Festivalpuljen

Festivalpuljen yder tilskud til kultur- og idrætsbegivenheder i Københavns Kommune.

Festivaler og events er en vigtig del af Københavns kultur- og fritidsliv, da det er med til at gøre København til en attraktiv storby for både borgere og besøgende. Både større og mindre festivaler og events giver unikke oplevelser og skaber platforme, hvor kunsten, kulturen og idrætten kan opleves.

Gennem Festivalpuljen ønsker Københavns Kommune at støtte op om større kultur- og idrætsbegivenheder i byen. Alle ansøgninger behandles af Kultur- og Fritidsudvalget.

Ansøgningsvejledning
OBS. Da ansøgningerne offentliggøres på kommunens hjemmeside - Kultur- og Fritidsudvalgets mødemateriale – skal I undgå personlige oplysninger som cpr-nummer og bankkonto i jeres ansøgning.

Frister
1. maj 2020 og 1. oktober 2020 for festivaler og events i 2021. 

Festivalpuljen behandler kun ansøgninger om støtte til events - og festivaler, der finder sted i det efterfølgende år. Midler til projekter i 2020 blev uddelt i 2019.

Ansøgninger der modtages efter fristen vil modtage administrativt afslag.

Hvem kan søge
Alle arrangører af festivaler og events i København.
Der kan ikke gives støtte til rent kommercielle aktiviteter.

Sådan vurderes din ansøgning
Kultur- og Fritidsudvalget vægter ansøgninger ud fra følgende kriterier (i ikke-prioriteret rækkefølge):

 • Kvalitet og originalitet – indholdsmæssigt og udtryksmæssigt.
   
 • Relevans for København, byens borgere og besøgende – at indhold, form og formidling afspejler byens profil og særkende.
   
 • Samarbejde med andre aktører/institutioner, gerne i form af konsortier eller samproduktion, med henblik på at styrke begivenhedernes profil og udnytte de kunstneriske og økonomiske ressourcer bedst muligt.
   
 • Eksperimenterende indhold, form eller formidling.
   
 • Aktivering. Store kultur- og idrætsevents skal inddrage foreningslivet i planlægning og afvikling af events og sideevents.
   
 • Mangfoldighed i bred forstand i forhold til at tiltrække, engagere og aktivere forskellige og nye målgrupper.
   
 • Tidsmæssig og geografisk spredning af events og festivaler over hele kalenderåret og hele byen, herunder fokus på nye byrum samt bydele under udvikling eller bydele, hvor kulturbegivenheder kan løfte øvrige politiske dagsordener i forhold til eksempelvis børn og unge eller international branding af København.
   
 • Udvikling og fornyelse. Tilbagevendende festivaler og events skal dokumentere evne og vilje til fornyelse samt faglig, publikumsmæssig og økonomisk udvikling.
   
 • Bæredygtighed. Festivaler der tematiserer bæredygtighed og/eller arbejder bæredygtigt i produktion og afvikling af festivalen fx med udgangspunkt i FNs verdensmål. De københavnske festivaler bør afspejle byens ønsker om bæredygtig produktion af kulturbegivenheder, have konkrete målsætninger om bæredygtighed og gerne medvirke i den fælles debat om et bæredygtigt samfund

Under behandling af ansøgningerne kategoriserer Kultur- og Fritidsudvalget ansøgningerne i følgende grupper: Musik, Billedkunst, Scenekunst, Litteratur, Film, Øvrige kulturelle, Idræt – tilbagevendende samt Idræt – enkeltstående.

Særligt for idrætsbegivenheder
Ved ansøgninger om støtte til idrætsbegivenheder på over en million kroner udarbejder forvaltningen en eventvurdering, som indgår i Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af ansøgningen.

Hvad skal ansøgningen indeholde
Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

 • Kontaktoplysninger
  - ​Navn, adresse, e-mail og telefonnummer
   
 • CVR-nr. og oplysning om du/I som arrangører er momsregistreret eller ej
   
 • ​Titel på projektet, der søges om tilskud til
   
 • Projektbeskrivelse
  - Hvor og hvornår finder projektet sted
  - Formål, omfang og forventede resultater/succeskriterier
   
 • Forventet antal deltagere samt forventet antal publikum
   
 • Beskrivelse af projektets relevans for København
  - I hvilket omfang og hvordan skaber projektet værdi for København? (eksempler: nye samarbejder, opkvalificering af foreningslivet, side-events, nye målgrupper, publikum mv.)
   
 • Samarbejdspartnere og typer af samarbejde
  - Beskrivelse af hvilke institutioner, organisationer, foreninger, frivillige m.fl., som sammen med dig står bag projektet og deltager forpligtende i gennemførelsen
   
 • Udvikling og fornyelse
  - Tilbagevendende festivaler og events skal dokumentere evne og vilje til fornyelse samt faglig, publikumsmæssig og økonomisk udvikling
   
 • Information om i hvilket omfang du/I som arrangør har erfaring med planlægning og afvikling af lignede projekter

Obligatorisk bilag til ansøgning
Ansøgningen skal indeholde et specificeret budget udfyldt i budgetskabelonen. Alle forventede indtægter og udgifter skal fremgå. Budgettet skal derudover indeholde:

 • Beløbet, der ansøges
 • Finansieringsplan med oplysning om, hvorvidt der er søgt og/eller bevilget støtte fra anden side
 • Hvis projektet tidligere har modtaget tilskud fra Københavns Kommune, skal du/I oplyse til hvilket formål samt beløbets størrelse

Hent budgetskabelon 

Indsendelse af ansøgningen
Ansøgningen skal indsendes som én samlet PDF-fil inkl. budget og eventuelle bilag.
Den samlede ansøgning inkl. samtlige bilag må maksimalt fylde 10 sider og 10 MB.

Om dine fortrolige og følsomme personoplysninger
Din ansøgning må ikke indeholde fortrolige og personfølsomme oplysninger, så som personnummer, helbredsoplysninger, politisk/religiøst tilhørsforhold eller lignende.

Hvis det er vigtigt for forståelsen af din ansøgning, at du medtager fortrolige eller følsomme personoplysninger, er det vigtigt du gør opmærksom på det i forbindelse med indsendelsen af ansøgningen, så din ansøgning kan blive håndteret korrekt. I dette tilfælde opfordres du til at ansøge gennem funktionen ”Skriv sikkert til Sekretariat og Byudvikling (digital post)” nederst på denne side.

Når forvaltningen behandler dine personoplysninger, har du en række rettigheder. Det drejer sig blandt andet om retten til indsigt, retten til berigtigelse og retten til sletning. Lige herunder kan du læse mere om, hvordan Københavns Kommune behandler dine persondata og dine rettigheder i den forbindelse.
 

Kontakt

Maria Ørsted - Kulturbegivenheder

Fuldmægtig
Kultur- og Fritidsforvaltningen
+45 21 17 12 92

Frida Launey

Konsulent
Kultur- og Fritidsforvaltningen
+45 24 83 44 65