Sagsbehandling i Børne- og unge-udvalget

Hvis dit barns sag skal for børne- og ungeudvalget, kan det være, fordi du ikke giver samtykke til en afgørelse, Socialforvaltningen har ønsket at træffe.

Det kan også være, at der er tale om en så indgribende afgørelse som fx anbringelse på en sikret døgninstitution, at det kun er børne- og ungeudvalget, der har kompetence til at træffe afgørelsen. Børne og unge-udvalget er uafhængigt af Socialforvaltningen og skal sikre, at der sker en neutral afgørelse i sagen.

Udvalget har pligt til altid at høre både forældrene og barnet eller den unge, hvis det er modent nok og ønsker at deltage.

Formålet er at lave en samlet vurdering af barnets eller den unges situation, så udvalget kan træffe den bedste afgørelse for barnet eller den unge.

Børne- og ungeudvalget skal kun forholde sig til den konkrete indstilling fra forvaltningen og kan altså ikke foreslå en helt tredje løsning.

Forældrestøtten

Hvis dit barn anbragt uden for hjemmet, og du har forældremyndigheden, kan du få støtte og rådgivning i ForældreStøtten. Du har også mulighed for at møde andre forældre i samme situation.

Spørgsmål og svar om sagsbehandlingen i Børn og unge-udvalget

Vis alle

Hvilke slags sager behandler børne- og ungeudvalget?

Børne- og ungeudvalget skal tage stilling i sager, hvor forældrene og Socialforvaltningen er uenige om fx

 • at barnet skal undersøges nærmere (fx ved psykiatrisk undersøgelse)
 • at barnet skal anbringes uden for hjemmet
 • at barnet fortsat skal være anbragt uden for hjemmet
 • at forældrene ikke må se og/eller have kontakt med barnet, mens det er anbragt uden for hjemmet.

 

Børne- og ungeudvalget skal også træffe beslutning i sager hvor,

 • der skal være overvåget samvær, hvilket vil sige, at der skal være en person fra kommunen til stede, når forældrene mødes med et barn, der er anbragt uden for hjemmet
 • forældrene ikke må få oplysning om, hvor deres barn er anbragt
 • anbringelsesstedet skal være en delvis lukket, sikret eller særligt sikret institution.

Udvalget kan fx i sager om anbringelse træffe beslutning om, at afgørelsen skal gælde for en kortere eller længere periode, end det Socialforvaltningen indstiller.

Hvem sidder i børne- og ungeudvalget?

Ifølge loven skal alle kommuner have et børne- og ungeudvalg, der består af:

 • To politikere fra kommunalbestyrelsen (Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune)
 • En byretsdommer
 • To pædagogisk-psykologisk sagkyndige, fx børnepsykologer.

Hvordan træffes beslutningen på børne- og ungeudvalgets møde?

Børne- og ungeudvalget træffer sin beslutning om, hvad der skal ske i dit barns sag på et møde. Du har ret til at deltage og fortælle, hvad du mener vil være det bedste for dit barn. Derfor er udvalgets møde meget vigtigt.

Inden mødet har børne- og ungeudvalget modtaget et mødeoplæg fra Socialforvaltningen. Mødeoplægget rummer en indstilling, hvor Socialforvaltningen forklarer, hvad den mener, der bør ske i dit barns sag og hvorfor. Dit barns holdning skal også fremgå af indstillingen. Udvalget får desuden udleveret resultatet af den børnefaglige undersøgelse og andre relevante dokumenter fra dit barns sag.

Forældre og børn over ti år har ret til gratis at få en advokat til at repræsentere sig, når en sag skal behandles i børne og unge-udvalget.

Advokaten kan deltage i mødet sammen med dig. Hvis du af en eller anden grund ikke vil eller kan deltage i mødet, kan du lade advokaten deltage på dine vegne. Advokaten kan så fortælle børne- og ungeudvalget, hvorfor du ikke er enig i Socialforvaltningens beslutning.

Hvad skal jeg gøre for at forberede mig til mødet?

 • Vi anbefaler, at du vælger en advokat, som kan repræsentere dig. Det er gratis, og det er din ret. Du vil få tilsendt en liste over advokater, og du skal selv tage kontakt til den advokat, du vil benytte. Du kan også vælge en advokat, der ikke står på listen.
 • Du vil få udleveret indstillingen og de dokumenter, som Socialforvaltningen giver til børne- og ungeudvalget. Du bør læse alle papirerne grundigt igennem. Hvis du har valgt en advokat, vil denne også få udleveret papirerne.
 • Hvad vil du gerne fortælle børne- og ungeudvalget? Du bør forberede dig på at forklare, hvorfor du ikke er enig med Socialforvaltningen, og hvad du selv mener, vil være det bedste for dit barn. Dette kan du med fordel gøre sammen med advokaten.
 • Vil du have en bisidder med til mødet? En bisidder er en person, du mener, vil kunne hjælpe og støtte dig. Det kan fx være en ven, et familiemedlem eller en anden i dit netværk.

Hvem deltager i mødet?

Børne- og ungeudvalgets fem medlemmer og en sekretær vil være til stede under mødet. Dit barn vil også deltage, hvis det ønsker at være med. Hvis barnet har en advokat og / eller bisidder, vil de også deltage i mødet.

Alle forældremyndighedsindehavere vil være indkaldt sammen med deres advokat, og deltager i mødet sammen med eventuelle bisiddere. Også forældre uden del i forældremyndigheden vil være indkaldt, hvis sagen drejer sig om samvær med deres barn.

Dit barns børne- og ungerådgiver og en ledelsesrepræsentant fra Socialforvaltningen vil også være til stede, fordi børne- og ungeudvalget kan have brug for at stille nogle uddybende spørgsmål. Det sker også, at en læge, eller andre med særlig viden om barnets situation, deltager i mødet.

Socialforvaltningen sørger for, at der er en autoriseret tolk til stede, hvis det er nødvendigt. Hvis du ønsker en tolk, skal du aftale det med barnets børne- og ungerådgiver.

Hvor og hvordan foregår mødet?

Mødet foregår i et mødelokale på Københavns Rådhus. Du vil få en mødeindkaldelse fra børne- og ungeudvalgets sekretariat en uge inden, hvor du vil få at vide, hvor og hvornår mødet foregår.

Børne- og ungeudvalget vil oftest starte med at tale med barnet, hvis det deltager i mødet. Det sker som regel uden at forældrene er til stede, så barnet kan tale sin egen sag, evt. med støtte fra en bisidder. Du vil i så tilfælde blive bedt om at vente udenfor mødelokalet. Hvis barnet ikke ønsker at se dig til mødet, kan udvalget tale med barnet i et andet lokale på rådhuset.

Børne- og ungeudvalget vil herefter tale med dig og de andre personer, der er indkaldt til mødet.

Når børne- og ungeudvalgets medlemmer har talt med dem, de skal tale med, vil alle blive bedt om at vente på gangen uden for mødelokalet.

Derefter beslutter udvalget, om det er enig eller uenig i Socialforvaltningens indstilling. Når udvalget har truffet sin beslutning, vil alle blive bedt om at komme ind igen, hvor udvalget fortæller, hvad det har besluttet.

Hvad sker der efter mødet?

Børne- og ungeudvalgets afgørelse gælder fra mødet er slut. Du vil modtage afgørelsen skriftligt med posten inden for ca. to uger efter mødet.

Hvis dit barn skal anbringes uden for hjemmet, vil der umiddelbart efter mødet blive lavet en aftale om, hvordan det skal foregå. Hvis dit barn allerede er anbragt, men det bliver besluttet, at det skal hjem til dig at bo igen, vil du og dit barns sagsbehandler lave en hjemgivelsesplan i samarbejde med barnets anbringelsessted. Planen beskriver, hvornår og hvordan barnet skal flytte hjem igen.

Efter mødet har børne- og ungeudvalget ikke mere med dit barns sag at gøre, og det er igen dit barns børne- og ungerådgiver, som tager sig af sagen.

Dine rettigheder og mulighed for at klage over afgørelsen

Vis alle

Du kan klage over børne- og ungeudvalgets afgørelse

Du kan klage til Ankestyrelsen, hvis du ikke er enig i børne- og ungeudvalgets afgørelse. Ankestyrelsen er uafhængig af kommunen. Hvis du har valgt en advokat, kan denne hjælpe dig med at klage.

Ankestyrelsen skal have modtaget klagen senest fire uger efter at sekretariatet har sendt børne- og ungeudvalgets skriftlige afgørelse til dig. Ankestyrelsen skal vurdere din klage og træffe en afgørelse inden for otte uger. Indtil Ankestyrelsen har truffet sin afgørelse, er det børne- og ungeudvalgets afgørelse, der gælder.

Ankestyrelsen har telefonnummer tlf. 33 41 12 00.

Læs mere på Ankestyrelsens hjemmeside www.ast.dk

Dine rettigheder

 • Du har ret til at give udtryk for din holdning på børne- og ungeudvalgets møde.
 • Du vil automatisk få tilsendt Socialforvaltningens mødeoplæg inden mødet. Derudover har du ret til aktindsigt i hele dit barns sag. Du skal kontakte dit barns børne- og ungerådgiver, hvis du ønsker aktindsigt.
 • Du har ret til gratis advokathjælp ved udvalgets behandling af sagen både før, under og efter mødet i udvalget. Dette gælder dog kun i den konkrete sag, som udvalget træffer afgørelse i.
 • Du har ret til at have en bisidder med på mødet, dvs. en person der kan hjælpe og støtte dig, fx en ven.
 • Du har ret til at klage til Ankestyrelsen over børne- og ungeudvalgets afgørelse.
 • Du har ret til at få behandlet Ankestyrelsens afgørelse i retten, hvis Ankestyrelsen følger børne- og ungeudvalgets afgørelse.
 • Du har ret til gratis tolk.

Dit barns rettigheder

Dit barn har ret til at have en person med til mødet, som det føler sig tryg ved, og som kan støtte dit barn i at få sagt de ting, som det gerne vil sige. Det kaldes en bisidder og kan fx være en pædagog eller en anden fra dit barns netværk.

Hvis dit barn er over ti år, har det de samme rettigheder, som du har - fx ret til gratis advokathjælp.

Hvis din sag skal i børne og unge-udvalget

Her kan du se en kort video, der forklarer om forløbet, når din sag skal i børne og unge-udvalget. 

Video Url

Du er velkommen til at ringe eller skrive til Børn og unge-udvalgets sekretariat

Børn og unge-udvalgets sekretariat

Griffenfeldsgade 44 2

2200 København N