Overførselssag 2023-2024

Budgetpartier tager ansvar for Københavns udfordringer

På Københavns Rådhus har Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti indgået en ny politisk aftale om Københavns Kommunes økonomi. 

Der er tale om Overførselssagen, hvor partierne bag kommunens budget prioriterer de midler, der ikke blev brugt i sidste års kommunale regnskab. I alt er der fordelt 1.370,2 mio. kr. fra regnskabsåret 2023 og tilpasninger i 2024, heraf 275,4 mio. kr. til service, 720,0 mio. kr. til anlæg og 373,8 mio. kr. til øvrig finansiering.

Aftalen er den tredje på mindre end et år mellem de syv partier, som står sammen om at tage ansvar for københavnernes velfærd og byens udvikling og udfordringer.

Der er et stort pres på velfærden i hele landet. Det gælder også i København, særligt i forhold til den kommunale kerneopgave på socialområdet og til store ekstraudgifter på børne- og ungdomsområdet. Der er blandt andet flere små børn i de københavnske dagtilbud, og et stigende antal børn og unge i mistrivsel.

Derfor har partierne prioriteret den største del af pengene i overførselssagen til de københavnere, der har brug for fællesskabets hjælp. De skal være trygge ved, at de kan få den hjælp og støtte, de har brug for, når de har brug for den. Der afsættes i alt 564,6 mio. kr. til socialområdet og børne- og ungdomsområdet.

Partierne fortsætter arbejdet med at gøre byen grønnere. Blandt andet med nye træer på Østerbrogade, Jyllingevej og Kornblomstvej. Partierne sætter penge af til analyser af mulighederne for at omdanne Søren Kierkegaards Plads til grønt byrum, Den Grønne Boulevard samt overdækning af Helsingørmotorvejen. 

Partierne har endnu engang prioriteret trafiksikkerheden på de københavnske veje. Blandt andet med trafiksikkerhedstiltag på Jyllingevej og på Hvidkildevej ved Rødkilde Skole. Partierne har afsat de sidste midler til en miljøkonsekvensvurdering af en trafikal opgradering af Refshalevej. Derudover sætter partierne gang i undersøgelser af mulighederne for at ensrette Østersøgade mellem Fredensbro og Østerbrogade samt mulighederne for at forbedre forholdene for gående og cyklende på Islands Brygge mellem Bryggebroen og Axel Heides Gade.

Derudover har partierne prioriteret et stort antal indsatser på idrætsområdet. Der er blandt andet afsat penge til at København kan være værtsby for Skole OL i 2025-2028, og der er konkrete nye idrætsfaciliteter på vej – heriblandt en ny badezone og en kommende multihal i Tingbjerg Idrætspark. Desuden er parterne enige om at se på mulighederne for nye idrætsfaciliteter, herunder en kunstgræsbane i Vigerslev Parken, ny idrætsfacilitet ved Hafnia-Hallen, skoleidrætshal ved Gerbrandskolen og en fælles skøjtehal i Tårnby. 

I sidste års principaftale enedes partierne om at prioritere 6,3 mia. kr. til mere metro og udbygningen af infrastruktur i København frem mod 2035, blandt andet nye metrolinjer til Nordhavn og Amager. Partierne følger op på aftalen ved at afsætte yderligere 262,5 mio. kr. i puljen til opsparing til mere metro. 

Parterne siger om aftalen

Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S):

”Som socialdemokrat er jeg først og fremmest glad for, at vi med aftalen tager ansvar og siger til de københavnere, der mistrives: Københavns Kommune er der for jer. Uagtet om du kæmper med psykiske eller fysiske udfordringer. Uanset om du er barn, ung, ældre eller socialt udsat. Dernæst glæder jeg mig over, at vi finder mere end en kvart mia. til mere metro, som binder vores by sammen. Og så tror jeg, at rigtig mange er glade for, at vi har fundet penge til omdannelsen af Pusher Street. Voldsspiralen og den medfølgende utryghed derude har været en gordisk knude i årtier. Jeg er så klar at grave gaden op den 6. april sammen med christianitter og københavnere.”

Børne- og ungdomsborgmester Jakob Næsager (K):

”København skal fungere i hverdagen – og det mener jeg, at den nye aftale er med til at understrege.

Som børneborgmester er jeg meget begejstret for, at der er sat penge af til trivsel, bevægelse og fællesskaber. Det er der brug for, og derfor har vi prioriteret flere nye skoleidrætshaller, et værtskab for Skole-OL de næste fire år og en løsning som åbner skolerne for foreningslivet.     

Som konservativ kan jeg ikke få metro nok. Derfor er jeg glad for, at vi har fundet ca. 250 mio. kr. ekstra til metrobyggeri. Og så kan Østerbroborgerne glæde sig til flere parkeringspladser og en grønnere Østerbrogade med flere træer.”

Sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF):

”Jeg er virkelig glad for, at det er lykkes at få opbakning til at gøre noget for byens ældre og mest udsatte. Vi nedbringer ventetiden på gratis psykologsamtaler til ældre, og vi sikrer flere faste læger til byens mest udsatte borgere på botilbud. De kommer ikke lige så meget til lægen som os andre, men en fast læge kan skabe tryghed, og det er i sidste ende med til at mindske ulighed i sundhed. Samtidig har vi i SF fået midler til et stofindtagelsesrum til kvinder og et grønnere København – jeg glæder mig især til at undersøge potentialet i flydende øer.”

Kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (RV):

”Med aftalen tager vi endnu engang i fællesskab ansvar for københavnernes kernevelfærd og særligt det stigende pres på socialområdet. Dernæst er Radikale Venstre glad for, at vi fremrykker udfasningen af kommunens fossildrevne biler med tre år samt prioriterer mere grøn infrastruktur og flere penge til metro - metroen skal ud i alle bydele. Radikale Venstre ser frem til at byde internationale borgere og studerende velkommen til vores by. Og så glæder vi os over, at vi går videre med planerne om Den Grønne Boulevard. Som kultur- og fritidsborgmester er jeg begejstret for alle de ting, der er kommet med - fra badezoner til boldbure, men særligt at der er øremærket 200 millioner til den nye multihal i Tingbjerg og de ydre rammer omkring den. Det giver et kæmpe boost til bydelen.”

Beskæftigelses- og integrationsborgmester Jens-Kristian Lütken (V):

”Planerne om en overdækning af Helsingørmotorvejen er byforandrende for København. Projektet vil tage et støjplaget område og gøre det til et grønt og rekreativt åndehul. Og så er det potentielt skelsættende for, hvordan man kan løse støjgener fra en motorvej andre steder i verden. I en tid med en skærpet bekymring for radikalisering, er det desuden vigtigt, at vi har fundet penge til et tiltag som Brobyggerugen, så børn og unge kan blive mere modstandsdygtige over for propaganda og ekstremisme. Og så har det igen været nødvendigt at finde penge til mere midlertidig indkvartering til fordrevne ukrainere, da vi stadig oplever stor tilstrømning til København og fortsat har meget store udfordringer med at skaffe permanente boliger til dem.”

Gruppeformand Finn Rudaizky (DF):

”Som en konsekvens af den aktuelle situation med kraftigt stigende jødehad samt en øget, konstateret benægtelse af at Holocaust har fundet sted, har Dansk Folkeparti fundet det vigtigt, at Københavns Kommune støtter kampen mod racisme og antisemitisme markant.  Det vil bl.a. ske på den omfattende Jødiske Kulturfestival, hvor faktuel information og samarbejde med andre minoritetsreligioner samt kristne kommer i fokus. Tak til alle budgetpartnere for utvetydig opbakning.

Jeg er også glad for, at flere af DF's mærkesager bliver støttet. Det gælder det specialiserede dagtilbud Kilden for personer med erhvervet hjerneskade, det gælder Headspace, som tager sig af unge, som mistrives, og det drejer sig om udviklingshæmmede med et varigt nedsat funktionsniveau på Voksenklubben Lavuk. I de kommende år bliver der brug for øget forståelse for svage gruppers daglige problemer. Det forpligter at være valgt politiker.”

Alexander Ryle (LA):

”Til dette års overførselssag har vi i Liberal Alliance haft et stort ønske om en ny indretning af Christianshavn Torv for at skabe et rart og indbydende miljø med plads til flere aktiviteter som f.eks. butiksliv og udeservering. Vi har også været opsatte på at forbedre forholdene for fodgængere og cyklister langs havnepromenaden mellem Bryggebroen og Axel Heides Gade, hvor den nuværende udformning skaber forvirring og potentielt farlige situationer. Derudover har vi prioriteret etableringen af et havnebad ved Ofelia Plads, et populært samlingspunkt om sommeren, hvor badning pt. er forbudt. Disse tre projekter arbejdes der videre med nu. Samtidig er jeg glad for, at vi tager hånd om de økonomiske udfordringer på socialområdet og afsætter penge til at fremtidssikre København med mere metro.”

For yderligere kommentarer

Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) via pressechef Thomas Søie Hansen på tlf. 20 52 97 86

Børne- og ungdomsborgmester Jakob Næsager (K) via pressetelefonen 29 45 40 73

Sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF) via pressetelefon 23 82 80 82

Kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (RV) via pressechef Anders Reinholdt Jonssen på tlf. 23 44 83 63

Beskæftigelses- og integrationsborgmester Jens-Kristian Lütken (V) på tlf. 30 91 98 00

Gruppeformand Finn Rudaizky (DF) på tlf. 60 10 10 34

Alexander Ryle (LA) på tlf. 61 62 49 83.