Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 17.06.2021, kl. 18:00
Mødested: Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse

A-sag:Høring om revideret projektforslag for Damhusdæmningen

Se alle bilag
Vanløse Lokaludvalg skal tage stilling til udkast til høringssvar vedr. det reviderede projektforslag om Projekt Damhusdæmningen.

Tidligere beslutninger

Vanløse Lokaludvalg drøftede og besluttede på sit ordinære møde den 28. januar udkast til høringssvar vedr. projektforslag for Damhusdæmningen: 

https://www.kk.dk/node/14403/28012021/edoc-agenda/638c8aec-7e29-45db-ad…

 

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Vanløse Lokaludvalg drøfter og godkender udkast til høringssvar vedr. det reviderede projektforslag for Damhusdæmningen.

Problemstilling

Vanløse Lokaludvalg har modtaget høring vedr. revideret projektforslag for Damhusdæmningen med frist for svar den 18. juni 2021. Har man ændringsforslag til udkastet til høringssvaret, skal man derfor fremstille dem på mødet, så høringssvaret kan sendes afsted umiddelbart efter lokaludvalgsmødet.

Projektet har som formål, dels at forbedre forholdene for brugerne, herunder supercykelstien Albertslundruten, dels er det en vigtig del af klimasikringen, således at Damhussøen kan rumme mere vand ved skybrud.

Vanløse Lokaludvalg afgav i januar 2021 høringssvar vedr. projektforslag for Damhusdæmningen og på baggrund af dette høringssvar er følgende reviderede projektforslag blevet udarbejdet.

Forvaltningen har lyttet til lokaludvalgets kommentarer og ønsker, og har udarbejdet et forslag, hvor cykel- og gangsti er i samme niveau. Gangstien har en bredde på 2,8 m og cykelstien en bredde på 3,0 m, som er minimumskravet, men med en 0,5 m brostensrabat. Betonkanten (L-element) ud mod søen er rykket lidt længere væk fra søen og er nu ca. en meter fra det eksisterende glacis. Mod engen er der også etableret en 0,5 m bred skulder, så det føles mere sikkert at cykle på den yderste del af den dobbeltrettede cykelsti.

Det nye tværprofil har den konsekvens, at alle træer ind mod engen skal fældes. Træerne erstattes af nye træer som plantes ved foden af den nye dæmningsprofil. Dette støtter Vanløse Lokaludvalg, da man mener, at de eksisterende piletræer ikke bør prioriteres højere end dæmningens funktionalitet samt, at trafiksikkerheden må have højeste prioritet. Forvaltningen har fortaget en undersøgelse af, om træerne er egnede som yngle- eller rastesteder for flagermus. 7 træer har huller og hulheder, der ikke kan udelukkes at være egnede som yngle- eller rastesteder. Disse træer kan fældes, men der skal etableres erstatningslevesteder ved at bore huller i erstatningstræer, hvilket er muligt.

Den reviderede dæmningsprofil er bredere, og dyrere at etablere. Derfor har forvaltningen været nødt til at finde en besparelse og har valgt at udelade den nye flydebro tæt på caféen, da det er det element som nemmest kan tilføjes på et senere tidspunkt.

Forvaltningen har fulgt lokaludvalgets kommentarer til beplantning omkring caféen. Kampesten benyttes i stedet for hæk, og der plantes ikke træer her.  

Arbejdsgruppen vedr. Damhusdæmningen havde møde med forvaltningen om det reviderede projektforslag mandag den 31. maj og er meget tilfredse med samarbejdet med forvaltningen og det udarbejdede reviderede projektforslag.

For en mere detaljeret beskrivelse, se vedhæftede bilag som kan tilgås i den elektroniske dagsorden.

Løsning

Vanløse Lokaludvalg drøfter og godkender udkast til høringssvar vedr. det reviderede projektforslag for Damhusdæmningen.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Vanløse Lokaludvalgs puljemidler.

Videre proces

Sekretariatet indsender høringssvar til forvaltningen senest fredag den 18. juni.

Afklaring med Plejemyndigheden er i gang og forvaltningens plan er, at indstillingen skal på TMU den 30. august 2021.

 

/Bent Christensen

Beslutning

1. Vanløse Lokaludvalg godkendte høringssvar vedr. revideret projektforslag for Damhusdæmningen.
Til top