Bedre københavnerdialog

Københavns Kommune vil gerne blive endnu bedre til dialogen med københavnerne – læs mere om vores indsats her.

I Københavns Kommune vil vi gerne blive endnu bedre til dialogen med københavnerne og er derfor i gang med at udvikle en formålsbeskrivelse for og nye metoder til en mere mangfoldig københavnerinddragelse. Et forslag hertil forventes at blive politisk behandlet i gruppeformandskredsen d. 23. august 2019. Læs mere om gruppeformandskredsen og deres beslutninger om indsatsen på møderne d. 22. juni, 24. august og 2. november i 2018..

Hvordan arbejder Københavns Kommune med københavnerinddragelse i dag?

Københavns Kommune starter ikke fra nul og har allerede adskillige muligheder og kanaler for dialog og samarbejde med københavnerne. Dem kan du læse mere om på vores hjemmeside under ”Få indflydelse”.

5 principper for københavnerdialog

Vi har ligeledes fem principper for københavnerdialog, som vi navigerer efter i den løbende dialog med københavnerne om udviklingen og driften af byen. Læs vores fem principper for københavnerdialog. Principperne betyder, at dialog med københavnerne er en kerneopgave for kommunen, og at vi arbejder for, at den skal foregå så tidligt, tydeligt, engagerende og mangfoldigt som muligt.

Indsats for bedre københavnerdialog og -inddragelse

I vores arbejde med at udvikle en overordnet formålsbeskrivelse og nye metoder til inddragelse af københavnerne, har vi efterspurgt input fra københavnere, lokaludvalg og kommunens ansatte i perioden d. 21. november 2018 til d. 8. februar 2019. Denne fase er afsluttet, og vi takker af hjertet for det store engagement og de mange input. Det har været overvældende at opleve så stor interesse. Knap 500 viste interesse for KøbenhavnerKonferencen og over 10.000 har besvaret vores københavner-survey. Det har i sig selv givet os stof til eftertanke ift., hvad der skal til for at styrke dialogen mellem københavnerne og kommunen.

I inddragelsesfasen har der været afholdt fem aktiviteter, som du kan læse resultaterne af i nedenstående fem rapporter:

Du kan læse en opsamling af hovedpointerne fra alle fem aktiviteter her: ”Pointer fra inddragelsesfasen” samt et katalog over gode idéer og input til mulige initiativer, der imødekommer en mere mangfoldig og fokuseret københavnerinddragelse her: ”Inspirationskatalog over mulige initiativer”. Disse er ligeledes hentet fra inddragelsesaktiviteterne. Begge materialer er brugt som inspiration og videndeling til et dialogmøde om københavnerinddragelse mellem medlemmer af Borgerrepræsentationen og lokaludvalgsmedlemmer d. 2. maj 2019. Du kan læse opsamlingen fra dialogmødet her: ”Opsamling fra Dialogmøde d. 2. maj om Mangfoldig og Fokuseret Københavnerdialog”.

Nedenfor er de tre aktiviteter, der var åbne for københavnerne: Idea Factory, Københavner-surveyen og Københavnerkonferencen beskrevet kort:

Idea Factory

D. 21. november 2018 afholdt kommunen Idea Factory, hvor 123 deltagere; ansatte, københavnere og lokaludvalg sammen udviklede ideer til, hvordan vi kan blive bedre til at samarbejde om københavnernes ideer, som ofte er komplekse og går på tværs af kommunens fagområder.

Du kan se videoen fra Idea Factory og læse rapporten over de 16 gruppers mange idéforslag her.

Københavner-surveyen

I perioden fra 2.-31. januar 2019 inviterede Københavns Kommune københavnerne til at deltage i et online-spørgeskema. 10.097 københavnere svarede. Udover afkrydsningerne i spørgeskemaet kom der 5.565 kommentarer, som alle er gennemlæst og indgår i rapportens samlede materiale. Læs rapporten her.

KøbenhavnerKonferencen

D. 30. januar 2019 mødtes 200 københavnere, lokaludvalgsmedlemmer, ansatte og medlemmer af Borgerrepræsentationen til drøftelse af to overordnede spørgsmål; hvad er formålene med og de gode metoder til dialog og inddragelse mellem københavnerne og kommunen. Du kan tilgå det informationsmateriale deltagerne modtog forud for konferencen her, den endelige rapport over resultaterne her og se en video fra dagen herunder. 

Kontakt