Handlingsplan for delebilisme 2022-2025

Københavns Kommune arbejder for at fremme alle typer af delebilisme. Det gør vi, fordi delebilisme bidrager til at sænke CO₂-udledningen fra transporten, og til at reducere antallet af ture i bil i byen.

Mindre bilkørsel og mindre CO₂

Delebilisme kan bidrage til, at flere københavnere får dækket deres samlede mobilitetsbehov uden at eje bil. 

Et lavere bilejerskab og mindre brug af bil sparer plads i byens rum, øger fremkommeligheden og reducerer CO₂-udledning, luftforurening og støj. Fremme af delebilisme er derfor et redskab i arbejdet med at nå Københavns Kommunes mål om CO₂-neutralitet. Det kan også bidrage til at nå målsætningen i Kommuneplan 2019 om, at biltrafikken maksimalt må udgøre 25 % af alle ture, der foretages i København.

Handlingsplan for delebilisme 2022-2025 omfatter både delebiler med og uden fast stamplads, nabo-til-nabo biler og samkørsel. Den har til formål at fremme delebilisme bredt gennem en målrettet indsats.

Flere parkeringspladser til delebiler

I handlingsplanen er der sat mål om at afsætte flere parkeringspladser til delebiler med og uden fast stamplads, blandt andet ved trafikknudepunkter. Planen indeholder en række initiativer, som bidrager til flere parkeringspladser, større synlighed og øget viden om parkering som redskab til at fremme delebiler.

Delebiler på el

Med handlingsplanen er der sat mål om at alle delebiler med og uden fast stamplads skal være elbiler i 2027, og halvdelen skal være på el i 2025. I 2021 var 32 % af alle delebiler i København elbiler. Af delebiler med fast stamplads var 4 % på el, af delebiler uden fast stamplads var 77 % på el og af nabo-til-nabo biler var 6 % på el.

Bydækkende udbredelse og dialog med branchen

Handlingsplan for delebilisme 2022-2025 indeholder en række principper for, hvordan Københavns Kommune ønsker at fremme delebilisme. Kommunen vil blandt andet sikre en bydækkende udbredelse af delebiler, så alle københavnerne får adgang til delebiler, uanset hvilken bydel de bor i.

Kommunen faciliterer desuden en løbende dialog med branchen med henblik på at følge op på initiativernes virkning under handlingsplanens indføring, og går forrest i forhold til at omstille egen vognpark og arbejdskørsel til delebiler.

Igangsatte initiativer fra handlingsplanen

Følgende initiativer i Handlingsplan for delebilisme 2022-2025 er igangsat:

  • Hæve rammen for antal delebilspladser med fast stamplads fra 300 til 1200 pladser. Pladserne udmøntes med en årlig ramme på 225 pladser til og med 2025.
  • Etablere ramme på 1000 el-delebilspladser for både delebiler med og uden fast stamplads. Pladserne udmøntes i årene 2023-2025.
  • Dialog og rådgivning med borgere, boligforeninger og virksomheder om udbredelse af delebiler og ladeinfrastruktur.
  • Konceptudvikling for ensartet skiltning til alle typer delebiler.
  • Dialog med staten om muligheden for at stille krav til parkeringspladser til delebiler i lokalplaner og ved nybyggeri.
  • Dialog med staten om samkørsel, højere p-afgift og delebilssymbol.
  • Delebiler til kommunens arbejdskørsel.
  • Fremme samkørsel på arbejdspladser i København.
  • Desuden indgår kortlægning af sammenhæng mellem øget beboerlicens og fremme af brugen af delebiler i en samlet afdækning af muligheder for at begrænse antal beboerlicenser.

Kontakt

Mobilitet

Islands Brygge 37

2300 København S