Søg

Renovering af almene boliger

Hent program for renovering, guides til processen og ansøgningsskemaer i forbindelse med renovering af almene boliger.

Kommunen godkender lejeforhøjelser som følge af moderniseringsarbejder, kollektive anlæg, ekstraordinære renoveringsarbejder, udbedring af byggeskader og gennemførelse af bygningsændringer.

Hvis der indgår støttede arbejder, skal boligorganisationen kontakte Landsbyggefonden for åbning af indtastning til skema A.

Ansøgning om godkendelse af fysisk helhedsplan

Når det gælder de fysiske helhedsplaner, skal vi bl.a.:

 • Godkende helhedsplanernes indhold, omfang, økonomi og huslejekonsekvens
 • Stille garanti for realkreditlånene og bidrage til en evt. kapitaltilførsel
 • Godkende de valgte løsninger og evt. stille vilkår efter almenboligloven

Sagsbehandlingen af fysiske helhedsplaner er opdelt i fem overordnede faser:

 1. Prejekt (projekter, som endnu ikke er klar til prækvalifikation, men som fremgår af Landsbyggefondens afsætningsliste eller er besigtiget)
 2. Prækvalifikation
 3. Skema A
 4. Skema B
 5. Skema C

I hver fase søges kommunen via den digitale portal, AlmenByg.

Læs om ansøgningsprocessen til renovering af almene boliger

Administrationsgrundlag for renovering af almene boliger

Administrationsgrundlaget giver et samlet overblik over de kommunale vilkår, vi stiller til almene nybyggerier og renoveringer.

Administrationsgrundlaget er inddelt i fire temaer:

 1. Boligudbud
 2. Boligkvalitet
 3. Byrum og Bygning
 4. Miljø og klima.

Administrationsgrundlaget blev vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 11. oktober 2021.

Hent administrationsgrundlag for renovering af almene boliger

Program og vejledning til renovering

I Program for renovering kan I læse om de målsætninger og krav, vi har i sagsbehandlingen af renoveringssager.

Hent Program for renovering - Almene boliger (PDF)

Guides til renovering og helhedsplaner

Ansøgningsskema til renovering i almindelighed

Skemaet skal anvendes ved renoveringer, hvor kommunen skal godkende en eller flere af følgende dispositioner efter almenboliglovens § 28 og 37:

 • Væsentlige forandringer af en almen afdelings ejendom
 • Belåning
 • Tilladelse til tinglysning af pantebrev
 • Huslejeforhøjelser på mere end 5 procent.

Ved væsentlig forandring forstås fx:
(i tvivlstilfælde kontaktes tilsynet før ansøgning)

 • Nedlæggelse af lejligheder / sammenlægninger
 • Ombygninger der medfører ændringer på facade
 • Tagrenovering hvor tag og render udskiftes
 • Etablering el. udvidelse af altaner
 • Udskiftning af vinduer / døre
 • Nyindretninger af friarealer
 • Etablering af nye skure / affaldsstationer / P-pladser.

Eksempler på ikke væsentlige forandringer:

 • Ombygning af depoter / skure
 • Reparationer på vinduer og døre
 • Reparationer på tag og facade
 • Indretninger ombygninger indenfor eksisterende lejemål
 • Vedligeholdelsesarbejder på friarealer, reetablering.
Ansøgningsskema til ekstraordinær renovering af ungdomsboliger

Efter almenboliglovens § 100 kan bl.a. selvejende ungdomsboliginstitutioner søge om støtte til:

 • Udbedring af byggeskader
 • Større ekstraordinære renoveringsarbejder, herunder modernisering og energibesparende foranstaltninger.

Der kan ikke søges støtte til arbejder, der har karakter af almindelig vedligeholdelse, eller til udskiftning af installationer m.v., hvortil der er eller bør være henlagt midler over driften. 
  
Støtten består i kommunal garanti for det realkreditlån, der optages til at finansiere renoveringsarbejderne, samt i at kommunen og staten betaler en del af afdrag og renter på realkreditlånet. Beboerne i ungdomsboligerne skal selv betale 2,15 procent af de samlede ydelser på lånet. 
  
Hvis der indgår støttede arbejder, skal boligorganisationen kontakte Landsbyggefonden for åbning af indtastning til skema A.

Ansøgningsskema til individuelle kollektive forbedringer

Forbedringsarbejder efter almenboliglovens § 28 og 37 b, som afdelingsmødet har vedtaget og boligorganisationen har godkendt, skal godkendes af kommunen. 
  
Vi har udarbejdet et skema, som skal anvendes for at få kommunens godkendelse af arbejderne, finansieringen og lejeforhøjelsen. 
  
Skemaet kan ikke anvendes, når der er tale om:

 • Individuelle råderetsarbejder efter lov om leje af almene boliger § 39.
 • Ansøgninger efter almenboliglovens § 37, eller ved andre renoverings- og forbedringsarbejder
Skema til godkendelse af byggeregnskab

Skemaet skal anvendes til ansøgning om godkendelse af endeligt byggeregnskab vedrørende kommunens godkendelse af arbejder, finansieringen og lejeforhøjelsen efter reglerne om renovering i almindelighed og individuelle kollektive forbedringer jf. almenboliglovens § 28 og 37b.

Sagsbehandlingstider

Teknik- og Miljøudvalget har vedtaget nedenstående servicemål for nybyggeri og renovering af almene boliger. For begge servicemål er målopfyldelsen vurderet på baggrund af den samlede tid fra kommunen modtager en ansøgning til et tilsagn gives.

Skema A

Servicemål: 24 uger (teknisk og administrativ behandling, indstilling til Borgerrepræsentationen, skema A tilsagn);

Skema B

Servicemål: 8 uger (teknisk og administrativ behandling, skema B tilsagn)

Kontakt

Almene boliger

Njalsgade 13

2300 København S