Mødedato: 19.04.2023, kl. 18:00
Mødested: DGI Byen i lokalerne: Tivoli & Vesterbro Torv på 2 sal i CPH Konference

Indledende høring - Forslag til tillæg 3 til lokalplan 202-1&2 Fisketorvet

Se alle bilag

Indstilling

Forpersonen foreslår,

  1. at Vesterbro Lokaludvalg drøfter og godkender udkast til høringssvar.

Problemstilling

Fisketorvets ejer har anmodet forvaltningen om et nyt plangrundlag, da man ønsker at ændre den bebyggelse, der er fastlagt i tillæg 2 til lokalplanen. Der ønskes fortsat opført en høj ny bebyggelse langs Kalvebod Brygge og forpladsen til Havneholmen metrostation, men planerne om overbygning af forpladsen er opgivet. Desuden ønskes der en anden placering og udformning af bebyggelsen ved Fisketorvets sydvestlige hjørne ned mod kanalen, herunder med mulighed for indretning af boliger. Byggeriet ønskes opført på matr.nr. 1589 Udenbys Vester Kvarter, København, Kalvebod Brygge 57-59/Havneholmen 1-5. Se illustrationer i det vedlagte høringsbrev.

I det videre arbejde, er der bl.a. opmærksomhed på centrets nye arkitek-tur som en bygning, der åbner sig mod omgivelserne og bidrager til at skabe bedre og grønnere byrum og byliv.
Inden lokalplanforslaget fremlægges, vil der blive iværksat en proces om dispensation fra den gældende lokalplan til indretning af forpladsen til Havneholmen metrostation, og i den forbindelse vil der blive gennemført en nabohøring.
Der udarbejdes ikke startredegørelse, og forvaltningen forventer, at der kan fremlægges et planforslag til politisk behandling i 3. kvartal 2023.

Kommuneplan
I Kommuneplan 2019 er området udlagt til serviceerhverv med en bebyggelsesprocent på 150 (C2*) med følgende stjernebemærkning:
”I lokalplan kan der fastlægges særlige bygninger og byggefelter med en bygningshøjde på højst 45 m. Den maksimale bebyggelsesprocent på matr.nr. 1589 Udenbys Vester Kvarter, København fastsættes til 300. Der kan inden for området anlægges en underjordisk station for metro til Sydhavnen med dertil hørende funktioner, i overensstemmelse med VVM-redegørelsen herfor.”
Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanen.

 

Bæredygtighed
Københavns Kommune arbejder med social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. Hvis der er forslag til bæredygtighedstiltag inden for jeres område, vil vi gerne have det beskrevet i kort form i svaret på den indledende høring.

Der er høringsfrist d. 14. april, men der er givet fristforlængelse til Vesterbro Lokaludvalg til d. 20. april 2023.

For yderligere information læs: https://amagerliv.dk/amager/du-kender-allerede-langebro-og-knippelsbro-men-nu-bliver-der-arbejdet-paa-helt-ny-bro-over-koebenhavns-havn

Og her kan man både læse vort eget høringssvar – men også de andres.

https://blivhoert.kk.dk/hoering/fisketorvet-tillaeg-2-med-vvm-og-miljorapport-lokalplan-nr-202-2

Løsning

Forpersonen har udarbejdet forslag til høringssvar. Vesterbro Lokaludvalg drøfter og godkender høringssvaret.

Økonomi

-

Videre proces

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.
Til top