Kommuneplan

I kommuneplanen finder du information om byens fysiske udvikling.

Som overordnet plan for byens fysiske udvikling består kommuneplanen af visioner og politiske mål, retningslinjer samt rammer for byens udvikling.

Læs om Kommuneplan 2019 på hjemmesiden KP19.kk.dk

Indholdet i kommuneplanen og processen for dens vedtagelse er fastlagt i Lov om planlægning (planloven). I henhold til loven skal der for hver kommune foreligge en kommuneplan. Der skal vedtages en kommuneplan i hver valgperiode, dvs. ca. hvert fjerde år.

Den aktuelle Kommuneplan 2015 vil ultimo 2019 blive erstattet af Kommuneplan 2019. Økonomiforvaltningen er i gang med at udarbejde den kommende kommuneplan, der vil sætte rammerne for byens fremtidige udvikling. Kommuneplan 2019 forelægges til politisk behandling samt offentlig høring i 2019.

Indhold i kommuneplanen

Kommuneplanen skal indeholde hovedstruktur, retningslinjer og rammer for lokalplanlægningen. Hovedstrukturen er de overordnede mål for byens udvikling og arealanvendelse. Målene omhandler bl.a. udbygningen i kommunen med boliger, arbejdspladser, trafikbetjening, energiforsyning, offentlig service og rekreative områder.

Retningslinjerne angiver administrationsgrundlaget for arealanvendelsen. Det er emner som f.eks. hvor forskellige byformål skal ligge, hvor trafikanlæg skal ligge samt at bevare kulturarv, landskab og natur.

Rammerne er specifikke regler, som kommunen skal følge, når den laver lokalplaner. De anvendes også i den daglige byggesagsbehandling, når der ikke er lokalplan og et projekt ikke kræver lokalplan. Det er emner som f.eks. hvilken anvendelse og tæthed, der skal være hvor, byomdannelsesområder, parkering samt områder uden bebyggelse.

Verdensby med ansvar – Kommuneplanstrategi 2018

Borgerrepræsentationen har på mødet den 28. februar 2019 vedtaget ’Verdensby med ansvar – Kommuneplanstrategi 2018’. Københavns Borgerrepræsentation skal jf. planloven vedtage og offentliggøre en planstrategi hvert 4. år. Kommuneplanstrategien er Borgerrepræsentationens vurdering af byens udvikling og indeholder en langsigtet strategi for udviklingen af København i årene frem til 2031.

Resultatet af borgerdialogen #københavnersnak

Strategien er udarbejdet i samarbejde med en lang række parter. Både internt i den kommunale forvaltning – og eksternt via forskellige dialogmøder, herunder en omfattende offentlig høring og borgerdialog ”#københavnersnak” i perioden 24. september 2018 til 20. november 2018, hvor 6.873 københavnere deltog i debatten om byens udvikling.

Overordnet set viser resultaterne af dialogprocessen, at københavnerne er stolte af deres by og nærer en stor kærlighed til byens unikke og særegne karakter som fx cyklismen, at København er en by for alle mv. Deraf følger også en oprigtig bekymring for, at dette forsvinder med den hastige byudvikling, som byen oplever disse år. Især fire emner fyldte i debatten og vurderes at afspejle, hvad der optager københavnerne i forhold til byens udvikling;

  • Plads til alle: byens befolkningsvækst optager i høj grad køben­havnerne. Mange giver især udtryk for en bekymring for de stigende boligpriser, og for at København er på vej til at blive en by for de velstående. Koblet til dette eksisterer en bekymring over byens hastige udvikling, som opleves at lægge pres på københavnernes hverdagsliv; trafikken, de blå og grønne ånde­huller, byens særlige karakter og fysiske udtryk.
     
  • Pas på byens kvaliteter: generelt har københavnerne en stor veneration for København og en bekymring for, at forandringer vil ske på bekostning af byens eksisterende kval­iteter såsom kulturarv, grønne åndehuller og det selvgroede/skæve/mangfoldige.
     
  • Mere cyklisme og kollektiv trafik: københavnerne roser byens cykelforhold og er stolte af København som cykelby. Der efterspørges dog endnu bedre forhold for cyklisterne, en bedre cykelkultur, hvor der tages mere hensyn til hinanden eller til andre trafikanter og fortsat forbedring af den kollektive trafik, så bilismen kan minimeres.
     
  • Mangfoldighed, diversitet og møder på tværs: københavnernes forskellighed fremhæves af københavnerne som et positivt træk ved København i dag. Københavnerne efterspørger en byudvikling, der giver plads til mangfoldighed og diversitet på tværs af forskellige etniske, sociale og socialøkonomiske befolkningsgrupper.

Den vedtagne strategi, opsamlingen fra #københavnersnak samt udarbejdet hvidbog over resultaterne af den offentlige høring inklusiv ændringer kan downloades her siden. 

Vi har en plan. Har du en mening?

På baggrund af et større analysearbejde og med omkring 7.000 københavneres input er Københavns Kommune i fuld gang med at lægge sidste hånd på Københavns Kommuneplan 2019, der sætter de overordnede rammer for byens fysiske udvikling de næste 12 år. Planen skal sikre en langsigtet og sammenhængende udvikling af København.

Den offentlige høring af Københavns Kommuneplan 2019 løber fra den 27. august til 22. oktober 2019, hvor du har mulighed for at give din mening til kende med et høringssvar på Bliv Hørt: www.blivhoert.kk.dk.

Du kan også deltage i forskellige arrangementer, hvor du komme med input og forslag til kommuneplansforslaget. Bl.a. har Københavns Kommune planlagt to bydelsdebatter i Jernbanebyen den 28. august og i Tingbjerg den 3. september 2019. Derudover er der planlagt to konferencer i samarbejde med Estate Media den 18. og 24. september 2019.

Hold dig opdateret og læs mere om de forskellige arrangementer på: www.kp19.kk.dk/artikel/offentlig-hoering-og-borgermoeder.

Se kommuneplantillæg her. 

Kontakt