Jordhåndtering, jordflytning og genanvendelse af jord generelt

Her kan du se, hvad du skal gøre, når du skal håndtere jord i forbindelse med et bygge- og anlægsprojekt.

Områdeklassificeret eller kortlagt areal?

Når du skal opgrave jord, har det afgørende betydning, om projektområdet ligger på områdeklassificeret eller kortlagt areal. Hvis arealet er kortlagt, skal du i mange tilfælde have en § 8-tilladelse til bygge-/anlægsarbejdet.

Læs mere om § 8-tilladelser

Undersøg jorden og anmeld jordflytning

Overskudsjord fra bygge-/anlægsprojekter på områdeklassificeret eller kortlagt areal skal håndteres efter reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen og kommunens regulativ for jord. Det betyder blandt andet, at du altid skal anmelde jorden til os inden den skal køres væk. På den måde sikrer vi, at jorden kommer til det rigtige modtageanlæg.

Læs kommunens jordregulativ

Anmeld jordflytning på www.jordweb.dk

Find den rigtige jordmodtager

For at kunne finde det rigtige modtageanlæg skal du vide, hvilke forurenende stoffer. der er i jorden, og hvor meget der er. Du kan derfor vælge mellem to muligheder:

Enten

Få lavet analyser af jorden, inden den køres væk. For jord fra kortlagte arealer skal der udtages minimum en prøve pr. 30 tons fyldjord. For jord fra områdeklassificerede arealer minimum 1 pr. 120 tons. Hvis jorden skal kunne bortskaffes som ren jord, skal der udtages en prøve pr. 30 tons. Prøverne skal analyseres for olie, PAH´er og tungmetallerne bly, cadmium, kobber og zink. Jord fra kortlagt areal skal derudover eventuelt analyseres for ekstra parametre, afhængigt af grundens historik. Hvis du finder et hotspot med forurening ud over Kategori 2 jord, skal det afgrænses ud mod den øvrige jord med 1 prøve pr. 30 tons. Hvis du skal køre intaktjord fra arealer med en konstateret forurening, skal du som udgangspunkt udtage 1 prøve pr. 50 m2 fra den øverste del af jorden. Vær opmærksom på, at jordmodtagere kan have supplerende krav til analyser mv., fx at intakt jord altid skal være dokumenteret ren med analyser.

Eller

Køre jorden til et karteringsanlæg. På karteringsanlægget udtages de nødvendige prøver, og karteringsanlægget sørger for, at jorden kommer det rigtige sted hen bagefter.

Godkendte modtageanlæg i Københavns Kommune

Sortér jorden og undgå sammenblanding af ren og forurenet jord

Du skal så vidt muligt sortere jorden, så fyld og intakt jord ikke blandes sammen. Hvis du på forhånd kender forureningsgraden af jorden, skal du undgå at blande forurenet jord sammen med ren jord. Beton, brokker, tegl og asfalt m.v. skal sorteres fra, inden jorden kan deponeres eller renses.

Jord fra områdeklassificeret areal kan køres til godkendt modtageanlæg, når du har anmeldt jorden

Hvis jord fra områdeklassificeret areal skal køres til et modtageanlæg, som er godkendt efter § 33 i Miljøbeskyttelsesloven, kan du køre jorden straks efter anmeldelsen, uden at vente på svar fra kommunen.

Skal jorden ikke køres til et § 33-godkendt anlæg, skal du afvente svar. Vores sagsbehandlingstid er på op til 4 uger.

Jordflytning fra kortlagt areal skal altid godkendes inden kørsel

Når du skal bortskaffe jord fra en kortlagt grund, er det nødvendigt at danne sig et overblik over arealets historik, inden du graver. I mange tilfælde vil det også være nødvendigt at undersøge jorden ved en forklassificering. Historikken og evt. forklassificeringen skal danne grundlaget for en plan for jordens håndtering (jordhåndteringsplan), som vi skal godkende, inden du kan køre jorden væk fra grunden. Når du har indsendt en jordhåndteringsplan, skal du regne med, at der kan gå op til 4 uger, før vi har godkendt den.

Det skal en jordhåndteringsplan indeholde

Hvis du vil genanvendelse overskudsjord

Hvis du ønsker at genanvende en del af overskudsjorden fra et byggeprojekt, skal du i mange tilfælde indhente en tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19. Det skal du, uanset om grunden er kortlagt som forurenet eller ej, og også selvom jorden blot skal bruges et andet sted på samme matrikel. En forudsætning for tilladelsen er, at der er et nyttigt formål med genanvendelsen – fx at overskudsjorden udgør en erstatning for rene grusmaterialer, som ellers ville blive tilkørt. Ren jord kan i mange tilfælde genanvendes uden tilladelse, men vi skal ind over vurderingen af, om jorden er ren eller forurenet.

Se tjekliste for ansøgning om genanvendelse af jord

Hvis du støder på en ukendt forurening

Hvis du laver en undersøgelse af jorden, inden den flyttes, og det viser sig, at der fx er olie i jorden, eller hvis du støder på en uforudset forurening under gravearbejdet, skal du kontakte os. Du skal kontakte os, fordi olie ikke er en almindelig komponent i lettere forurenet jord, og der kan derfor være tale om forurening fra en olietank eller lignende.

Hvis du konstaterer en uforudset forurening på grunden, kan vi kræve, at I standser arbejdet, indtil I har skabt jer et overblik over, hvor stor og kraftig forureningen er. Er forureningen kraftig, og vi skønner, at den kan udgøre en risiko for miljø eller menneskers sundhed, sender vi forureningsoplysningerne til Region Hovedstaden. Den vurderer, om grunden skal kortlægges som forurenet.

En uforudset forurening kan betyde en forsinkelse af arbejdet, og vi anbefaler derfor, at du forinden orienterer dig om tidligere aktiviteter på arealet, og om der er nedgravede olietanke. Ud fra disse oplysninger er det en god idé at lave en forureningsundersøgelse i god tid, inden gravearbejdet skal i gang.

Der skal en halv meter ren jord ovenpå

Når der skal bygges en ny bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus på en grund, er det et krav, at de øverste 50 cm af jorden ikke er forurenet. Alternativet er at etablere en varig, fast belægning oven på den forurenede jord. Det kan eksempelvis ske ved at lægge fliser, asfaltere eller lignende.

Dette gælder også, hvis der udføres tilbygninger eller andre bygge- og anlægsarbejder, fx nyanlægning af en have på en grund, der i forvejen anvendes til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus. Kravet gælder dog ikke, hvis der er tale om en tilbygning eller anlægsarbejde på en grund med et eksisterende en- eller tofamilieshus.

Se vores dokumentationskrav for tilførsel af uforurenet jord

Kontakt

Jord og Grundvand

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00