Medlemsforslag

Et medlem af Borgerrepræsentationen har ret til at stille forslag til beslutninger i udvalgene og i Borgerrepræsentationen.

Medlemsforslag

Vis alle

Retten til at fremsætte medlemsforslag

Et medlem har en ret, der kaldes initiativretten. Initiativretten betyder blandt andet, at medlemmet har ret til at fremsætte medlemsforslag både i de politiske udvalg og i Borgerrepræsentationen.

Et medlem, der har udnyttet sin initiativret, har krav på:

  • at få sit medlemsforslag optaget på førstkommende dagsorden, forudsat at anmodningen er fremsat rettidigt, og
  • at få sit medlemsforslag realitetsbehandlet, medmindre der er tale om et kommunalretligt ulovligt forslag.

Medlemsforslag der fremsættes i Borgerrepræsentationen

Når et medlem bruger sin initiativret til at fremsætte et medlemsforslag i Borgerrepræsentationen, skal medlemmets forslag på dagsordenen for Borgerrepræsentationens næste møde. Hvis du som borger har en idé til et medlemsforslag, kan du forsøge at få indflydelse ved at kontakte en af borgerrepræsentanterne. Medlemsforslag, som skal behandles i Borgerrepræsentationen, skal altid handle om konkrete kommunale anliggender vedrørende Københavns Kommune.

På mødet i Borgerrepræsentationen sker der ofte det, at medlemsforslaget bliver henvist til behandling i et af de politiske udvalg. Herefter skal forvaltningen under det udvalg, som medlemsforslaget er blevet henvist til, udarbejde en indstilling til det pågældende udvalg, om hvordan medlemsforslaget skal håndteres. Af indstillingen til udvalget skal det fremgå, om udvalget har kompetence til at træffe den endelige beslutning omkring medlemsforslaget, eller om medlemsforslaget skal forelægges for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen (igen). Det er også muligt, at medlemsforslaget lægges op i udvalget til en foreløbig drøftelse, inden udvalget tager endelig stilling til medlemsforslaget.

Medlemsforslag der fremsættes i et politisk udvalg

Når et medlem bruger initiativretten til at fremsætte et medlemsforslag i et politisk udvalg, er proceduren stort set den samme som beskrevet ovenfor. Medlemsforslaget skal handle om kommunale anliggender inden for det pågældende udvalgs ressortområde, og medlemsforslaget skal, når det er rettidigt indgivet, sættes på dagsordenen på det førstkommende møde i udvalget.

På mødet i udvalget vil beslutningen også ofte være, at den pågældende forvaltning skal arbejde videre med medlemsforslaget og efterfølgende lægge en indstilling frem for udvalget.

Oversigt over Borgerrepræsentationens medlemsforslag

Under ’Dokumenter’ kan du se en oversigt over medlemsforslag fra Borgerrepræsentationen i den indeværende valgperiode (2022-2025).

Kontakt

Borgerrepræsentationens Sekretariat

Rådhuspladsen 1

1550 København V