Mødedato: 19.04.2023, kl. 18:00
Mødested: DGI Byen i lokalerne: Tivoli & Vesterbro Torv på 2 sal i CPH Konference

Meddelelser

Personalenyt

Anja Agnethe Kure ansættes 1. maj 2023 som udvalgssekretær for Kgs. Enghave Lokaludvalg. Det betyder, at Vesterbro Lokaludvalgssekretariat står uden miljømedarbejder. Så snart der gives grønt lys, så slår sekretariatet en stilling op, som er delvis miljømedarbejder og projektmedarbejder.

 

Høring om afgrænsning af miljøkonsekvensrapport for metrolinje M5 

Lokaludvalgets forperson har udarbejdet følgende høringssvar, som er sendt ind inden høringsfrist 5. april: https://blivhoert.kk.dk/svar/svar-til-horing-60168-af-vesterbro-lokaludvalg

 

Placering af skæve boliger.

Sekretariatet har modtaget en henvendelse vedr. mulige placeringer af skæve boliger. Baggrunden er, at formålet med den nye bolig- hjemløseaftale bl.a. er at reducere antallet af hjemløse og gøre op med langvarig hjemløshed i Danmark. En central del af aftalen er en omlægning af statsrefusionen på hjemløseområdet, hvilket betyder, at den statslige refusion til ophold på herberger reduceres, mens der til gengæld indføres en statslig refusion på udvalgte bostøtteindsatser. Det betyder, at rigtig mange hjemløse i København i fremtiden skal flytte fra herberg til egen bolig i det videst mulige omfang, at det er muligt at skaffe boliger hertil.

Lovforslaget forventes fremsat her i marts 2023. Vedtages den nye hjemløsereform, vil Københavns Kommune komme til at står overfor en stor stigning i behovet for bl.a. skæve boliger. Det forventes at blive en stor udfordring at finde plads til så mange nye skæve boliger, som reformen kræver. Derfor ønskede forvaltningen inden 11. april, forslag til mulige placeringer.

Henvendelsen har været drøftet i Vesterbro Lokaludvalgs Forretningsudvalg, da fristen har været kort, og der ikke i svarperioden har været afholdt Lokaludvalgsmøde. Forretningsudvalget peger på følgende mulige placeringer:

 • Nede omkring Ørstedsværket – tanken er boliger a la studieboligerne på Refshaleøen
 • Godsbaneterrænnet
 • Ude i selve havnen

 

Ukrainske flygtninge på Abel Katrines Gade.

Center for Drift, Tilsyn og Jura, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen orienterer Vesterbro Lokaludvalg om følgende:

Som følge af den russiske invasion af Ukraine har Danmark, og herunder Københavns Kommune, modtaget et stort antal flygtninge fra Ukraine. Københavns Kommune har efter integrationsloven pligt til at tilbyde midlertidig indkvartering til flygtninge, der af Udlændingestyrelsen visiteres til kommunen.

I den forbindelse informerer vi hermed om, at der i Københavns Kommunes ejendom på Abel Cathrines Gade 17 nu indrettes boliger til midlertidig indkvartering af op imod 20 flygtninge på de to øverste etager. Tidligere har bygningen været anvendt til kommunens administration. Indkvarteringen er at betragte som beboernes egne, private hjem og er således ikke en institution eller et botilbud.

Der forventes løbende indflytning af beboere fra slutningen af april. For lokalområdets beboere betyder det, at de for en periode skal dele området med nye naboer, som også kommer til at benytte sig af områdets faciliteter, grønne områder med videre.

 

Orientering til lokaludvalg om projektidéer til Bylivsgadepuljen

Den 31. januar 2023 udløb fristen for at borgere kunne indsende idéer til projektområder, og efterfølgende har en faglig arbejdsgruppe udpeget 10 områder, hvor der i samarbejde med borgergrupperne bliver udarbejdet skitseforslag i løbet af foråret 2023.
Skitseprojekterne forventes sendt i høring i de relevante lokaludvalg senest i løbet af juni 2023 (med 8 ugers høringsperiode).

Alle indkomne projektidéer er blevet vurderet af projektets trafikgransker og screenet ift. sammenfald med andre planlagte anlægsprojekter. Her er projektidéer, som ikke forventes at kunne forenes med gældende vejlovgivning eller kommende projekter, blevet identificeret. En projektgruppe med fagmedarbejdere fra forvaltningens relevante enheder har vurderet de tilbageværende projektidéer og udvalgt de 10 områder, som vurderes at have størst potentiale ift. de politisk vedtagne kriterier:

 1. Poppelgade (Nørrebro)
 2. Thorsgade/Ydunsgade (Nørrebro)
 3. Saxogade (Vesterbro)
 4. Valdemarsgade (Vesterbro)
 5. Holsteingade (Østerbro)
 6. Kastelsvej (Indre by)
 7. Dronningensgade (Indre by)
 8. Andreas Bjørns Gade (Indre by) 
 9. Cumberlandsgade (Amager Øst)
 10. Provstevej (Bispebjerg)

Ved fristens udløb 31. januar 2023 havde puljen for grønne bylivsgader modtaget i alt 81 projektidéer fra borgere og borgergrupper i hele København. ) af disse forslag på Vesterbro.

På baggrund af skitseforslag og efterfølgende høringskommentarer fra lokaludvalg og resten af Teknik- og Miljøforvaltningen vil puljens bedømmelsesudvalg, bestående af Stadsarkitekten og relevante enheds-chefer, prioritere og anbefale 3-5 skitseforslag, som kan færdigprojekteres og anlægges indenfor puljens økonomiske ramme. Med tæt involvering af borgerne projekteres disse videre til dispositionsforslagsniveau inkl. parkerings- og træregnskab. Dispositionsforslagene forelægges Teknik- og Miljøudvalget i december 2023. Hvis Teknik- og Miljøudvalget vedtager bylivsgadeprojekterne vil de herefter blive detailprojekteret, og hovedparten forventes anlagt inden udgangen af 2024.

 

Valg til forskellige poster

Valg til Lokaludvalgets forperson, næstforpersoner og fagudvalgsfor- og næstforpersoner samt bestyrelsesposter m.v., kommer på Lokaludvalgets dagsorden i maj. Husk derfor at overvej at opstille.

 

Ungerepræsentanter tilknyttet Lokaludvalg

BR havde på deres møde 23. marts 2023 en sag omhandlende ungerepræsentanters tilknytning til Lokaludvalget. Sagen blev godkendt, og nu skal Økonomiforvaltningen undersøge, hvordan idéen det kan realiseres. Se sagen her: https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Borgerrepr%C3%A6sentationen/m%C3%B8de-23032023/referat/punkt-32

 

 Invitation til Earth Day på BoligVærkstedet 22 April: https://buildforlife.velux.com/en/livingplaces/news/earth-day-at-living-places-copenhagen

 

Dispensation til at erstatte ni fældede platantræer langs Vesterfælledvej 

Teknik- og Miljøforvaltningen orienterede den 16. januar 2023 interessenter, som kan blive berørt af en dispensation til at erstatte ni fældede platantræer langs Vesterfælledvej med ni nye, store platantræer.

Vesterbro Lokaludvalg har i den anledning indsendt bemærkninger til ansøgningen om dispensation.

Teknik- og Miljøudvalget har den 27. marts 2023 godkendt, at forvaltningen meddeler dispensation fra lokalplan 432 til at fælde de ni (allerede fældede) platantræer langs Vesterfælledvej og erstatte dem med ni platantræer med en stammeomkreds på 30-35 cm.

Begrundelsen for dispensationen og forvaltningens bemærkninger til indkomne henvendelser til ansøgningen om dispensation fremgår af beslutning fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 27. marts 2023. Dispensation fra lokalplan 432 "Carlsberg II" til at fælde og erstatte ni bevaringsværdige træer langs Vesterfælledvej nr. 92-94, Vesterbro | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

 

Helhedsgenopretning af Tietgensgade på strækningen mellem Kvægtorvsgade og banebroen.
Medio april 2023 påbegyndes helhedsgenopretning af Tietgensgade på strækningen mellem Kvægtorvsgade og banebroen

Anlægsarbejdet påbegyndes medio april 2023, og det forventes, at strækningen vil stå færdig i december 2023. Helhedsgenopretning betyder, at der renoveres belægninger fra facade til facade. Eksisterende asfalt og brosten fjernes og genoprettes. Vejbrønde og stikledninger renoveres, så vejen kan afvandes tilfredsstillende. De retter kantsten og renoverer fortove – dog ikke i sydsiden ud for DGI-byen, hvor fortovet vurderes at være i god stand. Der hvor der er behov, vil de korrigere hældningen på fortove, så vandet ledes væk fra husfacaderne. Arbejdet pågår derfor helt tæt på husene med vores fortovsarbejde. De udlægger ny asfalt og sætter nye brosten. Med de nye belægninger sikres god tilgængelighed, så syns- og bevægelseshandicappede får lettere ved at færdes.

Anlægsarbejderne vil foregå indenfor tidsrummene mandag-fredag fra 7-19 og lørdag fra 8-17. Aften-, nat- og weekendarbejde kan forekomme i de situationer, hvor processerne i selve arbejdet ikke kan udføres i den almindelige arbejdstid. Arbejdet vil påvirke både beboere og erhvervsdrivende så længe det står på. På grund af den trange plads på parallelgaden (brostensvejen), lukkes vejtrafikken på den pågældende strækning i anlægsperioden. Hvad angår asfaltvejen forventer de at kunne opretholde trafikken, mens de renoverer, i den forbindelse vil det være nødvendigt at nedlægge P-pladser midlertidigt. Under anlægsperioden vil cyklister og fodgængere opleve, at cykel- og gangarealer midlertidigt flyttes til særligt afmærkede områder langs arbejdsområdet.

 

Helhedsgenopretning af Sommerstedgade

Fra uge 14, går Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen i gang med renoveringen og helhedsgenopretningen af Sommerstedgade. De renoverer belægninger fra facade til facade.
De fjerner de eksisterende brosten og genopretter bunden af vejen inden genudlægning af brostenene. De retter kantsten og etablerer ’københavner fortove’.

Der, hvor der er behov, vil de korrigere hældningen på fortove, så vandet ledes væk fra husfacaderne. De kommer derfor helt tæt på husene med deres fortovsarbejde. Med de nye belægninger sikres god tilgængelighed, således at syns- og bevægelseshandicappede får lettere ved at færdes.

Overkørslerne på strækningen opgraderes ligeledes til en mere holdbar belægning iht. gældende standard. Den opgraderede belægning vil i højere grad end i dag være til gavn for alle fodgængere, også de med syns- eller bevægelseshandicap.

De renoverer vejbrønde og stikledninger, så vejen kan afvandes tilfredsstillende. Vejbrønde og stikledninger vil være renoveret forud for opstart af belægningsrenoveringerne.

Arbejdet vil påvirke både beboere, erhvervsdrivende og ejere, så længe det står på. De opretholder passage for både biltrafik samt cykler og fodgængere ved etablering af fortove. Ved renovering af brostensbelægningen, vil vejen blive spærret i etaper af ca. 20-30 meter og gennemkørsel vil derfor ikke være muligt. Der vil dog være vendepladser i begge retninger (op til afspærringen på kørebanen).
Der vil midlertidigt blive nedlagt p-pladser, men de sikrer adgangsforholdene til alle ejendomme i hele perioden, så alle kan komme til og fra deres opgange og porte.

Anlægsarbejderne vil foregå indenfor tidsrummene mandag-fredag fra 7-19 og lørdag fra 8-17. Aften-, nat- og weekendarbejde kan forekomme i de situationer, hvor processerne i selve arbejdet ikke kan udføres i den almindelige arbejdstid. Anlægsarbejdet påbegyndes primo april. Det forventes, at strækningen vil stå færdig ultimo december 2023.

 

Til top