Mødedato: 21.09.2022, kl. 18:00
Mødested: Københavns Roklub

Opsamling på bydelsplanarbejdet - sep. 2022

Se alle bilag

Vesterbro Lokaludvalg orienteres om kick-off-møde for repræsentantskab og status for arbejdet med bydelsplan i fagudvalg. Dernæst skal Lokaludvalget drøfte og godkende forpersonskabets idéer til temaet "hvordan vi arbejder" samt justeret procesplan.

Tidligere beslutninger

På Lokaludvalgsmødet d. 17. august 2022 under punkt 8, godkendte Vesterbro Lokaludvalg  "skabelon til beskrivelse af projekt forud for lokaludvalgsmødet i september" Lokaludvalget besluttede, at Forretningsudvalget i første omgang tager hånd om det tværgående tema "Hvordan vi arbejder".

På Lokaludvalgsmødet d. 18.maj 2022 under pkt. 4, blev Vesterbro Lokaludvalg orienteret om arbejdet med bydelsplanen, og godkendte herefter, at der blev afsat 30.000 kr. af puljemidlerne. Endvidere, at der blev iværksat en generel undersøgelse i borgerpanelet. Følg evt. linket her: 

https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Vesterbro%20Lokaludvalg/m%C3%B8de-18052022/dagsorden/punkt-3

Desuden har Vesterbro Lokaludvalg afholdt seminar vedr. bydelsplan lørdag d. 11. juni 2022

Indstilling

Forpersonen foreslår,

 1. at Vesterbro Lokaludvalg tager orientering vedr. repræsentantskabsmøde til efterretning
 2. at Vesterbro Lokaludvalg tager orientering fra fagudvalgenes forpersoner til efterretning
 3. at Vesterbro Lokaludvalg tilkendegiver hvorvidt, at Lokaludvalget skal arbejde videre med  

  forpersonskabets idéer til temaet "hvordan vi arbejder" med at få kontakt med vesterbroerne og med at blive synlige i bydelen (vedlagt som bilag).

 4. at Vesterbro Lokaludvalg godkender justeret procesplan (vedlagt som bilag).

Problemstilling

Repræsentantskabsmøde

Vesterbro Lokaludvalg inviterede bydelens foreninger, organisationer, brugerbestyrelser, netværk, råd etc. med til at tegne fremtidens Vesterbro på et kick-off-møde i forbindelse med bydelsplanarbejdet 7. sep. 2022.

Thomas bød velkommen og bad deltagerne om at fortælle hvem de repræsenterede, og hvad der optog dem. Herefter fortalte Thomas om Lokaludvalgets rolle og opgaver, og hvad der p.t. optager lokaludvalget.

Rikke fortalte om bydelsplanarbejdet, og den rolle som repræsentantskabet har/kan have i den forbindelse.

Fagudvalgsformænd fortalte om status for bydelsplanarbejdet. Hvilke indledende tanker har fagudvalgene gjort sig?

Der deltog 14 ikke-medlemmer på mødet. Følgende foreninger var repræsenteret

 • MUVE, Musikforeningen Vesterbro
 • Solfjeld Solutions
 • Tove Ditlevsens Gård (gavlmaleri)
 • Vesterbro Ungdomsgård
 • Foreningen Rytmisk center
 • Dansegruppen Crihalma
 • EF Godsbanegade 4
 • Stands&Dans
 • Husejerforeningen Humleby
 • Boligforeningen 3B, Halmtorvet

Emner der blev berørt kategoriseret efter fagudvalg:

SoBe
• Samspillet mellem naboer og fixerum (hjemløshed, psykisk sygdom, stofmisbrug)
• Beboerdemokrati

TMU
• Grøn identitet på Vesterbro
• Hofors udgravning på Halmtorvet samt genetablering af pladsen
• Trykket fra Carlsbergbyen til det øvrige Vesterbro

KFBU
• Kunst i det offentlige rum – (Gavlmaleri af Tove Ditlevsen i Tove Ditlevsens Gård)
• Ønske om udendørs dansescene
• H17 B Gehør projekt med Vesterbro Musikforening, Kulturskolerne i Kødbyen, Stands og Dans
• Ungeværk i Gasværksvejens Skole
• Færre restriktioner på pladser som ex. Enghave Plads i forhold til arrangementer
• Ønske om at åbne Rytmisk Center (bygningen) op og blive en del af Vesterbro.

Afslutningsvis nedsatte sekretariatet deltagerne som en del af Lokaludvalgets repræsentantskab.

 

Orientering fra fagudvalgenes forpersoner om status for bydelsplanarbejdet

Temaer som sekretariatet er orienteret om at fagudvalgene har drøftet:

KFBU

 • Mental sundhed og kunst for unge
 • Plads til alle (unge i udsatte positioner)
 • Ungeværk (ungdomsklubtilbud til unge fra 8. klasse frem til den unge bliver 18 år)
 • Otto Busses Vej (Skole, bibliotek, idrætshaller/bevægelsessale, ungemiljøer, værkstedsmiljøer, samlingssteder for beboere, foreninger, uformelle mødesteder, aktivitetsbånd gennem området).
 • Musikalsk komsammen i Musikhuset
 • Synliggøre eksisterende tilbud
 • Børn og unge møder kunst og kultur i hverdagen
 • Brugen af skolerne som mødested for bydelen
 • Idrætsfaciliteter
 • Kulturlivet i Kødbyen

TMU

 • Jernbanebyen/Otto Busses Vej
 • De grønne områder (overblik/screening)
 • Trafikale forhold på Vesterbro herunder supercykelstier, nord/syd passage og generel
 • trafikale forhold.
 • Grønne gader

SoBe

 • Kortlægning af sociale indsatser i bydelen
 • Formidling af Vesterbro-metoder
 • PLADS TIL ALLE (Fysisk og mentalt). Hvor kan man være? Hvor går man hen?
 • PLADS TIL UNGE (fysisk og mentalt). Kravfrie rum til unge

 

"Hvordan vi arbejder"

Forpersonskabet har udarbejdet idé-oplæg til en række indsatser der har til formål, at få kontakt med vesterbroerne og at blive synlige i bydelen. Se vedlagte bilag

 

Justering af procesplan

Efter drøftelse i Forretningsudvalget foreligger nu justeret og forhåbentlig mere overskuelig procesplan for bydelsplanarbejdet. Procesplanen skal forstås som et udgangspunkt eller en intention for arbejdet da projekter kan have meget forskellig karakter og være på forskellige udviklingsstadier. Procesplanen findes vedlagt som Bilag.

Løsning

Vesterbro Lokaludvalg tager orientering vedr. repræsentantskabsmøde til efterretning, og godkender justeret procesplan

Økonomi

-

Videre proces

-

Beslutning

Vesterbro Lokaludvalg drøftede og godkendte punktet.
Til top