Sikker By Strategi 2022-2025

Københavns Kommune arbejder for at sikre koordination og skabe synlighed omkring den kriminalpræventive og tryghedsskabende indsats.

Sikker By strategien udgør den overordnede ramme for arbejdet med at mindske kriminaliteten og øge trygheden i København.

Sikker By strategien dækker perioden 2022-2025, og er Københavns Kommunes fjerde Sikker By strategi. Strategien består af tre målsætninger og syv principper: To grundprincipper og fem fagprincipper. Grundprincipperne er samarbejde og viden, og de beskriver det fundament, som fagprincipperne hviler på. Fagprincipperne er særlige fokusområder, som går på tværs af kommunens, SSP’s og politiets arbejde.

Nederst på siden finder du den nuværende Sikker By strategi for 2022-2025. Du kan derudover også finde Sikker By strategien for 2018-2021 og Sikker By programmerne fra 2010 til 2017.

Sikker By strategiens formål

Strategien skal sikre, at vi i alle dele af kommunen, og i samarbejde med politi og SSP, trækker i samme retning i arbejdet med at forebygge kriminalitet og øge trygheden i København. Det gør vi ved at sætte fælles mål og lave gensidigt forpligtende aftaler om, hvordan vi på tværs af kommune, SSP og politi vil understøtte indfrielse af målene.

Sikker By strategiens 3 målsætninger

Sikker By strategi 2022-2025 har tre målsætninger, der sætter fokus på de kriminalitets- og tryghedsudfordringer i København, som strategien skal bidrage til at løse.

1. Højere tryghed i alle bydele

I bydele med færre end 85 % trygge, skal andelen af trygge stige i strategiperioden.

Baseline (2022): Tre bydele har færre end 85 % trygge (Brønshøj-Husum 71 %, Bispebjerg 74 % og Ydre Nørrebro 81 %). Kilde: Tryghedsundersøgelsen 2022.

2. Højere tryghed i aften- og nattetimerne

I bydele med færre end 75 % trygge i aften- og nattetimerne skal andelen af trygge stige i strategiperioden.

Baseline (2022): Seks bydele har færre end 75 % trygge i aften- og nattetimerne (Brønshøj-Husum 59 %, Bispebjerg 60 %, Ydre Nørrebro 69 %, Amager Øst 72 %, Indre Nørrebro 72 % og Valby 74%). Kilde: Tryghedsundersøgelsen 2022.

3. Fastholde lavt niveau af borgervendt kriminalitet

Den borgervendte kriminalitet skal i strategiperioden fastholdes eller være lavere end niveauet fra 2018-19 på 57,8 anmeldelser pr. 1000 indbyggere.

Baseline: 57,8 anmeldelser pr. 1000 indbyggere (gennemsnit af 2018 og 2019). Kilde: Tryghedsundersøgelsen 2022.

Sikker By strategiens 7 principper

2 Grundprincipper

  1. Fokus på tværgående samarbejde
  2. Fokus på viden

5 Fagprincipper

  1. Fokus på, at børn og unge vokser op i et liv uden kriminalitet
  2. Fokus på rocker- og bandekriminalitet
  3. Fokus på forebyggelse af ekstremisme
  4. Fokus på lokalområder med tryghedsudfordringer
  5. Fokus på et trygt natteliv

Organisering og aktører i Sikker By samarbejdet

Sikker By strategien er forankret i en tværgående styregruppe med direktører og chefer fra alle forvaltninger, SSP København og Københavns Politi. En arbejdsgruppe, med medarbejdere fra alle forvaltninger, SSP og Københavns Politi, forbereder og følger op på styregruppens beslutninger. Sikker By styregruppen og arbejdsgruppen sekretariatsbetjenes af Team Sikker By i Økonomiforvaltningen.

Kontakt

Center for Byudvikling

Rådhuspladsen 1

1550 København V