Søg

Et godt liv med deltagelse i fællesskabet: Plan for handicapområdet 2021-2024

Borgercenter Handicap har udarbejdet en plan for en faglig og økonomisk udvikling af handicapområdet for perioden 2021-2024.

Ligesom resten af landets kommuner befinder Københavns Kommune sig i en udvikling, hvor flere københavnere med handicap har brug for hjælp og støtte, og hvor behovet for støtte ændrer karakter i takt med at diagnoser, levevilkår og samfundets indretning i øvrigt ændrer sig. Det øger udgiftspresset, og socialområdet er i forvejen udfordret af en stram økonomi.

På den baggrund ønsker Socialforvaltningen at finde nye og andre måder at hjælpe borgerne på, så de får den bedst mulige indsats inden for den ressourcemæssige ramme, som forvaltningen råder over.  

Borgercenter Handicap har derfor udviklet en omstillingsplan, der skal sætter en faglig og økonomisk retning for centrets arbejde de kommende fire år. Den endelige omstillingsplan blev præsenteret i Socialudvalget den 21. april 2021, hvor den blev taget til efterretning. Borgercentret er derfor i fuld gang med at omsætte planen til konkrete indsatser.  

Hvad er ambitionen med omstillingen?     

Det er vores overordnede ambition, at omstillingsplanen skal:

  • Bygge bro mellem visionerne i Socialstrategien og Handicappolitikken, de faglige ambitioner og den økonomiske vilkårsramme for Borgercenter Handicap
  • Danne rammen for budget- og investeringsforslag i Borgercenter Handicap frem mod 2025. 
  • Styrke samarbejdet med civilsamfundet og andre aktører, der giver mulighed for, at borgerne kan inddrages i flere sociale fællesskaber
  • Sikre fortsat trivsel og kvalitet i egne bo- og dagtilbud for københavnere med handicap. 
  • Sikre at borgerne får en god serviceoplevelse og dialog i samarbejdet med Borgercenter Handicap. 

Et godt liv med deltagelse i fællesskabet

Vi har valgt at kalde omstillingen af handicapområdet for ”Et godt liv med deltagelse i fællesskabet”. Det før vi fordi, vi har ambitioner om at udvikle den bedste støtte til, at flere københavnere med handicap får mulighed for at deltage i samfundet og i sociale fællesskaber på lige fod med alle andre – og som en aktiv ressource. Det gælder uanset, om handicappet er fysisk eller psykisk, og om det er livsvarigt eller afgrænset til en periode.

Det kan fx ske via et styrket samarbejde med civilsamfundet og andre aktører – og ved at holde fast i tiltag, der allerede virker godt i dag i Borgercenter Handicap. Men det gør det også nødvendigt at arbejde med at nedbryde de samfundsmæssige barrierer, der kan være for, at flere mennesker med handicap har adgang til sociale fællesskaber og stabil skolegang, uddannelse, beskæftigelse og egen bolig.

Planen sætter også retningen for udviklingen af fremtidens botilbud af høj kvalitet, så flere Københavnere får det rette tilbud i København og endelig styrkes fokus på den gode borgerdialog og servicekultur.

Hvad er næste skridt?     

Borgercenter Handicaps omstillingsplan skal sikre, at de behov, som københavnere med handicap har, kan imødekommes nu og i fremtiden, inden for de rammevilkår, området er underlagt.

Planen kan derfor ikke stå alene, og vi er i fuld gang med at udarbejde handleplaner og konkrete indsatser, der skal omsætte omstillingsplanen til daglig praksis. Vi er også i gang med at planlægge, hvordan vi bedst inddrager borgere, medarbejdere, ledere, interesseorganisationer og samarbejdspartnere i det videre forløb.

Endelig er omstillingsplanen og handleplanerne ikke stationære planer, men planer som i de kommende år vil blive tilpasset og suppleret i takt med de behov, der viser sig.  

Hvordan er omstillingsplanen blevet til?    

Omstillingsplanen er resultatet af et større udviklingsarbejde, som blev gennemført i løbet af 2020.  For at kunne skabe de bedste og mest holdbare løsninger blev der etableret fem arbejdsfællesskaber med deltagelse af pårørende til københavnere med handicap, medarbejdere, ledere, en forsker og andre deltagere med viden og særlig interesse for handicapområdet. Borgercenter Handicap har også fået input fra københavnere med handicap, som er blevet interviewet af en pædagogisk medarbejder i deres botilbud. De fem arbejdsfællesskaber har arbejdet med konkrete udfordringer og muligheder, der skulle bidrage til omstillingen. Hvert arbejdsfællesskab har desuden arbejdet med sit eget fokusområde og individuelle tilgang, der skal sikre, at udfordringerne og mulighederne bliver belyst fra mange forskellige vinkler.
 

Download Borgercenter Handicaps omstillingsplan

Spørgsmål og svar om omstillingsplanen

Hvorfor har Borgercenter Handicap udviklet en omstillingsplan?

Ligesom resten af landets kommuner befinder Københavns Kommune sig i en udvikling, hvor flere borgere har brug for hjælp og støtte i forbindelse med et handicap, og hvor diagnosebilledet også ændrer sig. København skal være en by for alle, og Borgercenter Handicap skal sikre, at københavnere med handicap har mulighed for at leve et selvstændigt liv med høj livskvalitet. Det gælder uanset hvilket handicap, alder eller livssituation, der er tale om.

For at sikre borgerne den bedst mulige hjælp og støtte, har det derfor været nødvendigt med en nytænkning af indsatsen, der peger på de bedste løsninger indenfor rammen af lovgivning og økonomi. Samtidigt skal planen sætte en retning for det faglige ambitionsniveau på tværs af organisationen, så mennesker med handicap mødes af en sammenhængende indsats.  

Hvorfor kalder I planen for ”Et godt liv med deltagelse i fællesskabet”?

Titlen skal sætte fokus på, at borgercentrets fremtidige indsatser skal bidrage til, at flere københavnere med handicap får mulighed for at deltage i samfundet på lige fod med alle andre i sociale fællesskaber - som en aktiv ressource.

Det gælder uanset, om handicappet er fysisk eller psykisk, og om det er livsvarigt eller afgrænset til en periode, for det er et vigtigt element i alle menneskers identitetsskabelse at være en del af og bidrage til fællesskabet. Det kan fx ske via et styrket samarbejde med civilsamfundet og andre aktører - og ved at holde fast i tiltag, der allerede virker godt. 

Hvordan er borgerne blevet inddraget i udviklingsarbejdet?

Blandt deltagerne i de fem arbejdsfællesskaber, som har arbejdet med indholdet til omstillingsplanen, deltog også pårørende til københavnere med handicap. Ligeledes har vi med hjælp fra pædagogiske medarbejdere fra botilbud i Borgercenter Handicap fået input fra en række borgere. 

Derudover afholdt vi den 16. december 2020 et åbent webinar om arbejdet med omstillingsplanen. Her orienterede den administrerende direktør i Socialforvaltningen og vicedirektøren i borgercentret om processen og de indsatsområder, der arbejdes med, og der blev indsamlet input og perspektiver fra deltagerne til det videre arbejde med omstillingsplanen. 

Vi afholder eventuelt flere åbne webinarer eller andre former for dialogfora, hvor borgerne igen får mulighed for at blive inddraget.   

Hvem er overordnet ansvarlig for omstillingsplanen?

Det er ledelsen i Borgercenter Handicap.

Hvordan påvirker det min hverdag, at I laver denne omstilling?

Med omstillingen på handicapområdet vil vi sikre den bedste hjælp til borgere med handicap inden for de rammer, vi har. Vi vil fortsat arbejde på at sikre, at borgere med handicap får mulighed for et selvstændigt liv med høj livskvalitet – men vi øger ambitionsniveauet i udviklingen af de tilbud, vi kan give, for at nå målet. Det er det, den faglige og økonomiske omstilling sigter efter.

Det betyder, at nogle borgere med handicap, vil opleve, at vi i Borgercenter Handicap over tid, vil tilbyde en lidt anderledes måde at yde hjælpen på, end vi gør det i dag. 

Hvad betyder det for den hjælp og service, jeg får i dag?

Med omstillingen på handicapområdet vil vi sikre den bedste hjælp til borgere med handicap inden for de rammer, vi har. Vi vil fortsat arbejde på at sikre, at borgere med handicap får mulighed for et selvstændigt liv med høj livskvalitet – men vi øger ambitionsniveauet i udviklingen af de tilbud, vi kan give, for at nå målet. Det er det, den faglige og økonomiske omstilling sigter efter.

Det betyder, at nogle borgere med handicap, vil opleve, at vi i Borgercenter Handicap over tid, vil tilbyde en lidt anderledes måde at yde hjælpen på, end vi gør det i dag. 

Er det en spareøvelse?

Kommunen skal løbende spare penge og sikre at vi leverer vores støtte så effektivt som muligt. Derfor behandler politikerne hvert år forslag om besparelser og effektiviseringer, men også forslag hvor man hjælper omstillinger på vej med investeringer for på et senere tidspunkt at kunne høste en besparelse. Som en del af budgetprocessen for 2022 er der besluttet nogle investeringsforslag, som skal hjælpe flere af ambitionerne i omstillingsplanen på vej. Du kan se beslutningerne i de seneste referater fra Socialudvalgets møder på kommunens hjemmeside.
 
Der er flere grunde til, at socialområdet generelt er under økonomisk pres. For det første, at der flere som har brug for vores hjælp, og vi skal imødekomme alles behov for støtte. Der er fx sket en betydelig stigning i andelen af børn og voksne i Københavns Kommune, som bliver diagnosticeret med autisme, svarende til en årlig udvikling på 23 procent. Denne udvikling giver et øget udgiftspres. Dertil kommer, at københavnere med handicap heldigvis lever længere end før, og derfor får et større støtte- og behandlingsbehov som ældre. Derfor skal vi hele tiden arbejde hårdt på at få økonomien til at række til det bedst mulige for alle med handicap. Det skal vi uanset politiske prioriteringer og eventuelle beslutninger om at spare på området. Med omstillingsplanen vælger vi at gøre det på en måde, som vi mener giver menneskelig og faglig mening, samtidig med, at det kan bidrage til, at vi kan hjælpe flere med de ressourcer, vi har til rådighed. Et selvstændigt liv bidrager både til livskvalitet for den enkelte og til et behov for mindre støtte.

Se referater fra møder i Socialudvalget

Hvad er de økonomiske vilkår for omstillingen?

Omstillingsplanen beskriver borgercentrets forslag til en fireårig faglig omstilling, som er underlagt en økonomisk vilkårsramme, hvor der løbende skal findes besparelser/effektiviseringer. Borgercenter Handicap har gennemsnitligt afholdt besparelser/effektiviseringer, der svarer til 30,5 mio. kr. pr. år (2016 – 2020 begge år inklusive), svarende til ca. 1,5 procent af budgettet. Sideløbende har borgercentret modtaget demografimidler, som skal dække stigende udgifter som følge af befolkningsudviklingen i Københavns Kommune. Det er derfor et kompliceret regnestykke at formidle udviklingen i økonomien på handicapområdet, men det må forventes, at der fortsat skal ske besparelser/effektiviseringer i omfanget af 1,5 procent om året.  

Derfor er en faglig omstilling helt nødvendig for at kunne imødekomme behovene på området. Omstillingen er dog også udtryk for en udvikling af vores tilbud og tilgang til at yde støtte til mennesker med handicap, uanset krav om besparelser og effektiviseringer. 

Se Socialforvaltningens Handicappolitik