Søg
Mødedato: 31.01.2022, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Endelig vedtagelse af tillæg 7 til lokalplan 331 Holmen II og kommuneplantillæg, Indre By

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til endelig vedtagelse af tillæg 7 til lokalplan 331 Holmen II og kommuneplantillæg. Planerne muliggør opførelse af et botilbud, en daginstitution og et fælleshus på Margretheholmen. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til endelig vedtagelse af tillæg 7 til lokalplan 331 Holmen II (bilag 2). Økonomiudvalget skal tage stilling til endelig vedtagelse af tillæg til Kommuneplan 2019 (bilag 2).

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 1. at godkendetillæg 7 til lokalplan 331 Holmen II (bilag 2) med ændringer beskrevet i Løsning.

  Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,
 2. at godkende tillæg til Kommuneplan 2019 (bilag 2) uden ændringer.

Problemstilling

I Budget 2021 (BR 1. oktober 2020) (A, B, C, F, O, V, Kåre Trabjerg Smidt) blev der givet en anlægsbevilling på 97,1 mio. kr. til et nyt botilbud med 30 boligenheder til unge med autisme på Søflygade 2 (delområde IID– bilag 2, s. 37). I Overførselssagen 2020/2021 (BR 24. marts 2021) (A, B, C, F, O, V, Kåre Trabjerg Smidt) blev der givet en anlægsbevilling på 57,3 mio. kr. til en kombineret daginstitution med plads til syv grupper og et fælleshus på Margretheholmsvej 1 (delområde IIE – bilag 2, s. 37). Fælleshuset er en del af byggeprojektet, da tillæg 2 til lokalplan Holmen II stiller krav om etablering af et fælleshus for boligerne på Margretheholmen.

Lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg blev godkendt i Borgerrepræsentationen den 23. september 2021 og har været i høring fra den 30. september 2021 til den 25. november 2021. Forvaltningen har modtaget 22 henvendelser. Ét høringssvar er en dublet. Høringen har givet anledning til ændringsforslag fra forvaltningen.

Løsning

Forslag til tillæg 7 til lokalplan Holmen II muliggør, at der etableres et botilbud, en daginstitution og et fælleshus på to kommunale byggegrunde på Margretheholmen. Økonomiforvaltningen ønsker, at lokalplanforslaget muliggør et botilbud med 30 boligenheder og en daginstitution med syv grupper, der begge forventes ibrugtaget i 2024.

Margretheholmen består i dag af rækkehuse, etageboliger og uddannelsesinstitutionen ’Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering’ i den fredede vandflyverhangar. Disse byggerier er muliggjort i det gældende tillæg 2 til lokalplan 331 Holmen II. Botilbuddet kan etableres i et byggefelt mod Margretheholmsvej og i en højde på maks. 12 m. Botilbuddet skal primært opføres med facader i metal i lyse farver. Daginstitutionen og fælleshuset skal etableres i tre byggefelter mod Margretheholmsvej, der skal fordeles i forskudte niveauer og etager med en maks. højde mod nord på 12,5 m. Daginstitutionen og fælleshuset skal primært opføres med facader i røde metallameller.

For at muliggøre de to institutioner ændrer forslaget til kommuneplantillæg den eksisterende ramme for området, så der ikke længere er krav om, at 10 % af det samlede etageareal i rammeområdet skal anvendes til serviceerhverv. Ligeledes hæves den maksimale bebyggelsesprocent til 150 på ejendommen, hvor botilbuddet placeres.

Forslag til ændringer af planforslagene

Børne- og Ungdomsforvaltningen ønsker, at det endelige tillæg 7 stiller krav om, at kun 25 % og ikke 30 % af daginstitutionens legeplads skal bestå af bede med beplantning, så det er i overensstemmelse med det seneste funktionsprogram for kommunens daginstitutioner. På den baggrund foreslår Teknik- og Miljøforvaltningen, at det endelige tillæg 7 til lokalplanen muliggør, at kun 25 % af Byrum C skal bestå af bede med beplantning og at belægningen på parkeringspladsen i byrum A ved botilbuddet, skal bestå af mindst 80 % græsarmeringssten. De præcise forslag til ændringer fremgår af bilag 6 og 7.  

Høring

De 22 modtagne henvendelser i høringsperioden vedlægges som bilag 5. I bilag 6 er henvendelserne refereret med forvaltningens bemærkninger. Der blev afholdt borgermøde den 4. november 2021, hvor ti borgere deltog. Christianshavns Lokaludvalgs referat fra mødet er vedlagt deres høringssvar (bilag 5, s.33). Borgernes hovedsynspunkter i høringen er anført nedenfor.

Hovedsynspunkt fra Københavns Museum (bilag 5, side 41)

Københavns Museum kan ikke anbefale, at der tillades etablering af et botilbud, der er så højt og ligger så tæt på den fredede vandflyverhangar.

Hovedsynspunktet er sammenfaldende med borgernes henvendelser, og forvaltningen kommenterer derfor samlet nedenfor under pkt. 6.

Hovedsynspunkter fra Christianshavn Lokaludvalg(bilag 5, side 101):

 1. Lokaludvalget mener, at botilbuddets handicapparkeringsplads skal flyttes væk fra byrum A mod vandflyverhangaren.
 2. Lokaludvalget mener, at det bør være muligt at etablere en hæk i Byrum D mod Forlandet.
 3. Lokaludvalget mener, at kommunen skal arbejde for, at der kan etableres en dagligvarebutik på Margretheholmen.
 4. Lokaludvalget støtter overordnet den nye planlægning. Lokaludvalget havde dog gerne set, at der var planlagt for funktionerne allerede i forbindelse med den oprindelige planlægning.
 5. Lokaludvalget mener, at botilbuddet bør have en mere transparent arkitektur, som er med til at skabe et sammenhængende grønt byrum foran den fredede vandflyverhangar. Desuden mener lokaludvalget, at daginstitutionen bør have en arkitektur, der i farve matcher Kanthusets lyse farver.

Forvaltningens bemærkninger

 1. Bygningsreglementet stiller krav om, at der etableres handicapparkering med tilknytning til specifikt botilbuddet og daginstitutionen/fælleshuset. Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet, at der ikke er plads til handicapparkeringspladsen for botilbuddet langs Margretheholmsvej, hvorfor der er planlagt for den vest for byggefeltet i delområde IID. Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår, at det sikres, at parkeringspladsen i byrum A består af mindst 80 % græsarmeringssten. Ændringen vil være med til at sikre, at parkeringspladsen i videst muligt omfang falder i et med de omkringliggende græsarealer i byrum A.
 2. Byrum D mod Forlandet ligger inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring Christianshavns Vold. Naturbeskyttelsesloven, der sikrer beskyttelse af voldanlægget, tillader ikke hækbeplantning og hegn inden for beskyttelseslinjen. Københavns Kommune har kun i særlige tilfælde mulighed for at dispensere fra bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens, og Slots- og Kulturstyrelsen er klageberettiget i forhold til kommunens afgørelser.
  Forvaltningen har været i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen om mulighederne for at planlægge for nybyggeri på Margretheholmsvej 1, og forslag til tillæg 7 er udarbejdet med udgangspunkt i denne dialog. På grund af beskyttelseslinjen omkring voldanlægget fastlægger lokalplanforslaget, at det udover bevarelse af eksisterende træer kun er muligt at planlægge for bede med beplantning (græsplæne) inden for beskyttelseslinjen i byrummet.
  Det er hensigten, at grundejerforeningen på Margretheholmen skal overtage fælleshuset, når byggeriet er færdigt. Grundejerforeningen vil have mulighed for at søge dispensation fra naturbeskyttelsesloven og det endelige tillæg 7 til etablering af en hæk inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen. Forvaltningen er indstillede på at arbejde for en dispensation, såfremt det viser sig muligt i overensstemmelse med naturbeskyttelsesloven.
 3. Margretheholmens nærmeste dagligvarebutik ligger på Christianshavn, ca. 1,5 km. væk. Forvaltningerne vil være positivt indstillede overfor en konkret anmodning om etablering af en dagligvarebutik tættere på Margretheholmen.
 4. Tillæg 2 til lokalplan 331 Holmen II muliggør etablering af institutioner på Margretheholmen. Placeringen, omfanget og udformningen af de to konkrete byggeprojekter er dog ikke i overensstemmelse med tillæg 2 og kommuneplan 2019, hvorfor det er nødvendigt at vedtage nyt tillæg til lokalplan Holmen II og et kommuneplantillæg.
 5. Forslag til tillæg 7 sikrer, at botilbuddet bliver etableret i lyse farver med referencer til Kanthuset, samt at daginstitutionen og fælleshuset bliver etableret med referencer til rækkehusene i området. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at Forslag til tillæg 2 sikrer, at byggeprojekternes omfang og udformning får en sammenhæng med omgivelserne, herunder også vandflyverhangaren.

Hovedsynspunkter i borgernes henvendelser

 1. I fire henvendelser appelleres der til, at handicapparkeringspladsen til botilbuddet bliver flyttet væk fra byrum A mod vandflyverhangaren.
 2. I tre henvendelser appelleres der til, at det skal være muligt at etablere ny beplantning og hegn på det ubebyggede areal ved fælleshuset ud mod Forlandet, særligt af hensyn til børn.
 3. I tre henvendelser ønskes det, at det fortsat skal være muligt at etablere en butik på Margretheholmen.
 4. I syv henvendelser appelleres der til, at der af hensyn til den fredede vandflyverhangar ikke opføres byggeri i delområde IID.
 5. I fire henvendelser appelleres der til, at det aktuelle antal terrænparkeringspladser i delområde IID og IIE opretholdes eller ikke begrænses væsentligt.

Forvaltningens bemærkninger

 1. Se forvaltningens bemærkning 1 til lokaludvalget.
 2. Se forvaltningens bemærkning 2 til lokaludvalget.
 3. Se forvaltningens bemærkning 3 til lokaludvalget.
 4. Forvaltningen er enig i, at den fredede vandflyverhangar på Margretheholmen har en særlig kulturhistorisk værdi i området. Forvaltningen vurderer, at forslag til tillæg 7 sikrer et hensyn til vandflyverhangaren. I denne sammenhæng skal det bemærkes, at forslag til tillæg 7 muliggør et byggeri på Søflygade 2, der er lavere og holder en større afstand til vandflyverhangaren end det hidtil gældende Tillæg 2.
 5. De nuværende bilparkeringspladser i delområde IID og IIE knytter sig ikke til eksisterende byggeri på Margretheholmen og kan således nedlægges. Administratoren for Kanthuset har oplyst, at der er ledig parkeringskapacitet i Kanthuset og at beboerne på Margretheholmen har mulighed for at parkere her mod betaling.

Politisk handlerum

Borgerrepræsentationen har mulighed for endeligt at vedtage planforslagene med ændringer. Større ændringer i forhold til bebyggelsens mulige størrelse, højde, placering og arkitektur vil forudsætte ny høring. Det samme gælder blandt andet ændringer i kravet til antal parkeringspladser og størrelsen på friarealer. Forvaltningens forslag til ændringer af lokalplanforslaget forudsætter ikke ny høring.

Den forventede ibrugtagning af botilbuddet og daginstitutionen kan blive påvirket, hvis planerne vedtages med ændringer som fx udvidelse af arealet eller ændret anvendelse der forudsætter ny høring.

På grund af naturbeskyttelsesloven er det ikke muligt at ændre forslag til tillæg 7, så den endelige lokalplan muliggør faste hegn, hække, nye træer, legeplads eller lignende inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring Christianshavns Vold. Det endelige tillæg 7 til lokalplanen vil dog i sig selv ikke være til hinder for, at der senere bliver dispenseret til for eksempel et hegn inden for beskyttelseslinjen, jf. forvaltningens svar til lokaludvalget ovenfor.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har vedtaget planforslagene, bekendtgør forvaltningerne disse i henhold til reglerne i planloven.

 

                            Søren Hartmann Hede                         Søren Wille

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 31. januar 2022

 

Indstillingens 1. at-punkt blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Til top