Stilladsreklamer på vejareal

I skal søge om tilladelse, før I kan opsætte reklamer på stilladser og andre midlertidige konstruktioner.

Reklamer på stilladser

Hvis I vil søge om tilladelse til at ophænge stilladsreklamer, er det en god idé at søge i god tid. Reklamen må ikke sættes op, før I har fået tilladelse, og der kan være sager, hvor afgørelsen kan trække ud.

Information om stilladsreklamer på vejareal

Vis alle

Kommunen skal give tilladelse til stilladsreklamer

Stilladsreklamer tillades på stilladser, der er nødvendige i forbindelse med nybyggeri, renovering og ombygning.

Reklamebannere tillades som udgangspunkt ikke på fritstående stilladser, containere, skurvogne og lignende opstillet direkte i reklameøjemed på egen eller offentlig grund.

En tilladelse vil kunne opnås efter en konkret vurdering af, om stilladsreklamen overholder vejarealets anerkendte funktioner, herunder forudsætning af, at reklamen ikke er til fare eller ulempe for trafikken og/eller har et stødende indhold eller budskab der forstyrrer trafikken.

Herudover kan det indgå i vurderingen af reklamen, hvordan områdets byrumsmæssige, arkitektoniske og kulturelle værdier, samt andre almene offentlige hensyn, påvirkes i væsentlig grad.

Tilladelse til reklamer på stillads gives med hjemmel i vejlovens § 80 og lov om private fællesveje § 66.

Klik her for mere information om stilladsreklamer (pdf)

Størrelse af arealet på stilladsreklamen

Reklamens størrelse bestemmes af en konkret individuel vurdering fra sted til sted. Kommunens vurdering tager udgangspunkt i, at 40% af stilladsets facadeareal kan udgøre reklamefladen. Stilladsets facadeareal forstås som den del af stilladset, som er mellem vejoverflade og tagrende.

En tilladelse vil så vidt mulig indeholde et vilkår om, at reklamen skal kombineres med en fotostat af bygningen eller kommende bygning, således at oplevelsen af byrummet i mindre grad påvirkes af stilladsreklamen.

Vilkåret om fotostat kan fraviges, hvor der opsættes reklame på et stillads, der ikke på forhånd er dækket af beskyttelsesdug, dette med henblik på at sikre sollys til beboelsesejendom.

Som eksempel på et visuelt overblik over hvordan en reklame kan kombineres med fotostat eller åben facade, er der udformet en skitse, som du finder her.

Ansøgning om tilladelse og fuldmagt

Det er som udgangspunkt grundejer, der ønsker at opsætte stilladsreklamen, som skal ansøge om tilladelse hertil. Såfremt en entreprenør (mediefirma etc.) ønsker at opsætte stilladsreklamen, skal der indhentes fuldmagt om partsrepræsentation hos grundejer. Ved ansøgningen skal der vedhæftes en kopi af denne fuldmagt i underskrevet stand og med oplysninger om:

  1. Hvem der er givet fuldmagt til
  2. Hvem der giver fuldmagten
  3. Hvad fuldmagten omfatter

F.eks. kan en andelsboligforening give fuldmagt til et reklamefirma til at ansøge om ophængning af en reklame af en vis størrelse i en bestemt periode på stilladset ud for andelsboligforeningens adresse. I det nævnte eksempel er det reklamefirmaet, der ansøger på vegne af andelsboligforeningen.

Vi opfordrer til at bruge kommunens fuldmagtskabelon, som du finder ved at klikke her.

I forbindelse med en ansøgning skal der oplyses om placering, udformning, udseende, varighed mv. Det anbefales ligeledes at medsende en skitse af stilladset med reklamen.

 

Ophængning og nedtagning af stilladsreklame

Vær opmærksom på at ophænger af stilladsreklamen skal søge om tilladelse til råden over vej (opstilling af lift/kran m.v.) ved opsætning og nedtagning af stilladsreklamen.

Hvis kravene til ansøgningen er opfyldt, vil sagsbehandlingstiden være inden for 10 hverdage.

Mere information og ansøgning om tilladelse til råden over vej findes her: Søg tilladelse til containere, kraner, stilladser, skurvogne m.m.

OBS. Ansøgningsprocessen foregår i tre trin, som hver kræver en ansøgning om tilladelse til råden over vej.

  1. Ansøgning om godkendelse af stilladsreklamen
  2. Ansøgning om ophængning af stilladsreklamen
  3. Ansøgning om nedtagning af stilladsreklamen

Forpligtigelser, ophør og priser

Det skal tydeligt fremgå i nederste hjørne af reklamedugen, hvem der er ansvarlig for/ ejer af reklamedugen. Kommune, politi og beredskab skal hurtigt kunne komme i kontakt med firmaet, ved akutte situationer omkring reklamen.

Det er ejeren af stilladsreklamen, som har ansvaret for at rydde op efter nedtagning af reklamen. Hvis der ikke er tilstrækkelig rengjort, forbeholder Københavns Kommune sig ret til at sende en regning for ekstra rengøring.

På nuværende tidspunkt opkræves der ikke afgifter for stilladsreklamer opsat i Københavns Kommune.

Belysning

Som udgangspunkt gives der tilladelse til belysningselementer, i tidsrummet mellem kl. 8:00 og 20:00 alle dage. Belysning må ikke være generende for omgivelserne.

Elektronisk gengivne eller levende billeder, neonlys mv., gives der som udgangspunkt ikke tilladelse til.

Kontakt

Container- og Gravetilladelser

Islands Brygge 37

Postboks 380

2300 København S

Telefontid

Mandag - fredag kl. 09.00 - 16.00