Mødedato: 08.11.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 3. sal

Indledende høring lokalplan Toftegårds Plads

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg drøfter høringen og bemyndiger fagudvalget Byudvikling & Trafik at udarbejde høringssvar til endelig godkendelse på næste møde. 

Problemstilling

Valby Lokaludvalg modtog Indledende høring - Forslag til lokalplan Toftegårds Plads II med kommuneplantillæg 26. oktober 2022 med svarfrist 9. november. 

Økonomiforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen har anmodet forvaltningen om et nyt plangrundlag i forlængelse af helhedsplanen for Toftegårds Plads, som Borgerrepræsentationen vedtog 24. juni 2020. Helhedsplanen viser den sydlige plads som en central byplads omkranset af et nyt bibliotek mod nord, de eksisterende kulturhuse mod øst, almene ungdomsboliger mod syd samt grønne, støjskærmende bakker.

Endvidere har ATP Ejendomme anmodet om, at ejendommene Toftegårds Plads 1-3 og Kigkuren 2-4 kommer til at indgå i lokalplanen med anvendelsesbestemmelser, der er mere i overensstemmelse med rammerne i Kommuneplan 2019 end den gældende lokalplan 17 Toftegårds Plads. Den nye lokalplan vil erstatte denne.

Der udarbejdes ikke startredegørelse og forvaltningen forventer, at der kan fremlægges et planforslag til politisk behandling i januar/februar 2023.

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter høringen og bemyndiger fagudvalget Byudvikling & Trafik at udarbejde høringssvar til endelig godkendelse på næste møde. 

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.
Til top