Mødedato: 09.05.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Høring om København Kommunes erhvervsstrategi

Se alle bilag
Valby Lokaludvalg bedes drøfte og formulere høringssvar til udkastet til Københavns Kommunes Erhvervsstrategi, der i 2024 skal erstatte den eksisterende. Høringen fungerer som tidlig inddragelse med fokus på fem udvalgte temaer.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1. at Valby Lokaludvalg drøfter udkastet til erhvervsstrategi og uddelegerer udarbejdelse af høringssvar til et lokaludvalgsmedlem. 

Problemstilling

Økonomiforvaltningen har igangsat arbejdet med udviklingen af den kommende erhvervsstrategi, der skal træde i kraft fra 2024, hvor den nuværende udløber. For at sikre en tidlig inddragelse af et lokalt perspektiv på erhvervsudviklingen i København, har lokaludvalgene mulighed for at give input til og kvalificere det videre arbejde ud fra det foreløbige udkast til strategiens temaer. Der bliver afholdt online-temadrøftelse 9. maj, der falder sammen med lokaludvalgsmødet. Strategiens temaer forventes behandlet på Økonomiudvalget den 13. juni 2023

Baggrundsmateriale 

I bilagene kan I læse om det foreløbige kortlægningsarbejde og om de fem tværgående temaer som forventes at danne grundlag for det videre arbejde med strategien. Det er disse fem temaer som vi ønsker at lokaludvalgene tager udgangspunkt i. Udvalgene er dog også velkommen til at inddrage andre temaer eller perspektiver i evt. høringssvar.

De fem tværgående temaer:

  • Styrket dialog og sagsbehandling
  • Rammevilkår for små og blandede erhverv
  • Kompetencer til fremtiden
  • En ansvarlig by med grøn omstilling og bæredygtig udvikling
  • En international hovedstad med regional sammenhængskraft

Der vedlægges desuden et bilag med udvalgte nøgletal på bydelsniveau, som kan inddrages i drøftelsen. Nøgletal for resten af byen kan rekvireres hos sekretariatet. 

Frist for høringssvar er 31. maj.

Sekretariatet kan assistere med eventuel supplerende borgerinddragelse i høringssvaret. Det kunne fx være via Erhvervsnetværket. 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter udkastet til erhvervsstrategi og uddelegerer udarbejdelse af høringssvar til et lokaludvalgsmedlem. 

 

Beslutning

Erhvervsstrategien blev drøftet. Ejner Jensen blev bemyndiget til at udarbejde høringssvar med fokus på afsnittet Rammevilkår for små og blandede erhverv på basis af drøftelsen og en mailhøring i Valby Erhvervsnetværk, som sekretariatet bistår med. Til top