Mødedato: 14.12.2022, kl. 18:00
Mødested: Lyrskovsgade 4, 3. sal lokale Dan 1758 København V

Beslutning om afsættelse af midler til valg til Samarbejdsforum

Se alle bilag
Vesterbro Lokaludvalg skal beslutte at afsætte midler til valghandling i januar til Samarbejdsforum for den åbne stofscene på Indre Vesterbro.

Indstilling

Forpersonen foreslår,

 1. at Vesterbro Lokaludvalg beslutter at afsætte 24.500 kr. under Lokaludvalgets "egne projekter" til valghandling til Samarbejdsforum for den åbne stofscene på Indre Vesterbro.

 

Problemstilling

Mændenes Hjem overtog driften af stofindtagelsesrummet H17 den 1. juni 2019 og udarbejdede i den forbindelse forslag til et kommissorium for ”Samarbejdsforum for den åbne stofscene” på Indre Vesterbro. Kommissoriet blev godkendt af Socialudvalget den 29. januar 2020.

”Samarbejdsforum for den åbne stofscene” er en videreførelse af en tidligere følgegruppe for H17, som blev etableret i 2014, dengang med politisk deltagelse fra Socialudvalget og med formandskab og sekretariatsfunktion i Socialforvaltningen. Mændenes Hjem varetager nu formandskabet af samarbejdsforummet, som er udvidet til generelt at omfatte tilbud for stofbrugere og socialt udsatte på hele Indre Vesterbro.

Samarbejdsforummet har to overordnede formål:

 1. At arbejde for det bedst mulige udbytte for brugerne af tilbuddene for socialt udsatte på indre Vesterbro, samt at udvikle samarbejdet - mellem de professionelle aktører i og i relation til tilbuddene - i den bedst mulige retning.

   

 2. At arbejde for at mindske de gener, der kan være forbundet med aktiviteterne på den åbne stofscene, til glæde for brugere, naboer og erhvervsdrivende, herunder at bidrage til trygheden på indre Vesterbro.

Samarbejdsforummet skal understøtte dialogen mellem tilbuddene (Fx Stenbroens Jurister, Gadejuristen, Brugernes Akademi, Reden, Den Runde Firkant, Mændenes Hjem, H17, m.fl.) for udsatte stofbrugere og hjemløse på indre Vesterbro – og lokalområdets beboere, erhvervsdrivende og Københavns Kommune (Socialforvaltningen & Teknik og Miljøforvaltningen), samt Københavns Politi.

Derudover skal samarbejdsforummet sikre dialog mellem de professionelle tilbud, brugernes repræsentanter og naboerne til den åbne stofscene på indre Vesterbro, jf. forummets formål.

 

Løsning

Den 23. januar afholder Vesterbro Lokaludvalg valg til Samarbejdsforum.

Der vælges en sekretær for samarbejdsforummet. Sekretæren virker i en 2-årig periode og har ansvaret for at indkalde til møder, udarbejde referat af møderne og eventuelt give tilbagemeldinger til samarbejdsforummet på de emner, som drøftes på møderne.

Der vælges 10 naboer ligeledes for en 2 årig periode. Med naboer refereres i udgangspunktet lokalområdets beboere, men erhvervsdrivende eller repræsentanter fra institutioner i lokalområdet kan også vælges som en af de 10 (fx Mariakirken, Gasværksvejens skole el. lign.). Vesterbro Lokaludvalg står for at arrangere valget af medlemmer. I tilfælde af at en eller flere af de 10 forlader samarbejdsforummet, skal lokaludvalget forsøge at vælge/finde en anden repræsentant til forummet.

Nedenfor fremgår Samarbejdsforummets sammensætning:

 • 1 repræsentant for Københavns Kommunes Center for Socialpolitik og Udvikling
 • 1 repræsentant fra Københavns Kommune Borgercenter Voksne
 • 1 repræsentant for Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning
 • 1 repræsentant fra Team Sikker By, Københavns Kommunes Økonomiforvaltning
 • 2 repræsentanter fra Københavns Politi (fx Lokalpolitiet & OSA – Operativ Special Afdeling)
 •  Leder af Reden København, Reden International og KFUKs Sociale Arbejdes Krisecenter
 •  Forstander af Mændenes Hjem
 • 1 repræsentant fra Gadejuristen
 • 1 repræsentant fra Stenbroens Jurister
 • 1 repræsentant fra Brugernes Akademi
 • 1 repræsentant fra Københavns Ejendomme, Kødbyen
 • 1 repræsentant fra Vesterbro Lokaludvalg
 •  Afdelingsleder H17/SKYEN
 •  Leder Dugnad
 •  Afdelingsleder Mændenes Hjems sundhedsafdeling
 • 10 medlemmer udpeget af Vesterbro Lokaludvalg (lokale medlemmer, herunder repræsentanter for de omkringliggende institutioner, erhverv og lejer/ejer/andelsforeninger).

Det er op til hver enkelt deltager, om der udpeges en suppleant.

Til orientering ligger Kommissorium for Samarbejdsforum i bilag samt projektskabelon.

Økonomi

Der afsættes en samlet ramme på 24.500 kr. til at dække udgifter ved valghandlingen, herunder:

 • Indleder/ordstyrer: 5.000
 • Annonce: 10.000
 • Leje af sted med kaffe 7.500
 • Frijobbere 2.000

Midlerne tages fra lokaludvalgets disposition til egne projekter.

 

Videre proces

SOBE står for afvikling af valget i samarbejde med sekretariatet.

Beslutning

Vesterbro Lokaludvalg godkendte indstillingen.

Til top