Lovliggørelse af kolonihaver i Københavns Kommune

Her kan du læse om processen for lovliggørelse af det nuværende byggeri og af miljøforhold i kolonihaver på kommunalt ejet jord.

 Nu går lovliggørelsen i gang 

 I de kolonihaver som må benyttes til overnatning – overnatningshaverne – og hvor Københavns Kommune er grundejer, vil der fra 2021 og frem mod 2027 blive gennemført lovliggørelse af det nuværende byggeri og af miljøforholdene i de haveforeninger, hvor man har lov til at overnatte. Det drejer sig om i alt 41 haveforeninger med ca. 3.455 lodder.  

Du finder en oversigt over de haveforeninger, der er involveret i processen samt en tidsplan længere nede på siden. 

Fokus på brandsikkerhed og miljø 

Københavns Borgerrepræsentation godkendte i marts 2021 en proces for lovliggørelsen. Fokus vil være på, at kolonihaverne skal være sikre og sunde at bo i. Det gælder, hvis der opstår brand, så brandvæsnet har mulighed for at komme frem til de enkelte kolonihavehuse, og så branden så vidt muligt ikke spreder sig til nærliggende bygninger. Det gælder også i forhold til spildevand, regnvand og forurening, som skal håndteres miljømæssigt forsvarligt. Læs mere i Spildevandsplanen 2018

Sådan foregår lovliggørelsen 

Lovliggørelsen starter op i år og forventes at være afsluttet i 2027. En proces for lovliggørelse af en haveforening ser kort fortalt således ud:  

  • Opmåling - haveforeningerne måles op, både byggeriet, lodderne og de øvrige arealer. 
  • Matrikelgrænser - hvis det er nødvendigt, ændres matrikelgrænserne, så hver haveforening ligger på sin egen matrikel. 
  • Brandsikring - brandsikringsplaner udarbejdes af Københavns Kommune sammen med en brandrådgiver. Byggeriet skal være sikkert at bo i, og brandrådgiveren ser bl.a. på, om der skal gøres noget ved de enkelte bygninger, så ilden ikke spredes i tilfælde af brand. Derudover ser brandrådgiveren på, om brandvæsenet kan komme til at slukke ilden. Det vil sige, at veje og stier skal ses efter og evt. udvides eller ændres på andre måder, så brandvæsnet kan komme frem.  
  • Spilde- og regnvand – her er fokus på, om der er de nødvendige tilladelser på plads ift. spildevand og regnvand. 
  • Forurening – de steder, hvor der er forurenet jord, skal det sikres, at der er de nødvendige tilladelser.  
  • Tinglyst deklaration – når ovenstående er på plads, laver Københavns Kommune en deklaration for hver haveforening, som bl.a. vil indeholde bestemmelser om, hvordan haveforeningen må bygge fremover. Deklarationen vil blive tinglyst på haveforeningens matrikel. 

Herefter er lovliggørelsen afsluttet for den pågældende haveforening. 

Tidsplan  

Se den forventede tidsplan for lovliggørelsesprocessen nederst på siden under 'Dokumenter'. 

Byggetilladelser 

Københavns Kommune har besluttet, at der ikke vil blive stillet krav om, at de enkelte kolonihavelejere skal søge om byggetilladelser for deres nuværende bygninger som led i lovliggørelsen. Det er dog en forudsætning, at lovliggørelsen gennemføres, som beskrevet ovenfor. 

Når lovliggørelsen på sigt er på plads, vil der blive tinglyst deklarationer om størrelse og placering af bebyggelse i kolonihaverne. Når deklarationerne er tinglyst, vil der ikke længere være krav om byggetilladelse i den pågældende haveforening, heller ikke til nyt byggeri eller ombygninger. 

Hvis du ikke ønsker at vente på, at lovliggørelsen gennemføres i hele haveforeningen, har du mulighed for at søge om byggetilladelse hos Teknik- og Miljøforvaltningen på samme måde, som du skal gøre, hvis du skal bygge nyt eller bygge om. Teknik- og Miljøforvaltningen tager stilling til, om det er muligt at gennemføre lovliggørelsen af dit hus separat. 

Byggetilladelse ved nybyggeri eller ved ombygninger   

Hvis du vil bygge et nyt kolonihavehus, udhus eller lignende, eller foretager ombygninger af dit nuværende byggeri, før der er tinglyst deklarationer i jeres haveforening, så skal du stadig søge om byggetilladelse hos Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune.  

Læs mere om, hvordan du søger byggetilladelse.  

Læs mere om indstillingen til politikerne om proces for lovliggørelse af kolonihaver. 

Kloakering af kolonihaver 

De kolonihaveforeninger, som er varige, og hvor overnatning er tilladt, skal ifølge Københavns Kommunes Spildevandsplan 2018 kloakeres senest i 2028. Københavns Ejendomme og Indkøb er i øjeblikket i gang med at forberede et kloakeringsprojekt. Da der ikke er finansiering til projektet endnu, er det ikke muligt at sige noget konkret om, hvornår kloakeringen går i gang i de enkelte haveforeninger i Københavns Kommune. Information om den videre proces for kloakering følger i efteråret 2021, hvor vi kender udfaldet af budget-forhandlingerne for 2022.   

Læs om Spildevandsplan 2018 og kloakering af kolonihaver her.

Kontakt 

Ved spørgsmål til processen for lovliggørelse af kolonihaver: Kontakt Københavns Ejendomme & Indkøb på tlf. 3366 6100. 

Kontakt