Tilsyn

Borgerrådgiveren fører tilsyn for at fremme god borgerbetjening og korrekt sagsbehandling

Borgerrådgiveren skal ikke afvente en klage fra en borger for at lave et tilsyn på udvalgte områder - det kan ske på eget initiativ. Tilsynet omfatter – som andre områder af Borgerrådgiverens virksomhed – sagsbehandling, personalets adfærd samt udførelsen af praktiske opgaver.

Borgerrådgiveren foretager tre typer af tilsyn på eget initiativ: inspektioner, generelle egen drift-undersøgelser og konkrete egen drift-undersøgelser.

Når Borgerrådgiveren foretager tilsyn på eget initiativ, bliver forholdene på det udvalgte område vurderet efter de almindelige forvaltningsretlige regler, kommunens værdigrundlag og politikker samt den relevante lovgivning på det undersøgte område. Ved inspektioner kan Borgerrådgiveren desuden inddrage humanitære, medmenneskelige betragtninger i vurderingsgrundlaget.

Hvis en undersøgelse viser, at en forvaltnings adfærd ikke lever op til ovenstående, kan Borgerrådgiveren udtale kritik og komme med henstillinger og anbefalinger til den pågældende forvaltning. Kritikken kan variere i grad, men er grundlæggende set udtryk for, at reglerne ikke er overholdt.

Forvaltningerne er ikke bundet af Borgerrådgiverens udtalelser, men hvis en forvaltning ikke ønsker at rette sig efter en anbefaling eller henstilling, skal forvaltningen oplyse det til Borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens henstillinger bliver i praksis fulgt af forvaltningerne og understøttet af ledelsen.

En stor del af sagerne når aldrig at føre til kritik, anbefaling eller henstilling, fordi forvaltningen straks tager skridt til at rette eventuelle fejl og mangler alene på baggrund af, at Borgerrådgiveren påpeger problemområderne og hjælper med mulige løsninger.

Tilsyn på vej

Vis alle

Iværksat, men endnu ikke afsluttet

 • Forvaltningernes anvendelse af eDoc og journaliseringspraksis
 • Overgang til voksenregler ved fyldte 18. år for unge med handicap
 • Implementering af kommunalpolitisk beslutning om obligatorisk undervisning i god sagsbehandling
 • Håndtering af børns skolevægring
 • Klare forventninger – Information om sagsbehandlingstid på nettet
 • Håndtering af løbende ydelser ved tilflytning til Københavns Kommune
 • Handicappedes anvendelse af touchskærme i Borgerservice og på bibliotekerne 
 • Samarbejde og aftaler mellem region og kommune vedrørende overgange i psykiatrisager

Besluttet, men endnu ikke iværksat

 • Retssikkerhed ifm. borgerrettet kommunikation ift. daginstitutioner og skoler med videre
 • Brugerinddragelse og borgerdialog
 • Afklaring af eventuelle muligheder for afbureaukratisering på det sociale område
 • Notatpligt og journalisering i byggesager med særligt fokus på erhvervsdrivendes forhold
 • Handicaptilgængelighed i forhold til bademuligheder (havnebade)
 • Sagsbehandlingstider på støtte efter servicelovens § 102 (behandlingstilbud)
 • Automatisk beregning af sagsfrister mv. i sagsstyringssystemer på børne- og ungeområdet ud fra foruddefinerede sagsskridt
 • Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens centralforvaltnings håndtering af klager vedrørende afgørelser og sagsbehandling i Jobcentrene
 • Ældre borgeres kontaktmuligheder til relevante enheder i kommunen
 • Inklusion af digitalt udsatte borgeres adgang til og brug af digitale indgange

Kontakt

Borgerrådgiveren

Tietgensgade 31A, 1. sal

1704 København V

Klag til Borgerrådgiveren

Til borgere:
Gå til klageblanket (log på med MitID, udfyld og send digitalt)


Til virksomheder:
Gå til klageblanket (log på med din virksomheds MitID/lokal IdP)

E-mail: borgerraadgiveren@kk.dk

Almindelig e-mail sendes ikke krypteret. Vi foreslår derfor, at du skriver sikkert til os (via Digital Post), hvis du sender oplysninger, som bør beskyttes, fx dit cpr-nr. eller oplysninger om private forhold.

Åbningstider

Mandag-fredag kl. 10-15 (eller efter aftale)
Onsdag dog lukket for telefonisk henvendelse.