Midlertidig brug af byrum og bygninger

Københavns Kommune ønsker at fremme midlertidig brug af ledige byrum og arealer for at skabe en ansvarlig, levende by med kant.

Ønsker du at bruge byrum og bygninger midlertidigt, finder du her en guide i fire faser samt en række råd og anbefalinger.

Dit projekt er midlertidigt, hvis det har en slutdato. Herudover kan midlertidige projekter variere i størrelse og karakter. Midlertidige projekter kan både være kulturelle og kommercielle aktiviteter.  

Når du ønsker at bruge byrum og/eller bygninger i en begrænset periode, kræver det, at du orienterer dig i en række lovgivninger og myndighedskrav.

Herunder er samlet en række af de væsentligste ting, du skal være opmærksom på.  

Bemærk, at hvis dit midlertidige projekt har en varighed under 6 uger, eller ikke kræver byggetilladelser, kan det være, at du kun har brug for en arrangementstilladelse.

Læs om ansøgning om arrangementstilladelse

Faser, når du skal lave midlertidige projekter i byen

Vis alle

Fase 1: Fastlæg rammer

Ejerforhold

Når du har fundet en grund eller bygning, du mener, er egnet til dit midlertidige projekt, er det vigtigt, at du finder ud af, hvem der ejer stedet. Når du kender ejeren, kan du tage kontakt og præsentere dit projektforslag.

Find information om ejerforhold på ejendomsinfo.dk

Lokalplaner

Hvordan dit projekt skal udformes, afhænger af den gældende lokalplan for dit område, og derfor er den vigtig at orientere sig i på et tidligt tidspunkt, når projektets karakter fastlægges og aktiviteterne beskrives i diverse ansøgninger. Lokalplaner fastlægger, hvordan lokalplanområdet må anvendes, placering og omfang af bebyggelse, veje, friarealer m.m. samt materialevalg og udseende. Hvis lokalplanen ikke giver mulighed for dit projekt, kan der søges dispensation.

Find lokalplaner for kommunen

Projektbeskrivelse

Når du laver din projektbeskrivelse, skal du sørge for, at den ligger inde for de tilladte anvendelser beskrevet i lokalplanen. Herudover skal den beskrive, hvordan projektet bidrager til Københavns Kommunes visioner om en levende og ansvarlig by med kant.

Læs Københavns vision "Fællesskab København"

Læs om den gode ansøgning i GivRums How to guide om midlertidighed (pdf)

Andre relevante visioner og strategier i Københavns Kommune

 Samlet oversigt over planer, politikker og strategier

Fase 2: Få styr på aftaler og tilladelser

Kontrakt

Det er vigtigt, at du indgår en brugs- og lejekontrakt, der sikrer projektet gode vilkår, og som også forholder sig til, hvad der sker efter projektets udløb.

I GivRums guide kan du læse mere om leje og partnerskabsaftaler (pdf)

Den endelige aftale bør først indgås, når du har overblik over det samlede projekt, herunder byggetilladelser og myndighedskrav.

Byggetilladelser

Hvis du skal bygge eller ombygge i forbindelse med dit projekt, skal du have en byggetilladelse.

Læs om, hvordan du søger om byggetilladelse 

Fase 3: Drift og organisering i projektet

Organisering og drift 

Når dit projekt er klar, skal du overveje organisering, ansvarsområdet og drift af dit projekt. Lokalt ejerskab er for eksempel vigtigt for hurtigt at kunne falde til i et nyt område og skabe velbesøgte aktiviteter. Overvej lokale partnerskaber med andre aktører, du har interessefællesskab med. 

Fase 4: Afslutning og overlevering

Midlertidige projekter har oftest en slutdato.

I god tid inden afslutningen af projektperioden er det en god ide at kommunikere tydeligt om projektets varighed og udløb. Det kan også være, at du skal overveje en ny lokalitet eller aftale med andre aktører, at de overtager dele af dine aktiviteter. Det kan også være, at der er elementer af dit projekt, der kan fortsætte eller tages med i den videre udvikling af området.

GivRums guide om midlertidighed (pdf) omtaler både strategier for konsolidering, knopskydning og nedlukning. Nogle gange skal der foreligge en exitstrategi for at få tilladelse til projektet. 

Kontakt

Seniorrådgiver Jacob Hartmann