Mødedato: 15.08.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Offentlig høring Kommuneplanstrategi 2023

Se alle bilag
Valby Lokaludvalg indsendte i maj 2023 svar på den interne høring af Kommuneplanstrategi 2023 og besluttede samtidig, at lave lokal borgerinddragelse via Valby Borgerpanel i forbindelse med den offentlige høring af strategen. Valby Lokaludvalg bedes derfor beslutte hvilke emner, der skal sendes ud til borgerpanelet.  

Indstilling

Sekretariatet indstiller,

1. at Valby Lokaludvalg beslutter ud fra en gruppedrøftelse hvilke emner, der skal sendes ud til borgerpanelet i forbindelse med den offentlige høring af Kommuneplanstrategi 2023. 

Problemstilling

Valby Lokaludvalg skal vedtage et høringssvar til den offentlige høring af Kommuneplanstrategi 2023 og besluttede på sit møde i maj 2023 at lave lokal borgerinddragelse via Valby Borgerpanel i denne del af processen.

Kommuneplanstrategiens indhold
Kommuneplanstrategi 2023 indeholder en samlet vision for Københavns udvikling, Fremtidens klimavenlige hovedstad. Visionen vil blive omsat til konkrete forslag til løsninger i den kommende Kommuneplan 2024, der lægger rammerne for den fysiske arealudvikling af Københavns Kommune de næste 12 år.

Det fremgår af kommuneplanstrategien, at der med Kommuneplan 2024 laves en fuld revision af kommuneplanen med særligt fokus på de fem nedenstående temaer, som udgør grundstammen i Kommuneplanstrategi 2023 og Kommuneplan 2024:

  • Hovedstadens byudvikling og mobilitet
  • Boliger og sammenhængende by
  • En by med erhverv og studiemiljø
  • En sund klimaby med plads til natur, kultur og fritid
  • Udvikling med respekt for byens sjæl

 Høringsmaterialet kan tilgås her Forslag til Kommuneplanstrategi 2023 (kk.dk)

 

Københavnerinddragelse

Valby Lokaludvalg bedes på basis af materialet at beslutte hvilke emner, der skal sendes ud til Valby Borgerpanel. Sekretariatet vil derefter udarbejde de konkrete spørgsmål og afvikle undersøgelsen, så resultatet kan indgå i lokaludvalgets videre arbejde med høringssvaret. 

Høringsfristen er 29. september 2023 og emnet inklusive borgerpanelundersøgelsen vil derfor blive behandlet på lokaludvalgets møde i september. 

 

Lokaludvalgets svar på den interne høring er vedlagt som bilag.

Udkast til borgerpanelundersøgelse på Amager Øst er vedlagt som bilag til inspiration. 

Løsning

Valby Lokaludvalg beslutter hvilke emner, der skal sendes ud til borgerpanelet.

Beslutning

Lokaludvalget gav input til temaer og metode til Borgerpanelundersøgelsen. 

Sekretariatet blev bemyndiget til at sammenfatte input og udarbejde spørgeskema, der sendes til forpersonskabet til godkendelse. 

Yderligere input skal sendes til sekretariatet senest tirsdag d. 22. august 2023.

Til top