Mødedato: 19.04.2023, kl. 18:00
Mødested: DGI Byen i lokalerne: Tivoli & Vesterbro Torv på 2 sal i CPH Konference

Proces for Budget 2024

Se alle bilag

Indstilling

Forpersonen foreslå,

 1. at Vesterbro Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning.
 2. at Vesterbro Lokaludvalg drøfter og beslutter prioriterede temaer, som TMU og Forretningsudvalget samler op på inden de sendes til Teknik- og Miljøudvalget til videre drøftelse og behandling senest 8. maj. 2023.

Problemstilling

Høringsparterne, herunder Lokaludvalg, har som i de forrige år mulighed for at fremsætte budgetønsker og bemærkninger til Budgetforslag 2024. Ligesom sidste år er der mulighed for at afgive høringssvar af to omgange. I juni og august. Formålet er, at BRs medlemmer tidligt i processen kan modtage høringsparternes ønsker og bemærkninger til årets budgetforslag.

BRs medlemmer vil i begge høringsrunder modtage høringssvarene på mail, og alle høringssvarene vil blive lagt op på budgetnotatsitet til budgetforhandlingerne. På baggrund af erfaringer fra sidste års høringsrunder (til budget 2023) indskærpes det i år, at der kun skal fremsendes høringssvar i runde 2 i august, såfremt der er ændringer eller tilføjelser til høringssvarene i runde 1.

Mere information om hvordan budgetterne vedtages i Københavns Kommune kan findes ved at tilgå følgende link: https://www.kk.dk/politik/budget-og-regnskab/saadan-vedtages-budgetterne 

 

Indkaldelsescirkulæret til budget 2024

Budgetproces 2024 er blevet igangsat med ØUs behandling af budgetindstillingen indkaldelsescirkulæret for budget 2024. Nogle af hovedelementerne i indstillingen er følgende:

 • Fastsættelse af udvalgenes budgetrammer
 • Fastsættelse af årets effektiviseringsmåltal for kommunen og fordelt på udvalgene
 • Fastsættelse af styringen af bruttoanlægsudgifterne
 • Retningslinjer og tidsplaner for udarbejdelsen af budgettet
 • Afsættelse af centrale puljer i budgetlægningen

 

Indstillingen og bilag kan tilgås her:

Indkaldelsescirkulæret for budget 2024 | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Følgende bilag kan være relevante for høringsparterne:

 • Bilag 8 bevillingsudløb
  • Bevillingsudløb er aktiviteter/ydelser, som kun har været midlertidigt finansieret, og dermed vil ophører, hvis der ikke findes finansiering i årets budgetforhandlinger.
 • Bilag 9 Sager henvist til kommende politiske forhandlinger
  • Sager henvist til kommende politiske forhandlinger er en oversigt med anlægsprojekter, der er blevet planlagt, og der skal findes midler til at gennemføre, og hensigtserklæringer, der skal drøftes politisk. Hensigtserklæringer kan f.eks. være igangsættelse af analyser eller udskudt beslutning om finansiering af projekt til senere forhandlinger.
 • Bilag 10 Tidsplan for budgetproces 2024

 

Proces for 1. høringsrunde i juni

I forbindelse med 1. høringsrunde i juni kan høringsparterne sende budgetønsker og bemærkninger til budget 2024.

Til 1. høringsrunde fremsender Økonomiforvaltningen link til budgetindstillingen ”juniindstillingen”, hvor følgende bilag kan være relevante for jer som høringsparter:

 

Dato

Proces

1. juni (torsdag)

ØKF sender budgetforslaget i høring pba. juniindstillingen

6. juni (tirsdag)

ØU behandler juniindstillingen

23. juni kl. 12.00 (fredag)

Frist for eventuelle yderligere høringssvar. Høringssvarene sendes til ØKF

NB!: Af hensyn til diverse barsler er det vigtigt at svar sendes til Abdallah Mahmoud Aoude (jg8s@kk.dk), Andreas Richard Hermansen (d95d@kk.dk), Henrik Krogsgaard (hko@kk.dk) og Patrick Karatasi (kf6e@kk.dk). Alle fire!

23. juni (fredag)

ØKF sender høringssvar til BRs medlemmer

Ultimo august

ØKF uploader høringssvar fra 1. høringsrunde på hjemmesiden for budgetnotater til budgetforhandlingerne

 

 

Proces for 2. høringsrunde i august

I forbindelse med 2. høringsrunde kan høringsparterne sende eventuelle yderligere budgetønsker og bemærkninger til budgettet. Såfremt høringsparten ikke har fremsendt høringssvar i 1. høringsrunde, kan der fremsendes et samlet høringssvar.

Til 2. høringsrunde fremsender Økonomiforvaltningen link til budgetindstillingen ”augustindstillingen” (budgetforslaget), hvor følgende bilag kan være relevante for høringsparterne:

 • Københavns Kommunes budgetforslag 2024
 • Udvalgenes effektiviseringsforslag til budget 2024
 • Oversigt over bevillingsudløb i budget 2024
 • Oversigt over sager henvist til budget 2024

 

Dato

Proces

17. august (torsdag)

ØKF sender budgetforslaget i høring

23. august (onsdag)

ØU behandler budgetforslaget/augustindstillingen

24. august (torsdag)

ØKF sender evt. ændringer sfa. ØUs behandling ud til høringsparterne (ØU ændrer sjældent budgetforslaget)

31. august (torsdag)

BR 1. behandler budgetforslaget

4. september kl. 12.00 (mandag)

Frist for eventuelle yderligere høringssvar. Høringssvarene sendes til ØKF

NB!: Af hensyn til diverse barsler er det vigtigt at svar sendes til Abdallah Mahmoud Aoude (jg8s@kk.dk), Andreas Richard Hermansen (d95d@kk.dk), Henrik Krogsgaard (hko@kk.dk) og Patrick Karatasi (kf6e@kk.dk). Alle fire!

4. september (mandag)

ØKF sender høringssvar til BRs medlemmer

4. september (mandag)

ØKF uploader høringssvar fra 2. høringsrunde på hjemmesiden for budgetnotater til budgetforhandlingerne

5. oktober (torsdag)

BR 2. behandler budgetforslaget inkl. indkomne ændringsforslag fra de politiske partier

 

D. 28. marts 2023 modtag Vesterbro Lokaludvalg en henvendelse fra Teknik- og Miljøborgmester Line Barfod. Hun skriver, at som noget nyt vil de på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 12. juni 2023 drøfte Lokaludvalgenes budgetønsker og udvælge, hvilke de vil henvise til forhandlingerne om Budget 2024. Hun og det øvrige Teknik- og Miljøudvalg opfordrer Lokaludvalgene til at prioritere de 2-3 budgetønsker, som er vigtigst for lokalområdet. De skal senest have Lokaludvalgenes ønsker i hænde den 8. maj 2023.

Som et andet nyt tiltag tilbyder de, at Lokaludvalgene kan sende deres foreløbige budgetønsker til Teknik- og Miljøforvaltningen med henblik på at få forvaltningens faglige input. Lokaludvalgene kan forvente skriftligt svar fra forvaltningen inden for 10 hverdage. Eventuel faglige sparring med forvaltningen skal finde sted inden, Lokaludvalgene sender deres endelige budgetønsker den 8. maj 2023.

Løsning og videre proces

Vesterbro Lokaludvalg drøfter og beslutter prioriterede temaer, som TMU og Forretningsudvalget samler op på inden de sendes til Teknik- og Miljøudvalget inden 8. maj.

på Lokaludvalgsmødet d. 24. maj 2023 drøftes øvrige temaer, der meldes ind til Borgerrepræsentationen forud for budgetforhandlingerne.

Fagudvalgene skal senest d. 16. maj 2023 inden Lokaludvalgsmødet d. 24. maj 2023 drøfte hvilke temaer hvert enkelt fagudvalg vil pege på son input til Budget 2023, udover de temaer, som er meldt ind til Teknik- og Miljøudvalget.

På Lokaludvalgets møde i juni, drøftes selve sagen, herunder eksempelvis effektiviseringsforslag.

 

Økonomi

-

Beslutning

Vesterbro Lokaludvalg bemyndigede TMU til at udarbejde en prioriteret liste til Teknik- og Miljøudvalget.
Til top