Mere plads i byens skoler og daginstitutioner

Fra 2023 og frem mod 2043 vil antallet af 0-15 årige i København øges med ca. 16.000 børn. Børn, der skal skabes plads til i skoler og daginstitutioner.

København har vokseværk. Derfor bygger og udvider Københavns Kommune skoler og daginstitutioner over hele byen.

I perioden 2013-23 har Københavns Kommune etableret 27 nye skolespor (Et skolespor svarer til en ekstra årgang fra børnehaveklasse til 9. klasse). I samme periode er der også blevet oprettet cirka 4000 nye institutionspladser. Det gør vi, fordi befolkningen er vokset.

Men det er nødvendigt at gøre mere og andet end at bygge nyt og udvide. Vi forsøger også at udnytte de bygninger, vi allerede har, endnu bedre. Det er det, som er baggrunden, når vi fx ændrer skoledistrikter, sammenlægger skoler eller bruger lokaler og udearealer, som også benyttes af andre.

Hvad bringer perioden? 

Der er i sagens natur usikkerheder forbundet med at spå om fremtiden, og jo længere frem en prognose skal forudsige udviklingen, jo større er usikkerheden. Vi laver derfor befolkningsprognoser hvert år, som afsæt for vores planlægning.    

På skoleområdet

Befolkningsprognosen frem mod 2050 viser, at antallet af børn i skolealderen forventes at stige med knap 12.000 børn. Det betyder, at kommunen frem mod 2050 skal opføre 56 nye skolespor for at få plads til børnene, hvoraf opførelsen af 20 af skolesporene allerede er igangsat. 

På daginstitutionsområdet

Befolkningsprognosen viser at antallet af 0-5-årige vil vokse med cirka 8.000 frem mod 2050. Det betyder, at der skal etableres cirka 400 nye daginstitutionsgrupper, hvoraf opførelsen af omkring 100 af disse allerede er igangsat.

Specialområdet

På specialområdet skal der frem mod 2039 etableres 490 nye pladser til specialundervisning til forskellige typer af målgrupper (herunder fx børn med ADHD og autisme).

Sådan løser vi pladsproblemerne

Vi bygger nyt og bygger til

Vi anlægger nye skolespor og grupper (et skolespor svarer til en årgang fra børnehaveklasse til 9. klasse. En gruppe svarer til enten 12 vuggestuebørn eller 22 børnehavebørn).

Om- og sammenlægninger

Vi sammenlægger skoler, ændrer skoledistrikter og omlægger grupper (fra børnehave til vuggestue eller omvendt de år, hvor der er flere eller færre i bestemte grupper).

Vi bruger byen

Vi skaber mere aktivitet på de samme kvadratmeter ved fx at indføre samarbejde om faglokaler og inddrage udearealer i undervisningen.

Spørgsmål og svar om byggeri af skoler og institutioner

Vis alle

Hvad koster det at bygge en skole?

Prisen på en skole afhænger af antallet af årgange (skolespor). Dvs. hvor mange børn skolen skal kunne rumme. I gennemsnit forventes en skole med 3 spor at koste godt 330 mio. kr. inkl. uforudsete udgifter.

Hvor lang tid tager det at bygge en skole?

En skole tager 1-2 år at planlægge og 3-4 år at opføre. Samlet set tager det altså ca. 5 år fra planlægningen igangsættes til en ny skole kan tages i brug. Inden planlægningsfasen kan igangsættes, skal der være afklaring af grund og lokalplan.

Hvad koster det at bygge en daginstitution?

Det koster i gennemsnit 5,25 mio. kr. pr. børnegruppe at bygge en daginstitution. En gruppe svarer til enten 12 vuggestuebørn eller 22 børnehavebørn.

Hvorfor tager byggesagerne så lang tid?

Opførelsen af en skole eller en institution skal leve op til mange forskellige krav. For eksempel skal vi overholde folkeskolereformens forskellige principper og tage højde for krav om sikkerhed og sundhed for børnene.

Samtidig er København efterhånden så tæt udbygget, at det kan være svært at finde egnede byggegrunde. Og de byggemuligheder, vi finder, skal nogle gange tage højde for fx fritidsaktiviteter, grønne områder og parkering samt understøtte byliv i kvarteret.

Andre gange kan det være nødvendigt at forhandle køb af en helt ny grund at bygge på. Det tager tid i planlægningsfasen at afveje alle disse forskellige hensyn, ligesom vi også altid inddrager de kommende brugere af bygningen.

I selve anlægsfasen bliver bygningen tegnet, og i nogle tilfælde skal der udarbejdes en lokalplan.

Når projektet er tegnet helt ned i detaljen, og der er givet byggetilladelse, skal der udpeges entreprenører, og selve byggeriet kan gå i gang.

Til sidst skal bygningen klargøres til indflytning, eventuelle mangler skal udbedres, og skolen eller institutionen skal indrette sig med alt deres nye inventar.

Hvordan beslutter kommunen, hvor der skal bygges?

Når vi bygger, tager vi hensyn til, at der i nogle dele af byen er større efterspørgsel end i andre bydele. Og vi bestræber os naturligvis på, at etablere flest pladser i de områder, hvor der er størst efterspørgsel.

Men vi ser også på byen som helhed. På daginstitutionsområdet skal kommunen fx kunne tilbyde en daginstitutionsplads inden for 4 km fra barnets bopæl. Derfor er der ikke nødvendigvis behov for at opføre nye institutionspladser på eksempelvis Islands Brygge, hvis der ligger daginstitutioner på den anden side af Langebro, som har plads til flere børn. 

Kontakt

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Rådhuspladsen 1

1550 København V

Åbningstider

Mandag

09:00 - 15:00

Tirsdag

09:00 - 15:00

Onsdag

09:00 - 15:00

Torsdag

09:00 - 15:00

Fredag

09:00 - 15:00