Mødedato: 08.06.2021, kl. 18:30
Mødested: Kulturbyen-Transformerstationen, Gl. Køge Landevej 18, 2500 Valby

Analyse af muligheder for udvidelse af parkeringszoner

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager kommentar til analyse af mulighed for udvidelse af parkeringszoner

Problemstilling

Med Overførselssagen 2020-2021 er der afsat bevilling til, at Teknik- og Miljøforvaltningen undersøger mulighederne for at udvide parkeringszonerne i byen, og på den baggrund kommer med et oplæg med forslag til konkret udvidelse af parkeringszoner til de kommende budgetforhandlinger om kommunens budget 2022.

Som led i analysen foretages der parkeringstællinger i yderligere 16 områder, heraf 3 i Valby,  udover det nuværende tælleområde. Det sker for at få viden om parkeringsbelægning i flere områder, hvor der opleves udfordringer med parkering, men som der ikke er data fra. Forvaltningen foretager desuden yderligere analyse af relevante data fra de forskellige områder i randzonerne til de nuværende parkeringszoner. Det sker for at kunne foretage trafikale vurderinger af hvor, parkeringszoner kan forventes at have (bedst) effekt. Det er disse trafikale vurderinger, der skal ligge til grund for oplægget til de kommende budgetforhandlinger.

Forvaltningen har over de seneste år modtaget henvendelser fra borgere i flere forskellige områder med input til dels til de nuværende restriktioner i de eksisterende parkeringszoner, og til dels med ønske om etablering af flere parkeringszoner. Disse vil også indgå i analysen. Vi håber dog også at Lokaludvalgene har mulighed for at samle op på og bidrage med lokal viden om til dels erfaringer med de nuværende parkeringszoner i området, men også med viden om, hvor der opleves udfordringer med parkering/ønsker om regulering af parkering i yderligere områder.

By&Trafik fik på møde i april en orientering om analysen. By&Trafik besluttede at der skulle indhentes kommentarer fra de områder i Valby, hvor der de sidste år er indført parkeringszoner. 

Som bilag er vedlagt svar fra 2 grundejerforeninger, artikel vedr. privat parkeringsordning i Den Røde og Den Hvide By, samt kort over tælleområder. De gule områder er nye tælleområder i Valby. Vær opmærksom på, at tallene er en nummerering af områderne, ikke den aktuelle parkeringsdækning. 

Der er herefter udarbejdet vedlagte udkast til kommentar

 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager svar på henvendelse vedr. analyse af mulighederne for udvidelse af parkeringszoner. 

Videre proces

 

Efter svar fra lokaludvalg og andre parter er kommet ind udarbejder Center for Parkering en analyse og et budgetnotat.

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt. De indkomne bemærkninger fra 2 grundejerforeninger sendes ind sammen med høringssvaret
Til top