Retningslinjer for bevaringsværdige bygninger

Her kan du se vores anbefalinger til, hvordan du kan bevare vores fælles kulturarv, når du bygger om.

Anbefalinger for bevaringsværdige bygninger

En stor del af det eksisterende byggeri i København er bevaringsværdigt. For at hjælpe med at bevare vores fælles kulturarv har vi lavet retningslinjer for ombygning og istandsættelse af bevaringsværdige bygninger.

Se om din ejendom er bevaringsværdig og hvad der har særlig værdi på kulturarv.dk

Følg retningslinjerne i din byggesag

Hvis du skal søge byggetilladelse på en bevaringsværdig ejendom, kan du forvente en hurtigere og mere smidig sagsbehandling, når du følger retningslinjerne.

Find ud af om dit byggeri kræver byggetilladelse

Retningslinjer for bevaringsværdige bygninger

Vis alle

Vinduer og døre

Bevar oprindelige bygningsdele

Du bør altid bevare og istandsætte de oprindelige vinduer og døre i en bevaringsværdig ejendom.

Foretag indvendig energirenovering af vinduer og døre

I dag findes der mange gode løsninger, hvor du kan beholde de oprindelige, udvendige karme og rammer på vinduer og døre, når du skal energirenovere.

Udskift til vinduer og døre, der svarer til de oprindelige

Kan du ikke istandsætte de oprindelige vinduer og døre, eller er de nuværende vinduer og døre tidligere udskiftet uden hensyntagen til ejendommens bevaringsværdi, kan det være nødvendigt med en udskiftning. Du bør udskifte til nye vinduer og døre, der svarer til de oprindelige i størrelse, oplukkemetode, opdeling, fyldninger og opsprosning. I opsprossede vinduer bør det yderste lag glas udføres som enkeltlagsglas med kitfals.

Brug de oprindelige materialer

Du bør altid vælge samme materialer som de oprindelige bygningsdele, fx vinduer i kernetræ.

Vælg farver med respekt for bygningen

Når du skal male træværket på vinduer og døre, bør du vælge farver, der svarer til de oprindelige og er tilpasset bygningens arkitektoniske udtryk. Brug malingstyper, der egner sig til historiske bygninger fx linoliemaling.

Kviste og tagvinduer

Bevar oprindelige bygningsdele

Du bør altid bevare og istandsætte de oprindelige kviste og tagvinduer på en bevaringsværdig ejendom.

Udfør energirenovering med hensyntagen til kvistenes udseende

Skal du efterisolere tagkviste, bør du vælge løsninger hvor du ikke øger de ydre dimensioner på kvistens tagflade og flunker.

Tilpas nye kviste og tagvinduer efter ejendommen

Hvis du ønsker at etablere nye tagkviste og tagvinduer, bør de placeres i en ensartet rytme og med proportioner, der er tilpasset tagets fladevirkning.

Vælg materialer og farver, der er tilpasset bygningen

Nye kviste og tagvinduer bør udføres i dimensioner, materialer og farver, der svarer til de oprindelige, og tilpasset bygningens arkitektoniske udtryk.

Tag hensyn til særlige bygningsdetaljer ved nye kvistaltaner

Ønsker du at etablere nye kvistaltaner, bør de placeres i flugt med oprindelige tagkviste. Eksisterende bygningsdetaljer som tagfod og gesimsbånd bør ikke gennembrydes, og altanværnet bør holdes bag den lodrette facade.

Altaner og tagterrasser

Bevar oprindelige bygningsdele

Du bør altid bevare og istandsætte oprindelige altaner og tagterrasser på en bevaringsværdig ejendom. Det gælder også oprindelige bygningsdetaljer, fx ornamenterede værn og støbte altanbunde.

Lav en helhedsplan for ejendommen

Ønsker du at opføre nye altaner eller tagterrasser på en bevaringsværdig ejendom, bør du udarbejde en helhedsplan for ejendommen. Tagterrasser og trappehuse til tagterrasser bør udføres, så de ikke er synlige fra gade.

Tag hensyn til bevaringsværdige bygningsdetaljer

Bevaringsværdige bygninger har ofte markante facader. Ønsker du at etablere nye altaner er det væsentligt, at du ikke gennembryder gesimsbånd, facadedekorationer og -udsmykninger.

Tilpas materialer, detaljering og farver til bygningen

Du bør tilpasse nye bygningsdele til den konkrete bygning, fx ved at vælge malede værn med en spinkel og åben konstruktion, og støbte altanbunde med en detaljering, der harmonerer med ejendommen.

Hent retningslinjer for etablering af altaner og tagterrasser

Tagflader

Bevar oprindelige bygningsdele

På en bevaringsværdig ejendom bør du bevare og istandsætte den oprindelige tagform, tagbeklædning og bygningsdetaljer, som fx skorstene, tårne og spir. Skorstene, der ikke er i brug, kan anvendes til fx føring af mekanisk ventilationsafkast.

Udfør energirenovering med hensyntagen til bevaringsværdien

Bevar tagets oprindelige tagform og profil, hvis du skal energirenovere. Sørg også for at bevare den oprindelige tagbeklædning.

Tilbagefør bygningsdetaljer hvis du skal renovere

Hvis der er udført ombygninger af tagfladen, uden hensyntagen til ejendommens bevaringsværdi, bør du ved ombygning tilbageføre tagbeklædning og bygningsdetaljerne til deres oprindelige udtryk.

Vælg materialer der er tilpasset ejendommen

Du bør vælge materialer. der passer til ejendommen, fx tagrender og nedløbsrør i zink.

Bevar områdets helhedspræg

Undersøg om taget på din ejendom indgår i en sammenhæng med øvrige bygninger i karréen eller kvarteret, inden du ændrer tagform eller -beklædning

Hent retningslinjer for etablering af nye tagboliger

Facader

Bevar den oprindelige facade

Du bør altid vedligeholde og bevare ejendommens oprindelige facader, farver og bygningsdetaljer som fx udsmykninger, indfatninger og gesimsbånd.

Afstem farver efter ejendommen og gadebilledet

Hvis du ikke kan afdække facadens oprindelige farve, bør du tilpasse farven på pudsede og malede overflader efter ejendommens stilart og de omkringliggende ejendomme. Du bør altid foretage afrensningsprøver, inden du renser facaden, og benytte oprindelige materialer, der bevarer det bagvedliggende murværk.

Energirenover gavle med respekt for bygningen

Hvis du ønsker at foretage udvendig energirenovering af gavle, bør du afstemme overfladebehandling og farvesammensætning efter ejendommens stilart og områdets karakter.

Tekniske anlæg til byggeriet

Du bør så vidt muligt placere tekniske anlæg, fx ventilationsanlæg og -kanaler, inde i bygningen. Udvendige tekniske anlæg fx antenner, paraboler og solceller bør ikke være synlige fra gadesiden.

Find ud af hvad der gælder for din ejendom

Hvis din ejendom er omfattet af en lokalplan eller tinglyst servitut, vil det typisk være nødvendigt at søge tilladelse før du bygger om.

Find ud af hvad der gælder for din ejendom

I vores byggesagsarkiv kan du finde de oprindelige tegninger af din ejendom

Få hjælp hos en byggerådgiver

Det er en god idé at få hjælp hos en rådgiver, der har særlig viden om bygningskultur.

Forhåndsdialog i byggesager

Inden du søger byggetilladelse, kan det være en god idé med en forhåndsdialog for at afklare væsentlige spørgsmål og rammen for dit projekt. Vi tilbyder forhåndsdialog i forskellige typer sager.

Book en forhåndsdialog her 

 

Bygningsbevaring betaler sig

Respektfuld udvikling af de bevaringsværdige bygninger og byrum er en investering, der betaler sig. Både for dig som boligejer, men også for byens borgere og jordens knappe ressourcer.

Kontakt

Område for Bygninger

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00

  

OBS ovenstående tider gælder kun telefonisk kontakt

Har du brug for personlig vejledning, kan du møde op i Teknik- og miljøforvaltningens Kundecenter, som har andre åbningstider.

 

Find åbningstider for personlig vejledning i Kundecentret