kontrakt med den store Private Pasningsordning og ikke med den enkelte private passer. 

Lokale-krav

De lokaler, som du ønsker at indrette den Private Pasningsordning i, skal godkendes af Københavns Kommune. Du skal selv finde disse lokaler.

Overordnet gælder følgende regler

 • Der skal foreligge en ibrugtagningstilladelse inden pasningsordningen kan godkendes. Kontakt Center for Bygninger på telefon 3366 5200
 • Gulvarealet i opholdsstuen må ikke ligge lavere end gadeplan. Hvis lokaler ligger under gadeplan, skal der søges om dispensation hos Center for Bygninger. Der vil blive lavet en konkret vurdering i det enkelte tilfælde
 • Hvis en Privat Pasningsordning skal indrettes i en villa eller bolig, skal du, ifølge boligreguleringslovens § 46, finde en erstatningsbolig i samme størrelse og kvalitet.

Bygningskrav

 • Hvis lokalerne ligger i tæt bebygget område, skal der foretages en nabohøring.
 • Foranstaltninger mod støj. I tilfælde af at udearealerne er beliggende tæt på trafikerede veje, skal projektet miljøvurderes af  Vand og VVM, så det kan fastslås, om der skal ud­ar­bej­des tiltag for at dæmpe trafikstøjen. Vand og VVM skal kontaktes i god tid, inden byggearbejdet udføres.
 • Der opsættes brandmateriel/brandalarmer efter brandtilsynets retningslinjer.
 • Adgang til handicaptoilet.
 • Lovmæssig isolering af lokalerne.
 • Der skal være 3 m² frit gulvareal pr. vuggestuebarn og 2 m² pr. børnehavebarn.
 • Der skal være direkte adgang til udeareal. 10 m² pr. barn.
 • Der skal være et gruppe-, pusle-, personale- og rengørings- / teknikrum samt køkken og toilet.
 • Der skal være puslerum med adgang til varmt vand og udsugning.
 • Adgang til køkken, der skal sikkerhedsgodkendes af det pædagogiske tilsyn.
 • Hvis der er tale om madlavning til mere end 20 børn, skal Fødevaredirektoratet kontaktes.
 • Børnene skal have mulighed for at sove indenfor og udenfor.
 • Der skal foreligge en ibrugtagningstilladelse inden pasningsordningen kan godkendes. Kontakt Dialogteamet for byggesager.
 • Pasningsstedet skal forhåndsgodkendes af Det pædagogiske tilsyn, inden forældrene kan modtage tilskud.

Det er muligt at henvende sig i Teknik - og Miljøforvaltningens kundecenter på Njalsgade 13, 2300 Kbh. S og få hjælp til din byggeansøgning og købe kopier af plantegninger og snittegninger o.lign.

Her kan du ligeledes få en vurdering af, om du har mulighed for at få dispensation.

Eksempel på pasningsordning med 10 børn og 3 voksne

 • Grupperum til 10 børn 20 -30 m²
 • Puslerum 10 m²
 • Garderobe 10 m²
 • Køkken 10 m²
 • Personalerum incl. toilet 10 m²
 • Teknik (ventilation)/rengøring 5 m²
 • Nettoareal 75 m²    + ca. 20% til vægge etc.
 • Bruttoareal ca. 90 m²

Eksempel på pasningsordning med 20 børn og 4-6 voksne

 • Grupperum til 20 børn 40- 60 m²
 • Puslerum 15 m²
 • Garderobe 15 m²
 • Køkken 15 m²
 • Personalerum incl. toilet 15 m²
 • Teknik (vent.)/rengøring 5 m²
 • Nettoareal 125 m² + ca. 20 % til vægge etc.
 • Bruttoareal ca. 150 m²

Arbejdsgiverkrav, hvad har du ansvar for?

 • Have et CVR-nr. hos Erhvervsstyrelsen. Registrerings-blanketten kan du finde på www.virk.dk
 • Udbetale løn til dine ansatte
 • Indbetale feriepenge til FerieKonto
 • Indbetale ATP-bidrag. Du skal kontakte ATP Livslang pension og indberettet ATP bidraget. Dernæst får du en opkrævning for dine ansattes ATP-bidrag. ATP-satsen varierer med antallet af arbejdstimer.
 • Indbetale lovpligtigt bidrag til barselsfonden. Du får automatisk en opkrævning, når du bliver registreret som arbejdsgiver via dit CVR-nr.
 • Tegne en lovpligtig arbejdsskade-forsikring, hvis du har ansatte mere end 400 timer i hele perioden. Arbejdsskadeforsikringen dækker, hvis dine ansatte kommer ud for en ulykke eller erhvervssygdom i pasningsforholdet. Arbejdsskade-forsikringen består af to dele:
 1. Én Arbejdsulykkesdækning, som du skal tegne i et forsikringsselskab.
 2. Én Erhvervssygdomsdækning, som du skal tegne hos Arbejdsmarkedets Erhvervs- sikring (AES). Du får automatisk en opkrævning for erhvervssygdomsdækningen, når du betaler dit første ATP-bidrag.
 • Alle medarbejdere skal underskrive en samtykkeerklæring. Det pædagogiske tilsyn indhenter straffeoplysninger på baggrund af denne.
 • Den enkelte medarbejder kan først starte i ordningen, når vedkommendes straffeoplysninger foreligger.
 • Dine ansatte skal have fysiske og psykiske ressourcer til at varetage pasningen af børn.
 • Dine ansatte skal samarbejde med det pædagogiske tilsyn.
 • Dine ansatte er forpligtiget til at videregive oplysninger til det pædagogiske tilsyn, hvis det har relevans for barnets trivsel og udvikling. Hvis det sker, skal forældrene informeres.

Normeringsnøgle

Nedenstående normering skal opfattes som vejledende i forhold til de ansattes fysiske og psykiske ressourcer, de fysiske rammer samt pasningsstedets åbningstid.

Normeringsnøgle for børn mellem 24 uger til 3 år

 • 3 børn 1 voksen
 • 6 børn 2 voksne
 • 10 børn 3 voksne
 • 16 børn 4 voksne
 • 20 børn 5 voksne
 • Hvis der passes 7 eller flere børn kræver det ansættelse af minimum 1 uddannet pædagog.

Normeringsnøgle for børn i alderen 3-6 år

 •   4 børn 1 voksen
 • 10 børn 2 voksne
 • 18 børn 3 voksne
 • 24 børn 4 voksne
 • Hvis der passes 11 eller flere børn kræver det ansættelse af minimum 1 uddannet pædagog.

Kontakt Pladsanvisningens INFO-team

Pladsanvisningen

Nyropsgade 7, 1

1602 København V

Åbningstider

Mandag

09:00 - 13:00

Tirsdag

09:00 - 13:00

Onsdag

09:00 - 13:00

Torsdag

13:00 - 18:00

Fredag

09:00 - 13:00

Telefontider

Mandag

09:00 - 13:00

Tirsdag

09:00 - 13:00

Torsdag

13:00 - 18:00

Fredag

09:00 - 13:00