Børne- og unge-udvalget

Børne- og unge-udvalget træffer beslutning om tvangsmæssige indgreb efter regler i lov om social servicebarnets lov.

Udvalgets sammensætning

Udvalget består af fem medlemmer:

To medlemmer, der vælges blandt Borgerrepræsentationens medlemmer
Et medlem, der er byretsdommer og udpeget af Domstolsstyrelsen
To medlemmer, der er pædagogisk-psykologisk sagkyndige, og udpeget af Familieretshuset.

Børne- og ungeudvalget vælger selv sin forperson og næstforperson blandt de medlemmer, der er valgt af Borgerrepræsentationen.

Hvilke sager behandler børne- og unge-udvalget?

Børne- og ungeudvalget træffer bl.a. afgørelse i sager om:

  • Tvangsmæssige undersøgelser af et barns eller en ungs forhold
  • Tvangsmæssig anbringelse af et barn eller en ung uden for hjemmet
  • Tvangsmæssig opretholdelse af en anbringelse uden for hjemmet
  • Afbrydelse af samvær og/eller kontakt eller overvåget samvær mellem fx forældremyndighedsindehaver og barnet eller den unge under en anbringelse uden for hjemmet

I akutte tilfælde kan udvalgets forperson eller næstforperson træffe en foreløbig afgørelse om ovenstående. Forpersonens eller næstpersonens afgørelse skal inden syv dage forelægges hele udvalget.

Det er Socialforvaltningen, dvs. Borgercenter Børn og Unge eller Borgercenter Handicap, der beslutter, om en sag skal forelægges for børne- og ungeudvalget. Barnets eller den unges holdning til den påtænkte indsats skal fremgå af Borgercenter Børn og Unges indstilling til børne- og ungeudvalget. Udvalget kan beslutte enten at følge eller at afvise borgercentrets indstilling.

Rettigheder ved sagens forelæggelse for børne- og unge-udvalget

Forældre og børn over 10 år har ret til gratis advokathjælp ved udvalgets behandling af sagen både før, under og efter mødet i udvalget. Dette gælder dog kun i den konkrete sag, som udvalget træffer afgørelse i. 

Forældre og børn/unge kan tage en bisidder med (f.eks. et familiemedlem eller en ven) til møder i udvalget.

Forældrene og børn/unge har ret til at udtale sig overfor udvalget, inden der træffes beslutning.

Du er velkommen til at ringe eller skrive til Børn og unge-udvalgets sekretariat

Børn og unge-udvalgets sekretariat

Griffenfeldsgade 44 2

2200 København N