Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 29.08.2019, kl. 18:30
Mødested: Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse

Meddelelser

Se alle bilag

TMF-borgmestersvar fra møder med lokaludvalget
Vanløse Lokaludvalg har modtaget svar fra den siddende Teknik og Miljøborgmester med opfølgning fra det fælles møde ved Damhusdæmningen, samt opfølgning fra forvaltningen på tidligere borgmesterbesøg i 2018 vedr. skyggeanalyser. Sekretariatet har på vegne af lokaludvalget bedt forvaltningen om at uddybe sin forklaring vedr. skyggeanalyser. Svarende er samlet og vedhæftet som bilag.

Skybrudspakke 2020 i høring
Skybrudspakke 2020 er i høring frem til 6. september 2019, men da der ikke er nogen planlagte projekter i eller umiddelbart grænsende op til Vanløse bydel i denne projektpakke, forventes lokaludvalget ikke at behandle sagen.

Møde med TMF vedr. skybrudsløsninger i Vanløse
Vanløse Lokaludvalg har afholdt en besigtigelsestur med projektleder for klimatilpasning i bydelen den 20. august 2019. Turen var en opfølgning på to tidligere afholdte møder om de mere konkrete forslag til bl.a. diger på Damhusengen i forhold til planlægningen af de fremtidige klimatilpasningsprojekter i bydelen.

Forhandling og høring vedr. Københavns Kommunes budget 2020 udskudt 
Økonomiudvalget har vedtaget en justeret tidsplan for budgetprocessen, som følge af den udskudte Økonomiaftale mellem kommunerne og regeringen. Budgetforslaget ventes sendt i høring den 20. september med frist for svar den 30. september 2019. Vanløse Lokaludvalg har indsendt to ønsker til BR-politikerne: Kunststofbane på Vanløse Idrætspark og Damhusdæmning med supercykelsti, vedtaget i lokaludvalgets møde 23. maj 2019, samt efterfølgende fulgt op med henvendelse vedr. bådebro på Damhussøen på baggrund af møde med siddende TMF-borgmester 12. juni 2019. De 3 prioriteter indsendes i forbindelse med den interne høring af budget 2020.

Borgerhenvendelser på Trafik og Plan
Trafik og Plan arbejdsgruppen har behandlet to borgerhenvendelser vedr. trafikforholdene omkring Kronen. Sekretariatet udarbejder svar med oplysning om TMF og borgmesterens holdninger til fodgængerfelt ved Kronen, en anmodning til TMF om genopretning af Apollovej, en videresendes til Kronen vedr. cykelparkering og en til TMF vedr. ulovligt parkede biler langs Kronen overfor Katrinedalsvej, der er til fare for cyklister som krydser over Vanløse Allé herfra og skal til venstre ind mod byen.

Invitation til afskedsreception for formandskabet i Amager Øst Lokaludvalg
Vanløse Lokaludvalg har modtaget invitation til afskedsreception for Ole (formand) og Ole (næstformand) i Amager Øst Lokaludvalgs formandskab den 6. september kl. 15-18 i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, Salen på 1. sal. Både Ole Pedersen og Ole Meldgaard fortsætter som menige medlemmer af lokaludvalget.

Vanløse Lokaludvalg afholder Naturtur den 31. august kl. 13-17
Lørdag den 31. august er der Naturtur i Grøndalsparken kl. 13-17. Mødested er ved nedgangen til Grøndalsparken ved C. F. Richs Vej / Rebildvej. Der vil blive lagt papir frem til at kommentere på det foreløbige udkast til Pleje- og Udviklingsplan for Grøndalsparken.

Vanløse Lokaludvalg afholder Årstidsfest den 7. september kl. 14-21
Lørdag den 7. september er der Årstidsfest på Kulturstationen Vanløse kl. 14-21. Årstidsfesten er et samarbejde mellem Kulturstationen Vanløse, Café Oasen, Den Kulørte Forældrecafé, CPH World Music Festival og Vanløse Lokaludvalg.

Vanløse Lokaludvalg afholder Damhustræf den 8. september kl. 11-16
På Naturens Dag søndag den 8. september er der Damhustræf mellem sø og eng kl. 11-16. Damhustræf er et samarbejde mellem Vanløse Lokaludvalg, Danmarks Naturfredningsforening, Enggruppen og Sct. Georgs Gilderne.

Vanløse Lokaludvalg afholder Vanløse Salon om ensomhed den 17. september kl. 19-21
Tirsdag den 17. september afholder Vanløse Saloner i samarbejde med Social- og Sundhedsarbejdsgruppen, salon med titlen Nye netværk, når ensomheden trykker kl. 19-21 i Café Oasen. Fra kl. 18-19 er der fællesspisning. Tilmelding til fællesspisning er nødvendig og skal ske via Café Oasens hjemmeside.

Gandhis 150 års fødselsdag fejres i Gandhi Parken
Den indiske ambassade inviterer til fejring af Mahatma Gandhis 150 års fødselsdag i Gandhi Parken den 2. oktober 2019. Ambassaden vil gerne plante et træ på dagen, som placeres lige bag statuen af Gandhi.

Natur og Miljøstation
Ansøgning om tilladelse til opsætning af Natur og Miljøstationen behandles pt. af Teknik og Miljøforvaltningen. Ansøgningen om opstillingen af en container ved Damhusdæmningen er indsendt af Damhusengens skole og lavet i samarbejde med Energi og Vand, Enggruppen m.fl.

Evaluering af mødeafvikling på lokaludvalgets møde i september
Vanløse Lokaludvalg skal evaluere den almindelige mødeafvikling og temadrøftelser i ordinært møde i september. Arbejdsgruppen, der har arbejdet med forslag til temaer, A- og B-sager mv. mødes den 27. august for at drøfte oplæg til lokaludvalgets møde. Input er velkommen.

Rokering i udvalg:
Borgerrepræsentationen har den 22. august 2019 godkendt at Anja Lagoni udtræder som 1. suppleant og Erik Meier Andersen rykker op som ny 1. suppleant for Hanne Larsen på Bolig og Trafikområdet.

Deadline for indmeldelse af punkter/projekter til næste LU-møde
Deadline for indmeldelse af punkter til lokaludvalgsmødet den 26. september er mandag den 16. september 2019.

 

NYE MEDDELELSER:

Der er indkommet 15 puljeansøgninger til lokaludvalgets møde i september 2019.

Borgerpanelundersøgelse om Copenhagen Historic Grand Prix
Lokaludvalgets borgerpanelundersøgelse blev afsluttet den 26.august og 1667 personer har svaret. Rapporten fremlægges og behandles i lokaludvalgets møde i september.

 

Til top