Sådan søger du dispensation til dit byggeri

Du skal søge om dispensation til dit byggeprojekt, hvis det ikke kan overholde rammerne for byggeriet.

Søg om dispensation hvis du ikke overholder lovgivningen

Dit byggeri skal som udgangspunkt overholde gældende lovgivning. Hvis dit byggeprojekt alligevel ikke kan udføres, så det overholder rammerne for byggeriet, kan det være nødvendigt at søge om dispensation.

Du skal søge om dispensation, hvis dit byggeprojekt ikke kan udføres så det overholder:

  • tekniske bestemmelser i bygningsreglementet (byggeloven)
  • bestemmelser i en lokalplan eller byplan (planloven)

Mange lokalplaner har bestemmelser der fastlægger, at du skal søge om dispensation til at ændre bygningens facade og ubebyggede arealer.

Find ud af om din ejendom er omfattet af lokalplan

Din ansøgning bliver vurderet ud fra hensynet bag lovgivningen

Du kan søge om dispensation til at fravige konkrete bestemmelser, når formålet og hensynet bag bestemmelsen stadig er efterlevet i dit byggeri.

Du kan ikke søge om dispensation fra funktionskrav der er begrundet i brand- eller sikkerhedshensyn. Du kan heller ikke søge dispensation for indplacering af dit byggeri i brand- eller konstruktionsklasser.

Søg digitalt via Byg og Miljø

Du skal søge om dispensation til dit byggeri i ansøgningsportalen Byg og Miljø. Din ansøgning skal være skriftlig begrundet og vedlagt relevant dokumentation, fx tegninger, målinger, beregninger eller illustrationer.

Du skal blandt andet beskrive:

  • Hvilket byggeprojekt du ønsker at udføre
  • Hvilken lovbestemmelse du søger om dispensation fra
  • Hvorfor byggeriet ikke kan overholde lovgivningen
  • Hvordan byggeriet overholder hensynet bag bestemmelsen

Hvis dit byggeri kræver byggetilladelse

Når du søger om byggetilladelse, har du pligt til at gøre opmærksom på forhold, hvor dit byggeri ikke lever op til lovgivningen. Du skal derfor søge om dispensation i forbindelse med din byggeansøgning.

Hvis dit byggeri ikke kræver byggetilladelse

Som ejer er det dit ansvar at sikre, at byggeriet er lovligt, også selvom det ikke kræver byggetilladelse. Hvis dit byggeri kan udføres uden byggetilladelse, men ikke kan overholde lovgivningen, skal du kun søge om dispensation.

Tjek om dit byggeri kræver byggetilladelse

Du må ikke begynde byggeriet, før du har fået svar

Vi træffer afgørelse på din ansøgning på baggrund af en konkret vurdering. Derfor kan vi ikke svare på om du kan forvente en dispensation til dit byggeri, inden vi har sagsbehandlet din ansøgning.

Du modtager vores afgørelse i Byg og Miljø. En dispensation er gyldig når du har modtaget den skriftligt med din byggetilladelse, eller i et særskilt brev.

Hvis du ikke får dispensation, begrunder vi vores afgørelse. 

Du skal udføre byggeriet, inden din dispensation udløber

En dispensation efter byggeloven bortfalder efter 2 år, hvis den ikke er blevet udnyttet.

En dispensation efter planloven bortfalder efter 3 år, hvis den ikke er blevet udnyttet.

Kontakt en rådgiver der kan hjælpe med at tilpasse projektet

Vi anbefaler, at du kontakter en privat rådgiver der kan hjælpe med at tilpasse dit byggeri, så du overholder lovgivningen og ikke skal søge om dispensation. Det er nemlig en omfattende og meget tidskrævende proces.

Se, hvad en privat byggerådgiver kan hjælpe dig med

Kontakt