Mødedato: 13.12.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 3. sal

Budget 2023

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager puljebudget 2023. 

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har i 2023 fået tildelt puljemidler på i alt kr. 2.820.400.  

Sekretariatet forslår, at det overordnede budget 2023 fordeles således: 

Pulje                                                              Beløb

Lokalpuljen                                                    1.570.900
Intern pulje                                                    1.249.500
I alt                                                                2.820.400

Sekretariatets forslag til budget for den interne pulje, inkl. budget og regnskab for 2022 per. 5. december, er vedlagt og fordeler sig på disse hovedpunkter :

Miljøpuljen: Der afsættes hvert år en del af puljemidlerne til miljøarbejdet. Årsplan er gennemgået i foregående punkt. 

Valby Kulturdage: Beløb til at skabe rammerne, dvs. projektleder, afspærring, renhold, praktisk hjælp, vagt, elektriker og i år desuden konceptudvikling. Projektet kræver desuden sekretariatsressourcer svarende til minimum 1/3 årsværk.

Julebelysning (Tingstedet, Toftegårds Plads):  Beløb til opsætning af juletræ / lyskæder og til juletræstænding med underholdning. Sekretariatsressourcer: 3 ugers arbejde.

Borgerpanel: Generelle kampagner og målgrupperettede aktiviteter.

Bydelsplan: Borgermøde, seminar, evt. andre inddragelsesaktiviteter, layout og evt. folder. 

Borgerdialogpulje: Borgermøder eller andre aktiviteter, der kræver udgifter til fx lokaleleje, forplejning eller oplægsholder, i forbindelse med høringer. 

Valby Erhvervsnetværk: Midler til netværkets deltagelse på kulturdagene, udvikling og evt. oplægsholdere. 

Sociale medier: Generelle og projektrelaterede opslag og kampagner på primært Facebook og Instagram. Sekretariatet foreslår at holde udgiften som en samlet stabsfunktionspost.

Vedligeholdelse udstyr: Indkøb/udskiftning af materiel som kabler, telte etc. 

Diverse - kurser / netværksdannelse: Fagligt input og aktiviteter til projekter/fagudvalgsarbejde.

Diverse - rapporter / konsulenter: Fagligt input til projekter/fagudvalgsarbejde.

Restpulje på kr. 140.000 

 

Løsning

 Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager puljebudget 2023. 

Økonomi

Denne vedtagelse er det overordnede puljebudget. Budget for de enkelte aktiviteter specificeres af sekretariatet og udmøntes løbende af lokaludvalget. 

 

Beslutning

Budgettet blev drøftet og indstillingen godkendt.
Til top