Søg
Mødedato: 21.09.2022, kl. 18:00
Mødested: Københavns Roklub

Opfølgning på Budget 2023

Tidligere beslutninger

Vesterbro Lokaludvalg besluttede på sit møde d. 27. april 2022, at input til Budget 2023 besluttes på Lokaludvalgets møde d. 18. maj 2022, efter forudgående drøftelser i Lokaludvalgets fagudvalg.

Vesterbro Lokaludvalg godkendte d. 23. februar 2022 en henvendelse til Borgerrepræsentationen med ønsker til den såkaldte overførselssag, som er en politisk forhandling, hvor nye initiativer samt opgaver, der mangler finansiering eller er blevet dyrere end forventet, samles op og finansieres med de penge, der er til overs fra året før. Vesterbro Lokaludvalg ønskede midler ved overførselssagen til følgende tiltag:

 • Dugnad - midler til dækning af weekendåbent
 • Trafikal helhedsplan for Dybbølsbro
 • Klubhus til BK Vestia
 • Sekretariatsmidler til betjening af henholdsvis Kgs. Enghave og Vesterbro Lokaludvalg og ikke som nu, hvor sekretariatsmidlerne dækker betjeningen af begge lokaludvalg.
 • Etablering af hundelufterområde på Sønder Boulevard.

Forhandlingerne om overførselsmidlerne resulterede i:

 • Dugnad: 0,6 mio. kr. til genindførsel af åbent i weekenden.
 • Trafikalhelhedsplan for Dybbølsbro: 2,3 mio. kr. 
 • Begrønning af areal ved Metrostation Enghave Plads: 0,4 mio. kr. til begrønning og 0,1 mio. kr. til vedligehold og afledt drift.
 • Fastholde tilbud om natcafé hos Mændenes Hjem til de allermest sårbare. 3,9 mio. kr. til at finansiere merudgiften til natcafé.
 • Renovering af gang- og omklædningsfaciliteter i Vesterbro Svømmehal. 17,9 mio. kr.
 • Cykel- og Gangbro mellem Enghave Brygge og Islands Brygge. 1,6 mio. kr. til foranalyse.
 • Udvidet sæson for havnebadet ved Fisketorvet - 0,7 mio. kr.
 • Renovering af Skydebanemuren. 3,2 mio. kr. 2022-2023 til skadesudbedring og renovering af Skydebanemuren samt 0,2 mio. kr. til afledt drift. herudover 7,5 mio kr.

  til renovering af den resterende del af Skydebanemuren og i den forbindelse

  0,1 mio. kr. til afledt drift.

På Lokaludvalgsmødet d. 18. maj 2022 blev det besluttet, at

følgende temaer skulle indgå som Lokaludvalgets input til Budget 2023

 • Sekretariatsmidler med ønske om eget sekretariat
 • Hundelufterpark på Sønder Boulevard
 • Opgradering af pladsen til øldrikkerfællesskab på Enghave Plads.
 • Flere midler til puljen "Grønne gader".
 • Udbedring af brostensbelægning på Halmtorvet, evt. Chaussesten til cyklerne.
 • Henlede opmærksomheden på toiletplanen, herunder Litauns Plads
 • Brobold på Enghave Plads inklusive skaterbane (evt. idrætsmilliarden).
 • Havnebad ved Fisketorvet
 • Vestias Klubhus
 • Boldbaner på Otto Busses vej (evt. idrætsmilliarden)
 • Renovering af Basement
 • Gehør-projektet ved H17 B

Indstilling

Formanden foreslår

 1. at Vesterbro Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning.

Problemstilling

Fredag d. 9. september blev der indgået forlig om kommunens budget for 2023. Flere af de input, som Vesterbro Lokaludvalg har sendt til Rådhuset, er gået igennem.

Nedenfor følger en oversigt over, hvilke indsatser på Vesterbro, der har fået midler i budgettet for 2023.

 

Det sociale område

Varig bevilling til H17

 • Stofindtagelsesrummet H17 arbejder for at reducere skadevirkningerne af stofmisbrug blandt husets beboere. H17 har hidtil kørt på midlertidige bevillinger. Denne bevilling gøres nu varig. Der afsættes: - 5,3 mio. kr. årligt på service i 2023 og frem til videreførelse af bevilling til H17.

 

Sundhedsteam til udsatte hjemløse (bydækkende)

 • Sundhedsteamet laver opsøgende sundhedsfagligt arbejde blandt hjemløse borgere. Der afsættes: - 3,0 mio. kr. årligt på service i 2023 og frem.

 

Midler til foreningen The Red Van, der er et tilbud til sexarbejdere på Vesterbro.

 • Der afsættes: - 0,5 mio. kr. årligt på service i 2023 og 2024 til Red Van.

 

Kultur- og fritidsområdet

Social indsats målrettet socialt udsatte og psykisk sårbare på bl.a. Vesterbro bibliotek og kulturhus.

 • Der afsættes: - 0,8 mio. kr. på service i 2023 og 2024 til ekstra tilstedeværelse af medarbejdere med socialfaglige kompetencer.

 

Nyt klubhus til Vestia og sikkerhedstiltag på Bavnehøj Idrætsanlæg

 • Der afsættes: - 31,6 mio. kr. på samlet anlæg i 2023-2026 til et nyt klubhus på Bavnehøj idrætsanlæg.
 • Der afsættes: - 0,2 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem til vedligehold og afledt drift.

 

Adgang hele året til Havnebadet ved Fisketorvet.

 • Den offentlig adgang øges med 8 måneder uden livredning til bl.a. Havnebadet ved Fisketorvet. Der afsættes: - 0,2 mio. kr. årligt på service i 2023-2026 til teknisk tilsyn med havnebadene.

 

Ungdommens Demokratihus (fortsat drift)

 • Der afsættes midler til organisatorisk arbejde i Kultur- og Fritidsforvaltningen i forbindelse med Ungdommens Demokratihus. Der afsættes: - 0,4 mio. kr. årligt på service i 2023.

Godsbaneterrænet

Kunstgræsbaner i Godsbaneterrænet

 • Der afsættes midler til en planlægningsfase for en 11-mands kunstgræsbane og to 8-mands kunstgræsbaner. Det skal i planlægningsfasen undersøges, om det er muligt at placere de to 8-mandsbaner, så de også kan bruges som en 11-mandsbane.

 

Udvidet høringsproces for lokalplan Godsbaneterrænet

 • Der afsættes midler til en udvidet høringsproces for lokalplan Godsbaneterrænet, herunder at en forpligtigelse til at lokalplansforslaget skal udvikles i dialog med os, samt en udvidet proces med borgerdialog. Der afsættes: - 0,1 mio. kr. på service i 2022 og 1,5 mio. kr. i 2023.

 

Trafik og byrum

Øget trafiksikkerhed ved krydset Kalvebod Brygge – Otto Busses Vej

 • Der afsættes midler til ombygning af ulykkesbelastede kryds, herunder krydset Kalvebod Brygge – Otto Busses Vej, for at reducere antallet af ulykker, særligt med fokus på cyklister.
 • Der afsættes 4,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2024 til ombygning af krydset Kalvebod Brygge – Otto Busses Vej.

 

Afsat som en del af en bydækkende cykelpakke:

 • En øget indsats på cykelområdet skal forbedre københavnernes og pendlernes mulighed for at tage cyklen. Herunder krydset mellem Fisketorvet og den nye bydel på Godsbaneterrænet gøres mere tryg for cyklister.
 • Der afsættes 10,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2025 til ombygning af krydset Vasbygade
 • Der afsættes 0,1 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem til afledt drift og vedligehold til ombygning af krydset Vasbygade

 

Fjerde etape af Istedgade/Enghave Plads

 • Der afsættes 0,2 mio. kr. årligt på service fra 2026 og frem til afledt drift og vedligehold af cykelstier på fjerde etape af Istedgade/Enghave Plads

 

Pulje til toiletfaciliteter

 • Der afsættes en pulje til at øge toiletkapaciteten og serviceniveauet. Herunder helårsåbning af eksisterende toiletter (0,5 mio. kr. i anlæg) På Vesterbro er der afsat midler til at toilettet ved den bemandede legeplads i Enghave Parken nu også kan holde åbent hele året.

 

Videreførelse af M5 fra Københavns Hovedbanegård og en hospitalsmetro

 • En ny metrolinjeføring M5 fra Københavns Hovedbanegård til bl.a. Amager er sendt i offentlig høring. Parterne er enige om at arbejde for at M5 videreføres til Rigshospitalet og med stop ved Stengade.

 

 

Andet

 • Etablering af selvstændige lokaludvalgssekretariater til bl.a. Vesterbro Lokaludvalg. Der afsættes: - 1,8 mio. kr. på service i 2023 og 3,6 mio. kr. årligt i 2024 og frem.

 

Der er også områder, som ikke har fået midler, herunder driften af Cafe Dugnad, lokalt ønske om en hundeluftergård, opgradering af pladsen til øldrikkerfællesskab på Enghave Plads og renovering af Basement.

 

Løsning

Vesterbro Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning.

 

Økonomi

-

Videre proces

 

-

Beslutning

Vesterbro Lokaludvalg drøftede punktet og besluttede, at uddelegere til SoBe at udarbejde en skrivelse til politikerne i Borgerrepræsentation inden 6. oktober 2022 hvor Lokaludvalget dels takker for de områder i bydelen, der har fået midler, dels udtaler bekymring for de områder, som ikke har fået midler. Det drejer sig om Dugnad, en hundelufterpark samt øldrikkerfællesskabet på Enghave Plads.

Til top