Filmoptagelse i København

Vil I filme udendørs i København, skal I have tilladelse fra kommunen.

Er vejen en privat fællesvej?

Ønsker du at lave filmoptagelser på vejarealet på en privat fællesvej, så skal du være opmærksom på, at vejmyndighedens påtænkte afgørelse skal sendes i partshøring, inden en tilladelse kan udstedes. Sagsbehandlingstiden er ca. 15 arbejdsdage. 

Læs mere under ’værd at vide om filmoptagelse".

Det skal I gøre, når I vil søge om tilladelse til filmoptagelser på vejareal:

 1. Tjek, at I overholder kommunens betingelser
  Hent Københavns Kommunes bestemmelser (pdf)
   
 2. Tjek, at I overholder gældende regler i øvrigt
   
 3. Det kun muligt at søge om én filmlokation pr. ansøgning. Hvis I skal filme flere steder, skal I lave en ansøgning til hver filmlokation.
   
 4. Tjek, at jeres filmoptagelse ikke vil stå i vejen for andre aktiviteter på stedet
  Tast adressen på Koordineringskort PRO

  Her har du adgang til det professionelle kortmateriale. Du kan bl.a. finde vejstatus, parkeringspladser, kommende og igangværende filmtilladelser, og ikke mindst et tegneværktøj til brug for afspærringsplaner.
   

 5. Lav en afspærringsplan, eller brug en af vores standarder
  Hent Københavns Kommunes standard afspærringsplaner (pdf)
   
 6. Hav jeres login-signatur klar, når I søger og udfyld ansøgningen. 
  Hvis du ikke har Mit-ID, skal du kontakte enheden Container- og Gravetilladelser for at få udleveret en kode til portalen.
   
 7. I får svar på ansøgningen inden for 10 arbejdsdage, hvis ansøgningen overholder opstillede krav. Hvis sagen sendes i partshøring, kan der gå op til 20 arbejdsdages behandlingstid.

Når I vælger adressen, er det vigtigt, at I bruger drop-down-menuen og vælger vej/gadenavn fra listen.

For at sikre en hurtig og korrekt sagsbehandling kan I benytte ”bemærkningsfeltet” til at skrive eventuelle særlige forhold, der knytter sig til ansøgningen.

Hvis jeres sag bliver returneret med status ”Mangler info”, skal I gå ind på sagen og læse i bemærkningsfeltet. Her står, hvad der mangler.

Tilladelse til filmoptagelse udendørs

Værd at vide om filmoptagelser

Vis alle

Ansøgning om tilladelse

Som udgangspunkt skal I altid søge om tilladelse til filmoptagelse på vejareal i Københavns Kommune, herunder opstilling af genstande eller lukning af vejen.

Kommunen som vejmyndighed lægger vægt på i vurdering af ansøgningen, at tilladelse til filmoptagelse på vejareal tager hensyn til vejens oprindelige formål, herunder trafiksikkerhedsmæssige og færdselsmæssige formål mm.

En tilladelse giver ikke entydig ret til vejen, men ret til at råde over vejen i et begrænset omfang, som overholder betingelserne og perioden fastsat af Københavns Kommune. Tilladelsen forudsætter derfor, at der tages hensyn til vejarealets brugere og dets oprindelige formål.

I ansøgningen skal angives optagelsessted, navn og formål med produktionen, parkering af produktionskøretøjer, startdato og starttidspunkt og slutdato og sluttidspunkt i en eller flere perioder for filmoptagelsen, virksomheds CVR-nr. og P-nr. Der skal vedhæftes en afspærringsplan og laves en beskrivelse af filmoptagelsernes omfang mv.

Det ansøgers ansvar, at have undersøgt om forholdene på stedet er egnet til den ønskede anvendelse og optagelse. Her kan i bruge koordineringskortet til at se om der er andre aktiviteter på vejarealet, som evt. spærre for at i kan bruge arealet.

Klik her for at se, om der er andre aktiviteter på vejarealet i Koordineringskort PRO

Privat fællesvej og partshøring

Forvaltningens påtænkte afgørelser om filmoptagelser sendes i partshøring hos sagens parter. Det er Teknik- og Miljøforvaltningen lovgivningsmæssigt forpligtet til, jf. forvaltningsloven. Sagens parter er typisk den tinglyste ejer af vejmatriklen. Partshøringen medfører en sagsbehandlingstid på ca. 15 arbejdsdage, da sagens parter skal have passende tid til at indgive høringssvar.

Bemærk, at sagsbehandlingstiden kan blive længere, hvis høringsparterne gør indsigelse. Når høringsperioden er slut, skal ansøgningen af filmoptagelser godkendes af politiet, inden tilladelsen kan udstedes.

Sagsbehandlingen hos politiet kan også medføre forlænget sagsbehandlingstid. Sagsbehandlingstiden kan dog også forkortes, hvis ansøger indhenter en forhåndsgodkendelse hos sagens parter.

Partshøring og forhåndsgodkendelse

Ansøger kan forkorte sagsbehandlingstiden ved at indhente en forhåndsgodkendelse hos sagens parter, dvs. typisk hos ejeren af vejmatriklen. Forhåndsgodkendelse skal vedhæftes ansøgning om opstilling af materiel til Teknik- og Miljøforvaltningen.

Her på siden finder du en vejledning til, hvordan du undersøger, om en vej er en privat fællesvej, og hvordan du finder oplysninger om ejeren af vejmatriklen. 

Hent vejledning (PDF)

Her på siden finder du også en forhåndsgodkendelsesskabelon, som du kan anvende, hvis du ønsker at indhente en forhåndsgodkendelse. Bemærk at forhåndsgodkendelse som minimum skal indeholde oplysninger om ansøger, tidsrum for filmoptagelser, placering samt bekræftelse på forhåndsgodkendelse evt. ved en underskrift. Er du i tvivl om de præcise datoer, så udvid den tidsperiode, du får forhåndsgodkendelse til at lave filmoptagelser.

Hent skabelon til forhåndsgodkendelse til filmoptagelse på privat fællesvej (PDF)

Når forvaltningen modtager ansøgning med forhåndsgodkendelse, så kontrolleres det, om de rigtige er blevet hørt og om oplysningerne i forhåndsgodkendelsen er i overensstemmelse med oplysningerne i ansøgningen om filmoptagelser på privat fællesvej. I de tilfælde, hvor forhåndsgodkendelse er mangelfuld, er indhentet hos den/de forkerte eller oplysningerne ikke stemmer overens, vil den påtænkte afgørelse blive sendt i partshøring.

Borgerne skal informeres

Som udgangspunkt indskærpes det, at de tilgrænsende naboer på det pågældende vejareal bliver informeret om filmoptagelsen i så god tid muligt, og gerne som minimum en uge før filmoptagelserne begynder.

Det gøres ved at omdele en orienteringsskrivelse til berørte beboere, erhvervsdrivende, grundejerforeninger mv.

Skrivelsen skal indeholde årsag og periode for afspærringen, inkl. hvilket tidsrum på dagen filmoptagelsen foregår, produktionsselskabets navn og adresse, samt navn og telefonnummer på kontaktperson.

Hvem, hvad og hvor må filmes?

En tilladelse til filmoptagelse af Københavns Kommune giver ikke tilladelse til at optage privatpersoner, ejendomme mv. Det kræver udtrykkeligt samtykke at filme, som aftales af parterne imellem. Dette omfatter ikke Københavns Kommune som myndighed.

Det tilladt at filme Københavns Kommunes bygninger, når der er udstedt en filmtilladelse.

Find flere informationer og vejledninger hos datatilsynet.dk

Droneflyvning

Droneflyvning i forbindelse med filmoptagelser kræver en tilladelse fra Københavns Kommune.

Herudover skal gældende regler og vejledninger på området overholdes, som kan findes på droneregler.dk.

 

Afspærring af vejareal

Optagelse af film på vejareal kræver en afspærringsplan. Vi har udarbejdet en række generelle afspærringsplaner. Hvis de ikke passer til opgaven, skal du selv udarbejde en ny afspærringsplan.

Klik her for at se de generelle afspærringsplaner

Hvis optagelsen/produktionen kræver hel, delvis eller momentvis afspærring af vejen, kræver det enheden Container- og Gravetilladelsers og politiets tilladelse, jf. færdselslovens § 92, stk. 1 og 2.

Momentvis afspærring må maksimum vare 3-4 minutter ad gangen.

Færdsel må kun reguleres af politiet eller trafikteknisk uddannet personale iført sikkerhedsvest. Hvis politiet skal være til stede under optagelsen, er det ansøgerens ansvar selv at træffe de nødvendige aftaler med politiet.

Ved brug af afspærringsmateriel – typisk standsningsforbud – skal dette opsættes min. 24 timer før arbejdets opstart.  Afspærringen må i udgangspunkt kun være gældende i de tidsrum, hvor det er nødvendigt for filmoptagelserne.

Som hovedregel skal parkeringspladserne til invalidebiler, delebiler, elbiler, ambassadebiler og taxaer altid bibeholdes. Hvis det alligevel er nødvendigt at afspærre sådanne pladser, skal der etableres en erstatningsplads i umiddelbar nærhed, og Område for Parkering skal kontaktes, så de kan kontakte brugeren vedr. ændringen.

Klik her for at kontakte Parkering i København

Tilladelse til køretøjer

En filmtilladelse giver kun tilladelse til at reservere vejareal til produktionskøretøjer, som er godkendt til erhvervsmæssigt formål, samt biler der er nødvendige for produktionen. Der kan ikke reserveres vejareal til privat personparkering inkl. parkeringspladser til personkørsel af skuespillere mv.

Ved ændringer af parkeringsforholdene skal forbudstavlerne opstilles mindst 24 timer før ikrafttræden. Det er ejer selv, der skal bekoste og sørge for at skiltene bliver opsat. Husk at alt materiel skal være mærket med ejerens navn og telefonnummer samt overholde reglerne i henhold til Færdselsloven.

Det vil sige at der kun må afspærres det antal P-pladser, der er ansøgt om og ved endt optagelse, skal skilte lægges ned, så andre bilister kan benytte pladserne. Forvaltningen beder om at ansøger er særligt opmærksom på dette, idet en stor del af de henvendelser vi får, omhandler inddragede parkeringspladser.

I forbindelse med opsætning af standsning- og parkering forbudt materiel, skal registreringsnumre på biler som allerede holder på stedet noteres og indsendes til Københavns Politi. Skulle enkelte af disse biler stadig holde parkeret ved arbejdets opstart er ejeren/føreren af køretøjet uden skyld. Er andre køretøjer kommet til, som dermed har ignoreret eller overset standsningsforbuddet, kan politiet assistere med at få fat i ejerne af køretøjer, som holder akut i vejen.

Blanketten til Københavns Politi kan du finde her

Takster

På nuværende tidspunkt opkræves der ikke afgifter for filmoptagelser på vejareal.

Vær opmærksom på, at andre forhold for afgifter kan være gældende på kommunens andre arealer, såsom kommunens kirkegårde og parker.  

Filmoptagelser i kommunens parker

Skal I filme i en kommunal park, skal I søge om en arrangementstilladelse, dette inkluderer følgende:

 • Haveanlæg
 • Idrætsanlæg
 • Kirkegårde
 • Lokale parker
 • Naturområder
 • Regionale parker
 • Vandflader
 • Andet grønt område

Klik her for at søge tilladelse til udendørs arrangement

Filmoptagelse på kirkegårde

Der gælder særlige regler for filmoptagelser på kommunens kirkegårde.

Du skal regne med, at der kan gå op til 10 arbejdsdage, før du får svar på din ansøgning.

Du skal filme eller fotografere inden for kirkegårdenes åbningstid, som er fra kl. 7-19 i perioden oktober til marts og fra kl. 7-22 i perioden april til september. Du kan ikke få tilladelse til at filme på helligdage eller søndage af hensyn til gravstedsejerne.

Dette giver vi ikke tilladelse til:

 • nøgenhed
 • vold, blod, våben
 • udpræget respektløshed

Priser

Hvis dine optagelser varer hele dagen, skal der være en kirkegårdsbetjent til stede på din regning. Timeprisen er 528,00 kr.

Hvis dine optagelser skal indeholde gravning og tilkastning af en grav, skal det gøres af kirkegårdens personale på din regning. Det koster 6.676,00 kr.

Hvis dine optagelser skal foregå i et kapel, skal du betale leje. Du skal regne med at skulle bruge minimum en halv time til at rydde kapellet igen, når du er færdig. Leje af et kapel koster 1.151,00 kr. pr. halve time på hverdage. Vestre Nordre store kapel dog 2.302,00 kr. for én time (kapellet lejes for minimum én time).

Alle priser er inkl. moms og gældende for 2024.

Når du har fået tilladelse

Når du har fået tilladelse til at filme, gælder følgende betingelser:

 • Du skal huske, at du er på en kirkegård eller et krematorium og vise hensyn til andre besøgende eller pårørende
 • Gravsteder må ikke bruges som hovedmotiv, uden familiernes tilladelse. Vi oplyser ikke navne og adresser på familiernes kontaktpersoner, men vi kan skrive til dem for dig
 • Du må ikke forstyrre kirkegårdshandlinger, som begravelser og urnenedsættelser. Hvis dine aktiviteter og en kirkegårdshandling kommer i vejen for hinanden, så har kirkegårdshandlingen første ret
 • I krematoriet må du ikke filme kister og dekorationer som hovedmotiv
 • I krematoriet må du ikke forstyrre personalet, mens de arbejder
 • Du må ikke filme personale, som ikke ønsker det
 • Du skal følge eventuelle anvisninger fra personale

Bemærk: 

Københavns Kommune driver Assistens, Bispebjerg, Brønshøj, Sundby og Vestre Kirkegårde samt Bispebjerg og Sundby Krematorier. Ovennævnte retningslinjer gælder kun disse kirkegårde og krematorier.

Ophør

Arealet skal afleveres i samme stand som det var inden filmoptagelserne begyndte. Hvis der er sket skader i forbindelse med optagelserne eller materielopsætning skal dette udbedres.

Det kræves herfor at stedet for arbejdet er dokumenteret inden arbejdets begyndelse og efter afslutning. Denne dokumentation skal være til rådighed for forvaltningen.

En tilladelse tilbagekaldes, hvis bestemmelserne ikke følges eller kommunale forhold har ændret sig eller omplaceres, hvis der er hindringer for at filmoptagelsen kan foretages på pågældende lokalitet.

Forvaltningen kan ikke drages til økonomisk ansvar for omkostninger i forbindelse med tilbagekaldelse af en tilladelse.

Kontakt

Container- og Gravetilladelser

Islands Brygge 37

2300

Telefontid

Mandag - fredag kl. 09.00 - 16.00